تأثیر تمرینات با مقاومت کل بدن (TRX) و مصرف مکمل امگا-3 بر سطح سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، از شایع‌ترین بیماری‌های اندوکرینی با عوارض هایپرانسولینمی در زنان می‌باشد. ناباروری با شیوع حدود 15%، یکی از مشکلات عمده جامعه می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته TRX و مصرف مکمل امگا-3 بر سطح سرمی ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک انجام شد.
روش‌‌کار: اینمطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1396 بر روی 28 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در شهر اصفهان انجام شد. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به چهار گروه تمرین TRX، مصرف مکمل امگا-3، ترکیب تمرین- مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه مکمل و ترکیبی بسته‌های حاوی 56 کپسول یک گرمی مکمل امگا-3 (360 میلی‌گرم EPA و 280 میلی‌گرم DHA) دریافت کردند. گروه تمرین و ترکیبی تحت تأثیر یک برنامه تمرینی TRX شامل 10 دقیقه گرم کردن، 45 دقیقه تمرین TRX و 10 دقیقه سرد کردن قرار گرفتند. گروه کنترل نیز بدون هیچ مداخله‌ای فقط پیگیری شدند. به‌منظور تعیین سطوح سرمی ویسفاتین، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین، قبل و پس از 8 هفته مداخله، نمونه خونی گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 21) و آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از 8 هفته مداخله کاهش وزن در گروه TRX به‌طور معناداری بیشتر از گروه مکمل و کنترل بود (05/0>p). اختلاف میانگین سطح قندخون ناشتا قبل و بعد از مداخله در گروه تمرین، مکمل و کنترل معنی‌دار بود (05/0>p). همچنین اختلاف میانگین انسولین قبل و بعد از مداخله در گروه تمرین، مکمل و ترکیبی معنی‌دار بود (05/0>p). اختلاف میانگین مقاومت به انسولین قبل و بعد از مداخله در هر چهار گروه معنی‌دار بود (05/0>p). تغییرات سطح سرمی ویسفاتین قبل و بعد از مداخله در گروه تمرین، مکمل و ترکیبی معنی‌دار بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین TRX و مصرف مکمل امگا-3 به واسطه کاهش وزن و مقاومت به انسولین می‌تواند در کنترل و بهبود عوارض ناشی از بیماری بیماران سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of supplementation of omega-3 supplementation and TRX training on visfatin and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

 • Fariba Khoshkam 1
 • Farzaneh Taghian 2
 • Khosro Jalali Dehkordi 3
1 M.Sc. of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate professor, Department of Sport Physiology School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine diseases with hyperinsulinemia in women. Infertility with prevalence of 15% is one of the major problems in the society. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of 8 weeks of TRX and omega-3 supplementation on serum visfatin levels and insulin resistance in women with PCOS.
Methods: This clinical trial study was performed in 2017 on 28 patients with polycystic ovary syndrome in Isfahan. Participants were randomly divided into four groups: TRX training, omega-3 supplementation, exercise-supplementation, and control. The supplement and combination groups received 56 capsules of omega-3 supplement 1 gr (360 mg of EPA and 280 mg of DHA). The exercise and combination groups received an exercise program TRX including 10 minutes warm-up, 45 minutes TRX training and 10 minutes of cool-down. The control group was only followed up without any intervention. Blood samples were taken before and after 8 weeks of intervention to determine the serum levels of visfatin, fasting glucose, insulin and insulin resistance. Data analysis was performed using SPSS software (version 21) and by correlated t-test and variance analysis. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: After 8 weeks of intervention, weight loss in the TRX group was significantly higher than that of the supplement and control groups (p <0.05). The difference in mean fasting blood glucose level before and after the intervention was significant in the exercise, supplementation and control groups (p <0.05). Also, the difference in mean of insulin before and after the intervention was significant in the exercise, supplementation and combination groups (p <0.05). The difference in mean of insulin resistance before and after the intervention was significant in all 4 groups (p <0.05). Changes in serum visfatin levels were significant before and after the intervention in the exercise, supplementation and combination groups (p <0.05).
Conclusion: Eight weeks of TRX training and the use of omega-3 supplementation due to weight loss and insulin resistance can be effective in controlling and improving the complications of polycystic ovary syndrome in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insulin resistance
 • Omega-3
 • Polycystic ovary syndrome
 • TRX
 • Visfatin
 1. Baptiste CG, Battista MC, Trottier A, Baillargeon JP. Insulin and hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome. J Steroid Biochem Mol Biol 2010; 122(1-3):42-52.
 2. Rafraf M, Mohammadi E, Farzadi L, Asghari Jafarabadi M. Effects of Omega-3 fatty acid supplement on serum lipid profile and markers of oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(8):1-10. (Persian).
 3. Cree-Green M, Rahat H, Newcomer BR, Bergman BC, Brown MS, Coe GV, et al. Insulin resistance, hyperinsulinemia, and mitochondria dysfunction in Nonobese girls with polycystic ovarian syndrome. J Endocr Soc 2017;1(7):931-44.
 4. Zarei M, Hamedinia M, Haghighi A, Noorafshar R, Amini S. Effect of three combined aerobic-resistance exercise training protocols with different intensities on metabolic control and visfatin levels in men with type 2 diabetes. Iran J Diabetes Metab 2017; 16(1):63-76. (Persian).
 5. Mir P, Mir Z. Effect of 8 weeks pilates exercise on plasma visfatin and insulin resistance index in obese women. Nurs Vulnerables 2016; 3(8):1-2. (Persian).
 6. Dİkmen E, Tarkun İ, Cantürk Z, Çetİnarslan B. Plasma visfatin level in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2011; 27(7):475-9.
 7. Rostami A, Hemmat Far A, Nowruz Kemare MH Comparison of the effect of eight weeks aerobic training exercises on viscosity levels and insulin resistance. Quart J Sport Sci 2015; 14:21-36. (Persian).
 8. Hosseinzadeh Attar M, Hajianfar H, Bahonar A, Mohamad K, Keshavarz SA, Entezari MH, et al. The effect of n-fatty acid (omega 3) on serum visfatin concentration in patients with type2 diabetes. J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(1):24-32. (Persian).
 9. Tawfighi A, Hamzezadeh S. Evaluation of plasma visfatin and metabolic indices response to aerobic training in type 2 diabetes women. Exerc Biomed Sci 2012; 4(8):51-60. (Persian).
 10. Sadeghi A, Djafarian K, Mohammadi H, Shab-Bidar S. Effect of omega-3 fatty acids supplementation on insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Metab Syndr 2017; 11(2):157-62.
 11. McManus A, Newton W. Consumption of omega-3 fatty acids and women's health. OA Womens Health 2013; 1:11-5.
 12. Ouladsahebmadarek E, Khaki A. Ultra-structural study by transmission electron microscopy: effect of omega-3 on ovary cell organelles after experimental induced poly cystic ovary syndrome. Int J Womens Health Reprod Sci 2014; 3:186-94.
 13. Heidari A, Nouri M, Sadaghiani M, Aghadavod E. Effect of eicosapentaenoic acid on insulin resistance genes in granulosa cells of patients with polycystic ovarian syndrome. Fiyz̤ 2017; 20(6):501-8. (Persian).
 14. Seo DI, So WY, Ha S, Yoo EJ, Kim D, Singh H, et al. Effects of 12 weeks of combined exercise training on visfatin and metabolic syndrome factors in obese middle-aged women. J Sports Sci Med 2011; 10(1):222.
 15. Taghian F, Esfarjani F. Effects of aerobic training on body composition and serum homocysteine in elderly women. Armaghane Danesh Bim J 2011; 16(3):221-32. (Persian).
 16. Yazdani F, Ahmadi B. The effect of 8 weeks of resistance training on ovary morphology, glycemic control and body composition on women with polycystic ovary syndrome. Med J Mashhad Univ Med Sci 2015; 58(7):381-9. (Persian).
 17. Janot J, Heltne T, Welles C, Riedl J, Anderson H, Howard A, et al. Effects of TRX versus traditional resistance training programs on measures of muscular performance in adults. J Fitness Res. 2013; 2(2):23-38.
 18. Gümüş Ü, Güzel AI, Topcu HO, Timur H, Yılmaz N, Danışman N. Plasma visfatin levels in adolescents with polycystic ovary syndrome: a prospective case-control study. J Pediatr Adolesc Gynecol 2015; 28(4):249-53.
 19. Brennan L, Teede H, Skouteris H, Linardon J, Hill B, Moran L. Lifestyle and behavioral management of polycystic ovary syndrome. J Womens Health 2017; 26(8):836-48.
 20. Ghorbani M, Hassani A, Donyaei A, Ghadiri M. The effect of 8-weeks compound exercises training with omega-3 and l-carnitine supplementation intake on serum levels of visfatin in type 2 diabetic women. Iran J Endocrinol Metab 2017; 19(1):18-25. (Persian).
 21. McEwen BJ. Can omega-3 polyunsaturated fatty acids improve metabolic profile in polycystic ovary syndrome (PCOS)? Adv Integrat Med 2017; 4(2):82-3.
 22. Scott D, Harrison CL, Hutchison S, de Courten B, Stepto NK. Exploring factors related to changes in body composition, insulin sensitivity and aerobic capacity in response to a 12-week exercise intervention in overweight and obese women with and without polycystic ovary syndrome. PloS One 2017; 12(8):e0182412.
 23. Mahmoudi MJ, Alataab S, Sharifi F, Derakhshan F, Fakhrzadeh H. Effect of omega-3 fatty acids suplements on metabolic syndrome in elderly residents of kahrizak charity foundation: double blind clincal trial. Iran J Diabetes Metab 2014; 13(6):462-8. (Persian).
 24. Rafraf M, Mohammadi E, Asghari-Jafarabadi M, Farzadi L. Omega-3 fatty acids improve glucose metabolism without effects on obesity values and serum visfatin levels in women with polycystic ovary syndrome. J Am Coll Nutr 2012; 31(5):361-8.
 25. Hajianfar H, Hosseinzadeh MJ, Bahonar A, Mohammad K, Askari GR, Entezari MH, et al. The effect of omega-3 on the serum visfatin concentration in patients with type II diabetes. J Res Med Sci 2011; 16(4):490-5.
 26. Ahmadi Kani Golzar F, Sheikholeslami Vatani D, Kashkooli V, Moradi H, Farhangian M. The effects of whey protein isolate supplement and strength training on weight loss, body composition, strength and muscle hypertrophy in overweight young men. Iran J Nutr Sci Food Technol 2012; 7(2):37-46. (Persian).
 27. Salimi Avansar M, Zar A. Comparing the effect of endurance and high intensity interval trainings on levels of Chemerin and protein of c-reactive plasma in obese children. J Arak Univ Med Sci 2017; 20(2):54-66. (Persian).
 28. Mingay E, Veysey M, Lucock M, Niblett S, King K, Patterson A, et al. Sex-dependent association between omega-3 index and body weight status in older Australians. J Nutr Intermed Metab 2016; 5:70-7.
 29. Sandro M, njHirabara, Alessandra Folador, Jar Sadeghi. A, et at. Effect of omega-3 fatty acids supplementation on insylin resistance in women eith polycystic ovar syndrome: Meta-analysis of randomized controlled trials. Diab Met Syndr;clin Res     Rev 2013.
 30. Souri R, Khosravi N, Yazdandoost H, Khademi H. The effect of aerobic and periodic exercise on the level of visfatin RBP4 serum in type 2 diabetes. Iran J Diabetes Metab 2011; 10(4):388-97
 31. Ismailzadeh Toloei M et al. The effect of 8 weeks resistance training on ovarian morpholysis, glycemic control and body composition in women with polycystic ovary syndrome. School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences2015;7:381-389. ((Persian).
 32. Ghaffari M, Banitali A, Heidari AR. Effect of a periodic and simultaneous strength-endurance period on some levels of insulin resistance adipokines in women with diabetes mellitus. Health Res 2017; 3:193-206. (Persian).
 33. Faramarzi M, Aghababa R. Effect of supplementation of omega-3 with aerobic exercise activity on adiponectin concentration and insulin resistance in elderly women. J Sport Bioethics Sci 2011; 3(5):56-66. (Persian).
 34. Torabi S, Asad MR, Tabrizi A. The effect of 8 weeks of moderate-intensity endurance training on serum levels of liver enzymes and insulin resistance index in women with type 2 diabetes. Qom Univ Med Sci J 2017; 11(7):47-55. (Persian).
 35. Jamshidi Khezerlou Z, Ahmadizad S, Hedayati M, Rahmani H. Responses of visfatin and insulin resistance index to different resistance exercise protocols. Iran J Diabetes Metab 2014; 13(4):297-307. (Persian).
 36. Basami M, Ahmadizad S, Rahmani H, Nikseresht A. Effect of resistance exercise and its volume on plasma visfatin concentration and its relationship with insulin resistance index, interlukin-6 and growth hormone in men. J Sport Bioethics Sci 2013; 5(9):33-41. (Persian).
 37. Nasiri S, Banitalebi E, Faramarzi M, Rabiei V. Study of blood sugar and lipid profile changes after eight weeks of combined training in women with type 2 diabetes. J Jiroft Univ Med Sci 2017; 3(2):114-24. (Persian).
 38. Dong-il Seo,Wi-Young So,sung ha,Eun-jung Yoo,Daeyeol Kim,Harshvardhan Singh,Christopher A.Fahs,Lindy Rossow,Debra A.Bemben,Michael G.Bemben   Eonho Kim. Effects of 12 Weeks of combined exercise training on visatin a   metabolic syndrome factorse in obese middle-aged women.journal of sports and medicin 2011; 10:222-226.
 39. Faraji H, Dabagh Nikokheslat S. The effect of concurrent training on plasma Nesfatin, Resistin, Visfatin and peptide YY levels in obese women. Metab Exerc J 2016; 6(1):19-31. (Persian).
 40. Hosseini A, Nora M, Azerbaijani MA, Mokhtari L, Nourizadeh R. Effect of aerobic training on some cardiovascular risk factors of middle-aged women. Quart J Sport Phys Fitness 2014; 2:66-47. (Persian).
 41. Gul OO, Cander S, Gul B, Açıkgoz E, Sarandol E, Ersoy C. Evaluation of insulin resistance and plasma levels for visfatin and resistin in obese and non-obese patients with polycystic ovary syndrome. Eur Cytokine Network 2015; 26(4):73-8.
 42. Yildiz BO, Bozdag G, Otegen U, Harmanci A, Boynukalin K, Vural Z, et al. Visfatin and retinol-binding protein 4 concentrations in lean, glucose-tolerant women with PCOS. Reprod Biomed Online 2010; 20(1):150-5.
 43. Yaman A, Kaleel A, Shaden. Plasma visatin level in Women with Polycystic ovaray Sandrome. Int. Pharm.Sci.Rev.Res, 2013; 2:38-40.