نتایج بارداری در بیماران سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان IVF با دو پروتکل Long GnRh آگونیست وFlexible GnRh آنتاگونیست

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دستیار تخصصی گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در بیماران نابارور مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک که عدم پاسخ به درمان‌های تحریک تخمک‌گذاری دارند، لقاح آزمایشگاهی (IVF) گزینه مناسبی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج بارداری در بیماران سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان IVF که تحت پروتکل GnRH آگونیست بلندمدت یا آنتاگونیست GnRH قرار می‌گیرند، انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1393 بر روی 96 بیمار نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک کاندید لقاح آزمایشگاهی (IVf‌) مراجعه‌کننده به مرکز میلاد انجام شد. بیماران به‌طور تصادفی به 2 گروه آگونیست GnRH بلندمدت و آنتاگونیست GnRH قرار گرفتند و به هر دو گروه قرص ضد بارداری خوراکی به‌عنوان پیش درمان و FSH نوترکیب جهت تحریک تخمدان تجویز شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آماری کی دو، دقیق فیشر، و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه آگونیست GnRH و آنتاگونیست GnRH از نظر نتایج بارداری نظیر حاملگی شیمیایی (544/0=p)، حاملگی بالینی (6/0=p)، سقط (1=p) و چندقلویی (668/0=p) تفاوت آماری معناداری نداشتند. شیوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان در گروه آنتاگونیست نسبت به آگونیست کمتر بود که از نظر آماری معنادار بود (0001/0=p). دوز گنادوتروپین (344/0=p) و تعداد روزهای تحریک با گنادوتروپین (236/0=p) بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: آنتاگونیست GnRh می‌تواند در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک که کاندید IVF هستند، مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از رژیم آنتاگونیست GnRh در مقایسه با آگونیست GnRH بر روی نتایج بارداری تفاوتی ندارد و فقط عارضه درمان ناباروری را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy outcomes in PCOS patients undergoing IVF with long GnRH agonist protocol versus flexible GnRH antagonist

نویسندگان [English]

 • Nayereh Khadem Ghaebi 1
 • Maliheh Amirian 2
 • Seyede Houra Mousavi Vahed 3
 • Yalda Arian 4
 • Vida Vakili 5
 • Yousef Yousefi 6
 • Seyedeh Azam Tashkori Hashemi 7
1 Professor, Department of Obstetrics and Genecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Socio-medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Resident, Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: IVF is a good option for Polycystic ovary syndrome patients who not respond to ovulation induction treatment. This study was performed with aim to compare pregnancy outcomes in PCOS patients undergoing IVF with long GnRH agonist versus flexible GnRH antagonist regimens.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 96 infertile PCOS women candidates for IVF who referred to Milad Infertility Center in 2014. The patients were divided into 2 groups: long GnRH agonist and GnRH antagonist. Oral contraceptive pills were prescribed as pretreatment and recombinant FSH was given for ovarian induction. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Chi-square, Exact Fisher, and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Two groups of GnRH agonist and GnRH antagonist were not significantly different in terms of pregnancy outcomes like chemical pregnancy (p=0.544), clinical pregnancy (p=0.6), abortion (p=1), and multiple pregnancy (p=0.688). The prevalence of Ovarian hyperstimulation syndrome was less in antagonist group versus agonist group that had statistically significant difference (p=0.0001). Dose of gonadotropins (p=0.344) and the number of days of gonadotropins consumption (p=0.236) were not significantly different between two groups.
Conclusion: GnRH antagonist can be used in PCOS patient's candidates for IVF. The use of GnRH antagonist is not different in pregnancy outcome compared to GnRH agonist and only decreases the complications of infertility treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GnRH agonist
 • GnRH antagonist
 • PCOS
 1. Lainas TG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Alexopoulou E, et al. Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT). Hum Reprod 2010; 25(3):683-9.
 2. Onofriescu A, Bors A, Luca A, Holicov M, Onofriescu M, Vulpoi C. GnRH antagonist IVF protocol in PCOS. Curr Health Sci J 2013; 39(1):20-5.
 3. Kdous M, Chaker A, Bouyahia M, Zhioua F, Zhioua A. Increased risk of early pregnancy loss and lower live birth rate with GNRH antagonist vs. long GNRH agonist protocol in PCOS women undergoing controlled ovarian hyperstimulation. Tunis Med 2009; 87(12):834-42.
 4. Sirmans SM, Pate KA. Epidemiology, diagnosis, and management of polycystic ovary syndrome. Clin Epidemiol 2013; 6(12):1-13.
 5. Nastri CO, Ferriani RA, Rocha IA, Martins WP. Ovarian hyperstimulation syndrome: pathophysiology and prevention. J Assist Reprod Genet 2010; 27(2-3):121-8.
 6. Abuzeid MI, Mitwally M, Abuzeid YM, Bokhari HA, Ashraf M, Diamond MP. Early initiation of gonadotropin-releasing hormone antagonist in polycystic ovarian syndrome patients undergoing assisted reproduction: randomized controlled trial ISRCTN69937179. J Assist Reprod Genet 2012; 29(11):1193-202.
 7. Aubuchon M, Burney RO, Schust DJ, Yao MW. Infertility and assisted reproductive technology. In: Novak F, editor. Berek & Novaks gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. P. 1133-89.
 8. Mancini F, Tur R, Martinez F, Coroleu B, Rodríguez I, Barri PN. Gonadotrophin-releasing hormone-antagonists vs long agonist in in-vitro fertilization patients with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Gynecol Endocrinol 2011; 27(3):150-5.
 9. Kurzawa R, Ciepiela P, Baczkowski T, Safranow K, Brelik P. Comparison of embryological and clinical outcome in GnRH antagonist vs. GnRH agonist protocols for in vitro fertilization in PCOS non-obese patients. A prospective randomized study. J Assist Reprod Genet 2008; 25(8):365-74.
 10. Ashrafi M, Moini A, Mohammadzadeh A, Ezabadi Z, Zafarani F, Baghestani AR. A comparative study of GnRH antagonist and GnRH agonist in PCO patients undergoing IVF/ICSI cycles. Iran J Reprod Med 2005; 3(1):14-8.
 11. Kaur H, Krishna D, Shetty N, Krishnan S, Srinivas M, Rao KA. A prospective study of GnRH long agonist versus flexible GnRH antagonist protocol in PCOS: Indian experience. J Hum Reprod Sci 2012; 5(2):181-6.
 12. Hosseini MA, Aleyasin A, Saeedi H, Mahdavi A. Comparison of gonadotropin‐releasing hormone agonists and antagonists in assisted reproduction cycles of polycystic ovarian syndrome patients. J Obstet Gynaecol Res 2010; 36(3):605-10.
 13. Xiao J, Chen S, Zhang C, Chang S. Effectiveness of GnRH antagonist in the treatment of patients with polycystic ovary syndrome undergoing IVF: a systematic review and meta analysis. Gynecol Endocrinol 2013; 29(3):187-91.
 14. Kim CH, Moon JW, Kang HJ, Ahn JW, Kim SH, Chae HD, et al. Effectiveness of GnRH antagonist multiple dose protocol applied during early and late follicular phase compared with GnRH agonist long protocol in non-obese and obese patients with polycystic ovary syndrome undergoing IVF/ICSI. Clin Exp Reprod Med 2012; 39(1):22-7.
 15. Lin H, Li Y, Li L, Wang W, Yang D, Zhang Q. Is a GnRH antagonist protocol better in PCOS patients? A meta-analysis of RCTs. PloS One 2014; 9(3):e91796.
 16. Depalo R, Jayakrishan K, Garruti G, Totaro I, Panzarino M, Giorgino F, et al. GnRH agonist versus GnRH antagonist in in vitro fertilization and embryo transfer (IVF/ET). Reprod Biol Endocrinol 2012; 10(1):26.