بررسی مقایسهای تأثیر رازیانه و ژلوفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه: مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک، یکی از شایع‌ترین اختلالات ژنیکولوژی است؛ به‌طوری‌که حدود 70-50% زنان از آن رنج می­برند. دیسمنوره اغلب با داروهای شیمیایی درمان می­گردد. مطالعات نشان داده‌اند که تقریباً نیمی از جمعیت کشورهای صنعتی در حال حاضر از طب مکمل و درمان‌های جایگزین استفاده می­کنند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه­ای تأثیر رازیانه و ژلوفن بر شدت درد در دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی 72 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان مبتلا به دیسمنوره اولیه درجه 2 و 3 در دو گروه دریافت کننده رازیانه و گروه دریافت کننده ژلوفن قرار گرفتند. گروه رازیانه در 3 روز اول پریود در هر سیکل افشره رازیانه را 5-3 قطره در آب یا چای 3 بار در روز استفاده کردند و گروه ژلوفن کپسول را هر 6 ساعت یک‌بار در 3 روز اول پریود استفاده کردند. هر دو گروه به مدت سه سیکل متوالی از روش مورد نظر استفاده کردند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه معیار نمره‌گذاری چندبُعدی کلامی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 17) و آزمون­های تی و کای اسکوئر استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: هر دو روش رازیانه و ژلوفن، موجب کاهش درد دیسمنوره اولیه از درد شدید و متوسط به خفیف یا عدم درد شد، اما در بهبود شدت درد دیسمنوره بعد از مصرف رازیانه و ژلوفن، در دو گروه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: استفاده از هر دو روش رازیانه و ژلوفن در کاهش شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه مؤثر بوده و کاهش درد در هر دو گروه به یک اندازه است. با توجه به شیوع بالای دیسمنوره در دختران، کاربرد رازیانه در تسکین دیسمنوره توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the effects of fennel with Gelofen on the severity of primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Roya Motavalli 1
 • Samira Shahbazzadegan 2
1 Instructor, Department of Midwifery, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common gynecological disorders; so that 50 to 70 percent of women suffer it. Dysmenorrhea is often treated by chemical drugs. However, studies showed that almost half of the population in industrialized countries is already using complementary medicine and alternative therapies. Therefore, this study was performed with aim to compare the effects of fennel and Gelofen on severity of primary dysmenorrhea.
Methods: This clinical trial was performed on 72 students residing in dormitories of Islamic Azad University of Ardabil in 2016. Samples with grade 2 and 3 of primary dysmenorrhea were randomly divided in two groups of fennel and Gelofen receivers. The fennel group used 3-5 drop of fennel extract in water or tea three times per day during first 3 days of menstruation and Gelofen group used Gelofen capsule every 6 hours during this period. Both groups used this method for three consecutive cycles. Data collection tool included a dysmenorrhea severity questionnaire according verbal multidimensional scoring criteria. Data were analyzed using SPSS software (version 17) and t-test and chi-square. P < 0.05 was considered significant.
Results: Both fennel and Gelofen reduced the severity of pain from severe and moderate to mild and no pain, but there was no significant difference between the two groups of fennel and Glofen in improvement of dysmenorrhea (p>0.05).
Conclusion: The use of both methods of fennel and Glofen was effective in reducing the pain of primary dysmenorrhea and pain reduction was similar in both groups. Regarding the high prevalence of dysmenorrhea in female, the use of fennel in the relief of dysmenorrhea is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fennel
 • Gelofen
 • Primary dysmenorrhea
 1. Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, Halvorson LM, Schaffer JI, Corton MM. Williams gynecology. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2016. P. 262.
 2. Berek JS, Novak E. Berek & Novak's gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. P. 607-11.
 3. Mrugacz G, Grygoruk C, Sieczynski P, Grusza M, Bolkun I, Pietrewicz P. Etiopathogenesis of dysmenorrhea. Med Wieku Rozwoj 2013; 17(1):85-9.
 4. De Sanctis V, Soliman A, Bernasconi S, Bianchin L, Bona G, Bozzola M, et al. Primary dysmenorrhea in adolescents: prevalence, impact and recent knowledge. Pediatr Endocrinol Rev 2015; 13(2):512-20.
 5. Kazaeeian S, Navidian A, Navabi Rigi S. Evaluation effects of oral Aloe vera gel on the intensity of primary dysmenorrhea. Med Surg Nurs Quart 2012; 1(1):35-40. (Persian).
 6. Rezaeyan M, Abdali N, Araban M. Comparing analgesic effects of extra virgin olive oil and Ibuprofen on the intensity of primary dysmenorrhea: a crossover clinical trial. Iran J Nutr Sci Food Techonol 2014; 9(2):67-74. (Persian).
 7. Akhavan AM, Mojab F, Shahbazzadegan S. Investigation of cinnamomum selenium effects on primary dysmenorrhea and accompanying symptoms. J Ardabil Univ Med Sci 2009; 3(33):204-9. (Persian).
 8. Akhavan Amjadi M, Shahbazzadegan S, Shakiba M. Comparison of acupressure effect on two points, sanyinjiao versus Tai chong, on primary dysmenorrhea. J Ardabil Univ Med Sci 2015; 15(1):97-106. (Persian).
 9. Khan KS, Champaneria R, Latthe PM. How effective are non-drug, non-surgical treatments for primary dysmenorrhea? BMJ 2012; 344:e3011.
 10. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(160):14-31. (Persian).
 11. Momenzadeh F, Toghiri MA, Taghizadeh M, Mahlioji M, Rafiee F. Comparison the effect of fennel and mefenamic acid on severity of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):44-9. (Persian).
 12. Namavar Jahromi B, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. Int J Gynecol Obstet 2003; 80(2):153-7.
 13. Macintyre PE, Ready LB. Acute pain management: a practical guide. 2nd ed. London: W.B. Saunders; 2001.
 14. Sargolzaee MR, Keykhayi N. Dysmenorrhea and women's sports. Armaghane Danesh 1998; 3(11):52-5. (Persian). 
 15. Shahhosseini Z, Amin GR, Salehi Sormaghi MH, Danesh MM, Abedian K. Double blind study of anti-primary dysmenorrhea effects of vitagnus. J Mazendaran Univ Med Sci 2005; 15(50):15-21. (Persian).
 16. Torkzahrani S, Mojab F, Akhavan Amjadi M, Majd HA. Clinical effects of Foeniculum vulgare extract on primary dysmenorrhea. J Reprod Infertil 2007; 8(1):45-51.
 17. Delaram M, Sadeghian Z. The comparison of Echinophora-platyloba and fennel effects on the primary dysmenorrhea. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2011; 18(1):42-7. (Persian).
 18. Khorshidi N, Ostad SN, Mosaddegh M, Soodi M. Clinical effects of fennel essential oil on primary dysmenorrhea. Iran J Pharmaceut Res 2010; 20:89-93.
 19. Samadi N, Amani F, Naghizadeh M, Alahiari I, Ghezelbash S, Kazemzadeh R. Effect of using combination of fennel, chamomile and ginger on relieving symptoms of primary dysmenorrheal among students in Ardabil university of medical sciences. Sci J Ilam Univ Med Sci 2015; 22(6):159-64. (Persian).
 20. Zeraati F, Shobeiri F, Nazari M, Araghchian M, Bekhradi R. Comparative evaluation of the efficacy of herbal drugs (fennelin and vitagnus) and mefenamic acid in the treatment of primary dysmenorrhea. Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(6):581-4.