مقایسه تأثیر اندانسترون، ویتامین B6 و ریشه زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 استاد گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ، یکی از مشکلات شایع دوران بارداری می­باشد که نه تنها بر روی سلامت جسمی زنان اثر دارد، بلکه می­تواند اثر منفی روی عملکرد روانی و اجتماعی آنها نیز داشته باشد. راه­های متفاوتی جهت کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری مطرح است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر اندانسترون، ویتامین B6 و ریشه زنجبیل (زینتوما) بر تهوع و استفراغ بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1396 بر روی 120 زن باردار زیر 16 هفته با تهوع و استفراغ خفیف و متوسط، مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان انجام شد. افراد در چهار گروه 30 نفره ویتامین B6، زینتوما، اندانسترون و کپسول دارونما، 2 بار در روز به مدت یک هفته قرار گرفتند. شدت تهوع و استفراغ قبل و بعد از مطالعه توسط پرسشنامه تهوع و استفراغ بارداری سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی‌مستقل، تی‌زوجی، کای اسکوئر و اندازه‌گیری تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله افراد از نظر نمرات تهوع و استفراغ با هم تفاوت معنی­­داری نداشتند (00/1=p)، ولی پس از مداخله بر اساس آزمون آنووا نمرات تهوع و استفراغ اختلاف معناداری بین گروه­های دارویی (ویتامین B6، اندانسترون و ریشه زنجبیل) با دارونما وجود داشت (001/0>p). بر اساس آزمون تی زوجی، شدت و مدت تهوع و استفراغ بارداری در گروه­های دارویی کاهش معناداری داشت (001/0>p) و در گروه ریشه زنجبیل این کاهش نسبت به بقیه روش‌ها کمتر و معنی‌دار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: مصرف ریشه زنجبیل، می­تواند شدت و مدت تهوع و استفراغ را همانند ویتامین B6 و اندانسترون کاهش دهد؛ لذا مصرف آن در زنان باردار می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Ondansetron, Vitamin B6 and Ginger Rhizome in Nausea and Vomiting of Pregnancy: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Sasan Nazari 1
 • Saman Nazari 1
 • Arezoo Shayan 2
 • Fatemeh Shobeiri 3
 • Roya Ahmadi Nia Tabesh 2
1 Medical student, Students Research Center, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting is one of common complications in pregnancy that not only affects the women's physical health, it can also have a negative impact on their psychological and social performance. Suggestions have been made to effect on the nausea and vomiting of pregnancy. There are different methods to control the nausea and vomiting of pregnancy. Therefore, this study was performed with aim to compare the effect of Ondansetron, Vitamin B6 and Ginger Rhizome on nausea and vomiting in pregnancy.
Methods: This double-blinded randomized clinical trial was performed on 120 pregnant women with gestational age <16 weeks who had mild and moderate nausea and vomiting referred to health centers of Hamadan in 2017. The samples were randomly divided in four groups of 30 cases: Ondansetron (4 mg), Vitamin B6 (40 mg), Ginger Rhizome (250 mg), and placebo groups, two times per day for one week. Severity of nausea and vomiting was assessed before and after the study by nausea and vomiting questionnaires (PUQE). Data was analyzed by SPSS software (version 21) and using chi-square, paired t-tests and ANOVA. P <0.05 was considered significant.
Results: before the intervention, no significant difference was found in the four groups in the score of pregnancy nausea and vomiting (p=1.00). After the intervention, according to ANOVA test, the score of nausea and vomiting was significantly different between the Ondansetron, Vitamin B6 and Ginger Rhizome groups with placebo group (p<0.001). According to paired t-test, severity and duration of nausea and vomiting was significantly reduced in three treatments groups (p<0.001), and this decrease was less and significant in the ginger root group (P<0.001).
Conclusion: Ginger Rhizome like as Ondansetron and vitamin B6 can reduce the severity and duration of nausea and vomiting; therefore its use in pregnant women can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ginger Rhizome
 • Ondansetron
 • Pregnancy nausea and vomiting
 • Vitamin B6
 1. Jafari DE, Sohrabvand F, Naazem E, Minaee B, Hashem Df, Sadeghpour O, et al. Nausea and vomiting in pregnancy: revisiting their a etiologies and treatments in iranian traditional medicine. Med Hist 2012; 5(14):33-48. (Persian).
 2. Choi HJ, Bae YJ, Choi JS, Ahn HK, An HS, Hong DS, et al. Evaluation of nausea and vomiting in pregnancy using the Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea scale in Korea. Obstet Gynecol Sci 2018; 61(1):30-7.
 3. Munch S, Korst LM, Hernandez GD, Romero R, Goodwin TM. Health-related quality of life in women with nausea and vomiting of pregnancy: the importance of psychosocial context. J Perinatol 2011; 31(1):10-20.
 4. Bustos M, Venkataramanan R, Caritis S. Nausea and vomiting of pregnancy-What's new? Auton Neurosci 2017; 202(1):62-72.
 5. Yazdani S, Sadat Z. Evaluating complications of pregnancy in patients with hyperemesis gravidarum. J Feyz 2011; 14(4):426-30. (Persian).
 6. Shobeiri F, Jenabi E. The effects of vitamin E on muscular pain reduction in students affected by premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(96):1-5. (Persian).
 7. Akbarzadeh M, Shobeiri F, Mahjub H, Ebrahimi R. Investigating the factors influencing the duration of beginning delivery to hospital discharge using cox regression model. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(105):1-9. (Persian).
 8. Zhang R, Persaud N. 8-Way randomized controlled trial of doxylamine, pyridoxine and dicyclomine for nausea and vomiting during pregnancy: restoration of unpublished information. PloS One 2017; 12(1):e0167609.
 9. Shobeiri F, Tehranian N, Nazari M. Amniotomy in labor. Int J Gynecol Obstet 2007; 96(3):197-8.
 10. Pasternak B, Svanström H, Hviid A. Ondansetron in pregnancy and risk of adverse fetal outcomes. N Engl J Med 2013; 368(9):814-23.
 11. Sharifzadeh F, Kashanian M, Koohpayehzadeh J, Rezaian F, Sheikhansari N, Eshraghi N. A comparison between the effects of ginger, pyridoxine (vitamin B6) and placebo for the treatment of the first trimester nausea and vomiting of pregnancy (NVP). J Matern Fetal Neonatal Med 2018; 31(19):2509-14.
 12. Alame MM, Chamsy DJ, Zaraket H. Pityriasis rosea‐like eruption associated with ondansetron use in pregnancy. Br J Clin Pharmacol 2018; 84(5):1077-80.
 13. Jellish WS, Owen K, Fluder E, Sawicki K, Sinacore J. Patient-controlled analgesia combined with either ondansetron or ondansetron plus prochlorperazine for control of pain and nausea and vomiting in patients undergoing abdominal surgery. J Clin Anesth 2008; 20(8):594-600.
 14. Jafari-Dehkordi E, Hashem-Dabaghian F, Aliasl F, Aliasl J, Taghavi-Shirazi M, Sadeghpour O, et al. Comparison of quince with vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomised clinical trial. J Obstet Gynaecol 2017; 37(8):1048-52.
 15. Persaud N, Meaney C, El-Emam K, Moineddin R, Thorpe K. Doxylamine-pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy randomized placebo controlled trial: prespecified analyses and reanalysis. PloS One 2018; 13(1):e0189978.
 16. Shobeiri F, Ezzati Arasteh F, Ebrahimi R, Nazari M. Effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1.2):1-8. (Persian).
 17. Moradi LM, Taleb AM, Saeidi M. Efficacy and safety of ginger to reduce nausea and vomiting of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Payesh 2008; 7(4):345-54. (Persian).
 18. Portnoi G, Chng LA, Karimi-Tabesh L, Koren G, Tan MP, Einarson A. Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(5):1374-7.
 19. Shahraki Z, Bonjar ZS, Forghani F, Nakhai R, Yousefichaijan P, Dorreh F, et al. Comparing neonatal outcome following the use of ondansetron versus vitamin B6 in pregnant females with morning sickness: a randomized clinical trial. J Compr Pediatr 2016; 7(4):e37081.
 20. Koren G, Piwko C, Ahn E, Boskovic R, Maltepe C, Einarson A, et al. Validation studies of the Pregnancy Unique-Quantification of Emesis (PUQE) scores. J Obstet Gynecol 2005; 25(3):241-4.
 21. Ebrahimi N, Maltepe C, Bournissen FG, Koren G. Nausea and vomiting of pregnancy: using the 24-hour Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE-24) scale. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(9):803-7.
 22. Narenji F, Delavar M, Rafiei M. Comparison the effects of the ginger fresh root and vitamin B6 on the nausea and vomiting in pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(2):35-41. (Persian).
 23. Firouzbakht M, Nikpour M, Jamali B, Omidvar S. Comparison of ginger with vitamin B6 in relieving nausea and vomiting during pregnancy. Ayu 2014; 35(3):289-93.
 24. Mirzamoradi M, Heidar Z, Kimiaee P, Saleh M, Ashrafivand S. Evaluation of side effects of ondansetron in pregnancy: a descriptive case-series study. Tehran Univ Med J 2015; 73(1):55-9. (Persian).
 25. Oliveira LG, Capp SM, You WB, Riffenburgh RH, Carstairs SD. Ondansetron compared with doxylamine and pyridoxine for treatment of nausea in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2014; 124(4):735-42.
 26. Ferreira E, Gillet M, Lelievre J, Bussieres JF. Ondansetron use during pregnancy: a case series. J Popul Ther Clin Pharmacol 2012; 19(1):e1-10.