تأثیر لوپوس اریتماتوی سیستمیک بر عملکرد جنسی زنان: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت ‌باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت و تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: لوپوس اریتماتوی سیستمیک یک بیماری التهابی، خودایمنی و مزمن، با درگیری چندارگانی و دوره­های عود و بهبود است که عمدتاً زنان را متأثر می­سازد. یکی از مهم‌ترین چالش­های زنان به لوپوس، اثرات نامطلوب این بیماری بر عملکرد جنسی زنان است. مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف بررسی تأثیر لوپوس بر عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک برای جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی پایگاه­های اطلاعاتی PubMed،Magiran ، Scopus، SID، Google scholar با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی Systemic Lupus Erythematosus، Sexual functioning، sexual activity، sexual disorder و کلمات کلیدی فارسی شامل: لوپوس اریتماتوی سیستمیک، عملکرد جنسی، اختلال جنسی، فعالیت جنسی با استفاده از عملگرهای بولین OR و AND در طی سال‌های 2000 تا دسامبر 2017 جستجو شدند. تحلیل داده­ها با نرم‌افزار STATA (نسخه 1/14) انجام شد. جهت بررسی ناهمگنی بین مطالعات از شاخص I2 و جهت ترکیب داده­ها و انجام متاآنالیز از مدل اثرات تصادفی استفاده شد.
یافته‌ها: در مجموع 8 مقاله از 515 مطالعه مرتبط با تأثیر لوپوس بر عملکرد جنسی زنان استخراج گردید که از این تعداد 4 مطالعه وارد آنالیز کمی شد. یافته­های مطالعات وارد شده به متاآنالیز نشان داد که بر اساس مدل اثرات تصادفی لوپوس اریتماتوی سیستمیک باعث کاهش عملکرد جنسی زنان می­شود (001/0=p؛ 25/2-10/1: CI 95%؛ 58/1=RR).
نتیجه­گیری: با توجه به تأثیر منفی لوپوس بر عملکرد جنسی زنان، نتایج این مطالعه می‌تواند زمینه‌ای برای طراحی و اجرای برنامه­های مراقبت سلامت جنسی زنان مبتلا به لوپوس باشد تا منجر به ارتقاء سلامت جنسی این گروه از زنان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Nahid Maleki-Saghooni 1
 • Hamid Heidarian Miri 2
 • Fatemeh Zahra Karimi 3
 • Masoumeh Mirteimouri 4
1 Ph.D. student of Reproductive Health, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Statistics and Epidemiology, Management & Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an inflammatory, autoimmune, chronic disease with multi-organ involvement with a remitting and relapsing course that mainly affects women. One of the most important challenges for women affected by SLE is the adverse impacts of the disease on Sexual function. This systematic review and meta-analysis was conducted with am to investigate the effects of lupus on women's sexual function.
Methods: In this systematic review and meta-analysis study, both Persian and English articles were searched in databases of PubMed, Magiran, Scopus, SID, Google scholar using the keywords of "Systemic Lupus Erythematosus", "Sexual functioning", "sexual activity", "sexual disorder" and their Persian equivalents during 2000 up to December 2017. Data analysis was performed with STATA software (version 14.1). I2 test was used to assess the heterogeneitybetween studies and the random effects model was applied to pool data and perform meta-analysis.
Results: A total of 8 articles of 515 studies about the impact of lupus on women's sexual function were extracted, of which 4 studies were included in the quantitative analysis. The findings of included studies into meta-analysis showed that based on the random effects model, systemic lupus erythematosus decreased women's sexual function )RR= 1.58; 95% CI: 1.10-2.25; p=0.001).
Conclusion: Considering the negative impact of lupus on women's sexual function, findings of this study can be a basis for designing and implementation of sexual health programs for this group of women so that lead to promotion of their sexual health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual function
 • systemic lupus erythematosus
 • Women
 1. Tsokos GC. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2011; 365(22):2110-21.
 2. Kuhn A, Bonsmann G, Anders HJ, Herzer P, Tenbrock K, Schneider M. The diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus. Dtsch Arztebl Int 2015; 112(25):423-32.
 3. Thong B, Olsen NJ. Systemic lupus erythematosus diagnosis and management. Rheumatology 2017; 56(1):i3-13.
 4. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014
 5. Isenberg D, Rahman A. Systemic lupus erythematosus--2005 annus mirabilis? Nat Clin Pract Rheumatol 2006; 2(3):145-52.
 6. Benjamin I, Griggs RC, Wing EJ, Fitz JG. Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine. New York: Elsevier Health Sciences; 2015.
 7. Dhar JP, Essenmacher LM, Ager JW, Sokol RJ. Pregnancy outcomes before and after a diagnosis of systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005; 193(4):1444-55.
 8. Clowse ME. Lupus activity in pregnancy. Rheum Dis Clin North Am 2007; 33(2):237-52.
 9. Davatchi F, Jamshidi AR, Banihashemi AT, Gholami J, Forouzanfar MH, Akhlaghi M, et al. WHO-ILAR COPCORD study (stage 1, urban study) in Iran. J Rheumatol 2008; 35(7):1384-90.
 10. Amini L, Heidari M, Haghighi A, Rahimi Kian F. Sexual function in women with systemic lupus erythematous. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(121):309-6. (Persian).
 11. Karimi FZ, Saeidi M, Mirteimouri M, Maleki-Saghooni N. Maternal, fetal and neonatal outcomes in pregnant women with systemic lupus erythematosus: a comprehensive review study. Int J Pediatr 2017; 5(11):6151-71.
 12. Weckerle CE, Niewold TB. The unexplained female predominance of systemic lupus erythematosus: clues from genetic and cytokine studies. Clin Rev Allergy Immunol 2011; 40(1):42-9.
 13. Tseng JC, Lu LY, Hu JC, Wang LF, Yen LJ, Wu HC, et al. The impact of systemic lupus erythematosus on women's sexual functioning. J Sex Med 2011; 8(12):3389-97.
 14. García Morales M, Callejas Rubio JI, Peralta-Ramírez MI, Henares Romero LJ, Ríos Fernández R, Camps García MT, et al. Impaired sexual function in women with systemic lupus erythematosus: a cross-sectional study. Lupus 2013; 22(10):987-95.
 15. Seawell AH, Danoff-Burg S. Body image and sexuality in women with and without systemic lupus Erythematosus. Sex Roles 2005; 53(11-12):865-76.
 16. Boomsma MM, Bijl M, Stegeman CA, Kallenberg CG, Hoffman GS, Tervaert JW. Patients' perceptions of the effects of systemic lupus erythematosus on health, function, income, and interpersonal relationships: a comparison with Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum 2002; 47(2):196-201.
 17. Vinet E, Pineau C, Gordon C, Clarke AE, Bernatsky S. Systemic lupus erythematosus in women: impact on family size. Arthritis Rheum 2008; 59(11):1656-60.
 18. Karimi A, Dadgar S, Afiat M, Rahimi N. The effect of sexual health education on couples' sexual satisfaction. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(42):23-30. (Persian).
 19. Aliakbari Dehkordi M. Relationship between woman sexual function and martial adjustment. Int J Behav Sci 2010; 4(3):199-206.
 20. Shandiz FH, Karimi FZ, Rahimi N, Abdolahi M, Khosravi-Anbaran Z. Investigating sexual function and affecting factors in women with breast cancer in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2016, 17(7):3583-6.
 21. Shahsiyah M, Bahrami F, Etemadi O, Mohebi S. Effect of sex education on improving couples martial satisfaction in Isfahan. J Health Sys Res 2010; 6(4):690-7.
 22. Rahmani A, Safavi S, Jafarpoor M, Merghati-Khoei EA. The relation of sexual satisfaction and demographic factors. Iran J Nurs 2010; 23(66):14-22.  
 23. Tavakol Z, Mirmolaei ST, Movahed ZM, Mansori A. The survey of sexual function relationship with sexual satisfaction in referred to Tehran South city health centers. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2012; 19(2):50-60. (Persian).
 24. Abdi F, Roozbeh N. The effects of Humulus Lupulus L (Hops) on menopausal vasomotor symptoms: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(26):9-17. (Persian).
 25. STROBE Statement-checklist of items that should be included in reports of observational studies. University of Bern. Available at: URL: https://www.strobe-statement.org/index.php?id=available-checklists; 2009.
 26. Sayehmiri K, Darvishi Z, Azami M, Qavam S. The prevalence of anemia in first, second and third trimester of pregnancy in Iran: a systematic review and Meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(168):7-15. (Persian).
 27. Daleboudt GM, Broadbent E, McQueen F, Kaptein AA. The impact of illness perceptions on sexual functioning in patients with systemic lupus erythematosus. J Psychosom Res 2013; 74(3):260-4.
 28. Ferreira CC, da Mota LM, Oliveira AC, de Carvalho JF, Lima RA, Simaan CK, et al. Frequency of sexual dysfunction in women with rheumatic diseases. Rev Bras Reumatol 2013; 53(1):3546-40.
 29. Silva CA, Febrônio MV, Bonfá E, Pereira RM, Pereira EA, Takiuiti AD. Sexual function and reproductive health in adolescent females with systemic lupus erythematosus. Rev Bras Reumatol 2009; 49(6):690-702.
 30. Shen B, He Y, Chen H, Zhao C, Zhu L, Gao Y, et al. Body image disturbances have impact on the sexual problems in Chinese systemic lupus erythematosus patients. J Immunol Res 2015; 2015:204513.
 31. dos Reis MG, da Costa IP. Health-related quality of life in patients with systemic lupus erythematosus in Midwest Brazil. Rev Bras Reumatol 2010; 50(4):408-22.
 32. Robinson D Jr, Aguilar D, Schoenwetter M, Dubois R, Russak S, Ramsey-Goldman R, et al. Impact of systemic lupus erythematosus on health, family, and work: the patient perspective. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62(2):266-73.
 33. Østensen M. Sexual functioning is impaired in patients with rheumatic disease independent of disease activity, therapy or gonadal function. Rev Bras Reumatol 2009; 49(6):639-42.
 34. Zahra Karimi F, Dadgar S, Abdollahi M, Yousefi S, Tolyat M, Khosravi Anbaran Z. The relationship between minor ailments of pregnancy and quality of life in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(6):8-21. (Persian).
 35. Vaziri S, Lotfi Kashani F, Akbari M, Ghorbani Ashin Y. Comparing the motherhood and spouse role in women with breast cancer and healthy women. Iran J Breast Dis 2014; 7(2):76-83.
 36. Homaee Shandiz F, Karimi FZ, Khosravi Anbaran Z, Abdollahi M, Rahimi N, Ghasemi M. Investigating the quality of life and the related factors in Iranian women with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(8):2089-92.
 37. Anbaran ZK, Baghdari N, Pourshirazi M, Karimi FZ, Rezvanifard M, Mazlom SR. Postpartum sexual function in women and infant feeding methods. J Pak Med Assoc 2015; 65(3):248-252.
 38. Foroutan SK, Jadid MM. The prevalence of sexual dysfunction among divorce requested. Daneshvar Med 2009; 16(78):39-42. (Persian).