بررسی تأثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

5 دکترای حرفه‌ای پزشکی، گروه توسعه و هماهنگی متون علمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: درصد قابل توجهی از زنان در سنین باروری برخی مشکلات خلقی و فیزیکی مرتبط با قاعدگی به نام سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می‌کنند. علائم این سندرم می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد تأثیر بگذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1396 بر روی 118 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان که مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی متوسط تا شدید بودند، انجام شد. افراد گروه بابونه، 250 میلی‌گرم پودر بابونه و افراد گروه دارونما، دارونما را 3 بار در روز از 7 روز قبل از قاعدگی تا شروع خونریزی قاعدگی و طی یک سیکل دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه غربالگری علائم سندرم پیش از قاعدگی (PSST) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از درمان دو گروه بابونه و دارونما از نظر شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0<p). بعد از درمان میانگین امتیاز علائم جسمانی، روانی و علائم کلی در هر دو گروه کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0p<)، ولی بابونه در تسکین علائم جسمانی، روانی و علائم کلی سندرم مؤثرتر از دارونما بود (05/0p<).
نتیجه‌گیری: مصرف گیاه بابونه به صورت مؤثر باعث کاهش شدت علائم جسمانی، روانی و شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chamomile capsule on premenstrual syndrome symptoms relief

نویسندگان [English]

 • Elham Najafi Mollabashi 1
 • Tahereh Ziaie 2
 • Zahra Bostani Khalesi 3
 • Ehsan Kazemnejad Leili 4
 • Reza Bekhradi 5
1 M.Sc. student in Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Assistant professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
5 MD, Department of the Development and Coordination of Scientific Texts, Barij Medicinal Plant Research Center, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A significant percentage of women in reproductive age experience some menstrual- related mood and physical disorders called Premenstrual syndrome (PMS). The symptoms of this syndrome can affect the various aspects of person’s life. This study was performed with aim to evaluate the effect of Chamomile capsule on premenstrual syndrome symptoms relief in students.
Methods: This double blind randomized clinical trial study was conducted on 118 students residing in dormitories of Guilan University of Medical Sciences in 2017 who suffered from moderate to severe premenstrual syndrome. Chamomile group received 250 mg of Chamomile powder and the subjects in placebo group received placebo 3 times a day from 7 days before menstruation until menstrual bleeding started for one cycle. Data collection tool was Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Data was analyzed by SPSS software (version 23), and independent t and paired t-test. P<0.05 was considered significant.
Results: before treatment, two groups of Chamomile and placebo was not significantly different in the overall severity of premenstrual syndrome symptoms (p> 0.05). After treatment, mean score of physical, psychological and overall severity of premenstrual syndrome symptoms significantly decreased in both groups (p <0.05). However, Chamomile was more effective than placebo in relieving severity of physical, psychological and total symptoms of premenstrual syndrome (p <0. 05).
Conclusion: Using of Chamomile plant effectively reduces the severity of psychological, physical and total symptoms of premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chamomile
 • Premenstrual Syndrome
 • Students
 1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 568-78.
 2. Farokheslamlou H, Nabilou B, Oshnoee S, Akbari E. The prevalence of premenstrual syndrome and its associated factors among medical students of Urima University of Medical Science. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(9):702-10.
 3. Kistner RW, Ryan KJ, Robert W. Kistner’s gynecology and women’s health nursing. 7th ed. St, Louis: Mosby; 2009. P. 504-26.
 4. Shobeiri F, Oshvandi K, Nazari M. Cyclical mastalgia: prevalence and associated determinants in Hamadan City, Iran. Asian Pac J Trop Biomed 2015; 6(3):275-8.
 5. Campagne DM, Campagne G. The premenstrual syndrome revisited. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 130(1):4-17.
 6. Ramezani Tehra F, Hashemi S, Robab Ahhameh M. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Horizon Med Sci 2012; 18(3):121-7.
 7. Ramezanpour F, Bahri N, Bagheri L, Fathi Najafi T. Incidence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with social and demographic characteristics among students’ college, Gonabad-2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(170):21-8. (Persian).
 8. Braverman PK. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007; 20(1):3-12.
 9. Khayat S, Kheirkhah M, Behboodi Moghadam Z, Fanaei H, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of treatment with ginger on the severity of premenstrual syndrome symptoms. ISRN Obstet Gynecol 2014; 2014:792708.
 10. Ehsani P, Nazayer H, Memari A. The effect of herbs (thyme, chamomile and sage) on bleeding in menstruation. J Women Culture 2014; 5(18):127-40. (Persian).
 11. Mousavi P, Zaheri H, Najar S, Afshari P, Hayati F. Effect of vitagnus on Premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):1-9. (Persian).
 12. Shulman LP. Gynecological management of premenstrual symptoms. Curr Pain Headache Rep 2010; 14(5):367-75.
 13. Jang S, Kim D, Choi M. Effects and treatment methods of acupuncture and herbal medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder. Systematic review. BMC Complement Altern Med 2014; 14:11-9.
 14. Falzari LM, Menary RC. Chamomile for oil and Dried flowers. Australia: RIRDC Publication; 2003.
 15. Fleming T. PDR for herbal medicines. Montvale, NJ: Medical Economics; 2000. P. 461-2.
 16. Miraj S, Alesaeidi S. A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile). Electron Physician 2016; 8(9):3024-31.
 17. Modares M, Mirmohhamad AM, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of mefenamic acid and Matricaria Chamomilla capsules on primary dysmenorrhea. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3):50-8. (Persian).
 18. Shahraz S, Ghaziani T. Comprehensive text book of Iran official drugs. 1st ed. Tehran: Teimorzadeh; 2002. P. 64-6. )Persian(.
 19. Amsterdam JD, Li Y, Soeller I, Rockwell K, Mao JJ, Shults J. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral Matricaria recutita (chamomile) extract therapy for generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 2009; 29(4):378-82.
 20. Komeili G, Fanaei H, Sarani V. Effects of aqueous matricaria recutita extract on anxiety-like behavior in rat’s model kindled by pentylenetetrazole. J Birjand Univ Med Sci 2016; 23(1):21-8. (Persian).
 21. Dadfar F. Effectiveness of Chamomile (Matricaria chamomilla) extracts on the reduction of dysmenorrhea and premenstrual syndrome symptoms. Der Pharm Let 2015; 7(12):454-8.
 22. Yazdani M, Shahriari M, Hamidi B. Comparison of fennel and chamomile extract and placebo in treatment of premenstrual syndromes and dysmenorrheal. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2004; 8(1):57-61. (Persian).
 23. Steinner M, Macdougall, Brown E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. Arch Womens Ment Health 2003; 6(3):203-9.
 24. Siahbazi S, Hariri FZ, Montazeri A, Moghaddam BL. Translation and psychometric properties of the Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). Payesh J 2011; 10(4):421-7. (Persian).
 25. Barnhart ER. Physicians, desk reference: PDR. New York: Medical Economics Company; 1986. P. 689-700.
 26. Fleming T. PDR for herbal medicines. Montvale, NJ: Medical Economics; 2000. P. 461-2.
 27. Hojati M, Modarres-Sanavy SA, Ghanati F, Panahi M. Hexaconazole induces antioxidant protection and apigenin-7-glucoside accumulation in Matricaria chamomilla plants subjected to drought stress. J Plant Physiol 2011; 168(8):782-91.
 28. Abgun M. Generic drugs of Iran. 3rd ed. Tehran: Nooredanesh Publication; 2003. P: 604. (Persian).
 29. Behzadi K, Jafarirad S, Mousavi P, Saki O. Effect of dried black seed grape on controlling the severity of premenstrual syndrome symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(3):26-34. (Persian).
 30. Sharifi F, Simbar M, Mojab F, Majd HA. Comparison of the effects of Matricaria chamomila (Chamomile) extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Complement Ther Clin Pract 2014; 20(1):81-8.
 31. Kamranpour SB, Farzad L, Rahbar T, Alizadeh S. The effect of valerian on the severity of premenstrual syndrome symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(161):1-9. (Persian).
 32. Abdnezhad R, Simbar M, Sheikhan Z, Mojab F, Nasiri M. The effect of Salvia (Sage) extract on the emotional symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(10):84-94. (Persian).