بررسی ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریک با سطح خونی میزان ویتامین D، کلسیم، منیزیم،آلکالن فسفاتاز و پاراتیروئید هورمون در زنان سنین باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه گوارش و کبد کودکان، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

6 کارشناس مامایی، بیمارستان مطهری ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه سبک زندگی مدرن، زنان را در معرض انواع کمبودهای ویتامینی و اختلالات آنزیمی و هورمونی و به‌دنبال آن نگرانی مهم چاقی و اضافه وزن قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شاخص‌های آنتروپومتریک با سطح سرمی ویتامین D، کلسیم، منیزیم، آلکالن فسفاتاز و هورمون پاراتیروئیدی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در فاصله زمانی مهر ماه 1395 تا دی ماه 1396 بر روی 100 نفر از زنان سالم سنین باروری شهر ارومیه انجام شد. پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی و تکمیل پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی، از واحدهای پژوهش 10 میلی‌لیتر خون وریدی بعد از حدود 12 ساعت ناشتایی اخذ گردید و سطوح کلسیم، منیزیم، ویتامین D، هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفاتاز مورد سنجش قرار گرفت. همچنین شاخص‌های آنتروپومتریک نیز مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون همبستگی و آنالیز واریانس انجام گرفت. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‏ها: در این مطالعه ویتامین D همبستگی منفی با تمام شاخص‌های آنتروپومتریک داشت، اما این همبستگی از نظر آماری معنادار نبود (05/0<p). کلسیم و منیزیم نیز همبستگی معناداری با شاخص‌های آنتروپومتریک نداشتند. آلکالن فسفاتاز، همبستگی مثبت اما غیر معناداری با تمام شاخص‌های آنتروپومتریک داشت (05/0<p). در این مطالعه، میزان پاراتیروئید هورمون همبستگی مثبت و معناداری با شاخص توده بدنی داشت (21/0=r، 05/0p<).
نتیجه‌گیری: هورمون پاراتیروئیدی از بین شاخص‌های مورد اندازه‌گیری، همبستگی معناداری با شاخص توده بدنی داشت و اگر‌چه وضعیت سرمی منیزیم و کلسیم در اغلب موارد از سطح مطلوبی برخوردار بود، اما متأسفانه بیش از نیمی از نمونه‌ها از کمبود ویتامین D رنج می‌بردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Anthropometric Index and serum level of Vitamin D, Calcium, Mg, Alp and PTH in Women at Reproductive Age

نویسندگان [English]

 • Hamideh Mohaddesi 1
 • Shahsanam Gheibi 2
 • Marzieh Saei Ghare naz 3
 • Maryam Najarzadeh 4
 • Hamid Reza Khalkhali 5
 • Mitra Yeganehpoor 6
1 Assistant professor, Department of Midwifery, Maternal and Childhood Obesity Research Center, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Associate professor, Department of Pediatrics Gastroenterology, Maternal and Childhood Obesity Research Center, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
3 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Patient Safety Research Center, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
6 B.S. of Midwifery, Motahari hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, modern lifestyle exposes women to a variety of vitamin deficiencies, and enzymes and hormones disorders, and then, obesity and overweight concerns. This study was performed with aim to determine the relationship between anthropometric index and serum level of vitamin D, calcium, magnesium, alkaline phosphatase, and parathyroid hormone.
Methods: This correlational study was performed on 100 healthy women at reproductive age from Nov 2016 to Dec 2017 in Urmia. After obtaining the written consent and completing the questionnaire containing demographic information from the subjects, 10 ml of venous blood was taken after 12 hours of fasting. The levels of calcium, magnesium, vitamin D, parathyroid hormone and alkaline phosphatase and anthropometrics were measured. Data was analyzed using SPSS software (version 22) and correlation test and variance analysis. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, vitamin D had a negative correlation with all anthropometric indices, but this correlation was not statistically significant (P>0.05). Calcium and magnesium had no significant correlation with anthropometric indices. Alkaline phosphatase had a positive but insignificant correlation with all anthropometric indices (p>0.05). In this study, PTH value had a significant positive correlation with BMI (r = 0.21, p<0.05).
Conclusion: Among the measured indices, parathyroid hormone had a significant correlation with body mass index, and although the serum level of magnesium and calcium had a desirable level in most cases, but unfortunately, more than half of the samples suffered from vitamin D deficiency. Therefore, it is recommended that interventional program be performed for women of reproductive age to improve their vitamin D status.42w

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alkaline Phosphatase
 • Anthropometric
 • Calcium
 • Magnesium
 • Parathyroid Hormone
 • Vitamin D
 • Women
 1. Rahmani A, Sayehmiri K, Asadollahi K, Sarokhani D, Islami F, Sarokhani M. Investigation of the prevalence of obesity in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Acta Med Iran 2015; 53(10):596-607.
 2. Basagoudar S, Chandrashekhar R. Study of obesity and its risk factors among women of reproductive age group. Int J Curr Res Rev 2013; 5(3):23-8.
 3. Farhud DD. Impact of lifestyle on health. Iran J Public Health 2015; 44(11):1442-4.
 4. van Schoor NM, Lips P. Worldwide vitamin D status. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2011; 25(4):671-80.
 5. Lagunova Z, Porojnicu AC, Lindberg F, Hexeberg S, Moan J. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res 2009; 29(9):3713-20.
 6. Irani M, Mirzaei K, Maleki N, Entezari E. The role of vitamin D in male and female reproductive health: a review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):98-109. (Persian).
 7. Azami M, Badfar G, Shohani M, Mansouri A, Yekta-Kooshali MH, Sharifi A, et al. A Meta-Analysis of Mean Vitamin D Concentration among Pregnant Women and Newborns in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):76-87. (Persian).
 8. Pereira‐Santos M, Costa PR, Assis AM, Santos CA, Santos DB. Obesity and vitamin D deficiency: a systematic review and meta‐analysis. Obes Rev 2015; 16(4):341-9.
 9. Tabrizi R, Moosazadeh M, Akbari M, Dabbaghmanesh MH, Mohamadkhani M, Asemi Z, et al. High prevalence of vitamin D deficiency among the Iranian population: a systematic review and meta-analysis. Iran J Med Sci 2017; 41(2):125-39.
 10. Lopes VM, Lopes JR, Brasileiro JP, Oliveira I, Lacerda RP, Andrade MR, et al. Highly prevalence of vitamin D deficiency among Brazilian women of reproductive age. Arch Endocrinol Metab 2017; 61(1):21-7.
 11. Foss Y. Vitamin D deficiency is the cause of common obesity. Med Hypotheses 2009; 72(3):314-21.
 12. Kamycheva E, Sundsfjord J, Jorde R. Serum parathyroid hormone level is associated with body mass index. The 5th Tromso study. Eur J Endocrinol 2004; 151(2):167-72.
 13. Shapses SA, Lee EJ, Sukumar D, Durazo-Arvizu R, Schneider SH. The effect of obesity on the relationship between serum parathyroid hormone and 25-hydroxyvitamin D in women. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(5):E886-90.
 14. Gunther CW, Legowski PA, Lyle RM, Weaver CM, McCabe LD, McCabe GP, et al. Parathyroid hormone is associated with decreased fat mass in young healthy women. Int J Obes 2006; 30(1):94-9.
 15. Al-Sultan AI. Assessment of the relationship of hepatic enzymes with obesity and insulin resistance in adults in Saudi Arabia. Sultan Qaboos Univ Med J 2008; 8(2):185-92.
 16. Kim MK, Baek KH, Kang MI, Park SE, Rhee EJ, Park CY, et al. Serum alkaline phosphatase, body composition, and risk of metabolic syndrome in middle-aged Korean. Endocr J 2013; 60(3):321-8.
 17. Ali AT, Paiker JE, Crowther NJ. The relationship between anthropometry and serum concentrations of alkaline phosphatase isoenzymes, liver enzymes, albumin, and bilirubin. Am J Clin Pathol 2006; 126(3):437-42.
 18. Shi H, Dirienzo D, Zemel MB. Effects of dietary calcium on adipocyte lipid metabolism and body weight regulation in energy-restricted aP2-agouti transgenic mice. FASEB J 2001; 15(2):291-3.
 19. Kurpad AV, Aeberli I. Low serum magnesium and obesity--causal role or diet biomarker? Indian Pediatr 2012; 49(2):100-1.
 20. Rodríguez‐Rodríguez E, Navia B, López‐Sobaler AM, Ortega RM. Vitamin D in overweight/obese women and its relationship with dietetic and anthropometric variables. Obesity 2009; 17(4):778-82.
 21. Grineva E, Karonova T, Micheeva E, Belyaeva O, Nikitina IL. Vitamin D deficiency is a risk factor for obesity and diabetes type 2 in women at late reproductive age. Aging (Albany NY) 2013; 5(7):575-81.
 22. Shirazi L, Almquist M, Malm J, Wirfält E, Manjer J. Determinants of serum levels of vitamin D: a study of life-style, menopausal status, dietary intake, serum calcium, and PTH. BMC Womens Health 2013; 13(1):33.
 23. Rock CL, Emond JA, Flatt SW, Heath DD, Karanja N, Pakiz B, et al. Weight loss is associated with increased serum 25‐hydroxyvitamin d in overweight or obese women. Obesity 2012; 20(11):2296-301.
 24. Al-Horani H, Abu Dayyih W, Mallah E, Hamad M, Mima M, Awad R, et al. Nationality, gender, age, and body mass index influences on vitamin D concentration among elderly patients and young Iraqi and Jordanian in Jordan. Biochem Res Int 2016; 2016:9820503.
 25. Amini Z, Bryant S, Smith C, Singh R, Kumar S. Is the serum vitamin D-parathyroid hormone relationship influenced by obesity in children? Horm Res Paediatr 2013; 80(4):252-6.
 26. Taheri E, Saedisomeolia A, Djalali M, Qorbani M, Madani Civi M. The relationship between serum 25-hydroxy vitamin D concentration and obesity in type 2 diabetic patients and healthy subjects. J Diabetes Metab Disord 2012; 11(1):16.
 27. Valiña‐Tóth AL, Lai Z, Yoo W, Abou‐Samra A, Gadegbeku CA, Flack JM. Relationship of vitamin D and parathyroid hormone with obesity and body composition in African Americans. Clin Endocrinol 2010; 72(5):595-603.
 28. Zemel MB. Regulation of adiposity and obesity risk by dietary calcium: mechanisms and implications. J Am Coll Nutr 2002; 21(2):146S-51S.
 29. Zemel MB. Mechanisms of dairy modulation of adiposity. J Nutr 2003; 133(1):252S-6S.
 30. Song Q, Sergeev IN. Calcium and vitamin D in obesity. Nutr Res Rev 2012; 25(1):130-41.
 31. Dalfardi O, Jahandideh D, Omrani GH. The correlation of serum calcium level and obesity; is there any explanation? Galen Med J 2013; 2(1):26-31.
 32. Abbasalizad Farhanghi M, Mahbob S, Ghaem Magami S, Safayian A, Vahed Jabbari M, Ostadrahimi A. Serum magnesium concentration and its relationship with body composition in obese and non obese reproductive age women. Iran J Endocrinol Metab 2008; 10(2):169-75.
 33. Zaakouk AM, Hassan MA, Tolba OA. Serum magnesium status among obese children and adolescents. Egypt Pediatr Assoc Gazette 2016; 64(1):32-7.
 34. Farhangi MA, Ostadrahimi A, Mahboob S. Serum calcium, magnesium, phosphorous and lipid profile in healthy Iranian premenopausal women. Biochem Med 2011; 21(3):312-20.
 35. Song CH, Choi WS, Oh HJ, Kim KS. Associations of serum minerals with body mass index in adult women. Eur J Clin Nutr 2007; 61(5):682-5.
 36. Khan AR, Awan FR, Najam SS, Islam M, Siddique T, Zain M. Elevated serum level of human alkaline phosphatase in obesity. Age (years) 2015; 48(8.8):42-5.
 37. Qureshi IZ, Shabana A, Fareeha A. Effect of overweight and obesity on liver function in a sample from Pakistani population. Pak J Zool 2006; 38(1):49.