تأثیر بازتاب درمانی کف پا (رفلکس زون‌تراپی) بر شدت نشانههای پیش از قاعدگی در دانشجویان (کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی دو‌سوکور)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی مجموعۀ بزرگی از نشانه­های جسمی و روانی قبل از قاعدگی را شامل می­شود که سبب اختلال در روند زندگی و فعالیت­های فرد می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدّت نشانه­های پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن در خوابگاه­های دخترانه دانشگاه­های علوم پزشکی تهران انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد­دار تصادفی یک‌سوکور در سال ۱۳۸۹ در روی 120 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه­های دانشجویی دخترانه دانشگاه­های علوم پزشکی تهران انجام گرفت. افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه 60 نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند. رفلکس زون‌تراپی که اعمال فشار توسط انگشتان بر روی نقاط خاصی از کف پا، جهت هماهنگی محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان است، برای نمونه‌ها انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامۀ دیکرسون بود که در طی دو سیکل قاعدگی قبل از درمان و دو دوره در طی درمان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون‌های کای دو یا آزمون دقیق فیشر و آزمون آنالیز کواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در این مطالعه شدّت علائم خلقی بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی واقعی 2/25% و بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی غیرواقعی 8/3%، شدّت علائم جسمی بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی واقعی 26/25% و بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی غیرواقعی 4/3% و شدّت علائم رفتاری بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی واقعی20% و بعد از دریافت رفلکس زون­تراپی غیرواقعی 30/18% کاهش پیدا کرد که از نظر آماری، علائم خلقی (03/0=p) و جسمی (04/0=p) معنی­دار تلقی گردید و بهبودی در علائم گزارش شد، ولی در علائم رفتاری تغییری مشاهده نشد.
­نتیجه­گیری: رفلکس زون­تراپی باعث بهبود علائم خلقی و جسمی سندرم پیش از قاعدگی می‌شود و به‌دلیل عوارض جانبی بسیار محدود، اثربخشی خوب و مطلوب درمان، می­تواند یکی از قدم­های درمانی اول در زنان مبتلا به این سندرم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Foot Medical Zone-Therapy Reflex on the Intensity of PMS Symptoms in Students (double-blind random controlled clinical trial)

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Sehati Shafaie 1
 • Homa Dastgheib Shirazi 2
 • Mahin Kamalifard 3
 • Morteza Ghojazadeh 4
1 Assistant professor, Department of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, Student Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Instructor, Department of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Associated professor, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction Pre-menstruation syndrome (PMS) includes a set of physical and psychological symptoms before menstruation which causes disorder in the life process and activity of each woman. This survey was performed with aim to evaluate the effect of foot medical zone-therapy reflex on the intensity of PMS symptoms in the students of girls’ dormitories of Tehran University of Medical Science.
Methods: This one blind randomized clinical trial was performed in 2010 on 120 students who were resident in the dormitories of Tehran university of medical sciences. The samples were randomly divided in 2 groups of cases and control (n=60 each group). Zone-Therapy Reflex was done in the case group.Data collection toolwasDickerson questionnaire which was completed in two menstruation cycles before treatment and two cycles during the treatment. Data was analyzed by SPSS software (version 15) and x2,exact Fisher and covariance analysis tests. P˂0.05 was considered significant.
Results In this research, the intensity of mood signs was decreased 25.2% after true Z-T reflex and 3.8% after no true Z-T reflex, physical signs 25.26% after true Z-T reflex and  3.4% after no true Z-T reflex, and behavioral signs 20% after true Z-T reflex and 18.30% after no true-T reflex , that mood (p=0.03) and physical (p=0.040) signs were considered statistically significant and improvement was observed in the signs, but no change was observed in behavioral signs.
Conclusion Zone therapy reflex improves physical and mood signs in PMS and due to very low side effects, good effectiveness and proper treatment can be one of the first therapy steps in women with PMS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aFoot reflex zone therapy
 • Premenstrual Syndrome
 1. McCabe PJ. Complementary therapies in nursing and midwifery. 1st ed. Melbourne: Ausmed Publications; 1997. P. 123-30.
 2. Campagne DM, Campagne G. The premenstrual syndrome revisited. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 130(1):4-17.
 3. Braverman PK. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007; 20(1):3-12.
 4. Domoney CL, Vashisht A, Studd JW. Premenstrual syndrome and the use of alternative therapies. Ann N Y Acad Sci 2003; 997(1):330-40.
 5. Reiber C. An evolutionary model of premenstrual syndrome. Med Hypotheses 2008; 70(5):1058-65.
 6. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Phys 2003; 67(8):1743-52.
 7. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Trans: Ghazijahani B. 1st ed. Tehran: Golbgan Medical Publishing; 2005. P. 40-63. (Persian).
 8. Stevinson C, Ernst E. Complementary/alternative therapies for premenstrual syndrome: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2001; 185(1):227-35.
 9. Fryer CP, Kaspi SP, Fallon SK, Moline ML, Severino SK. Premenstrual dysphoric disorder: literature review. Arch Womens Ment Health 1999; 2(1):1-27.
 10. Havens C, Sullivan ND. Manual of outpatient gynecology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1991. P. 61-9.
 11. Alden KR, Lowdermilk DL, Cashion MC, Perry SE. Maternity and women's health care-E-book. 7th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2004. P. 161-3.
 12. Lustyk MK, Gerrish WG. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: issues of quality of life, stress and exercise. Handbook of disease burdens and quality of life measures. New York: Springer; 2010. P. 1951-75.
 13. Studd J. Women's sexual health. 2nd ed. New York: Balliere Tindall; 2005. P. 50-70.
 14. Atkins RC, Harris P. Using reflexology to manage stress in the workplace: a preliminary study. Complement Ther Clin Pract 2008; 14(4):280-7.
 15. Foot reflexology. Iranian Mad International Institute for Traditional Medicine. Available at: URL: http://www.maadteb.com/?p=art&artid=10; 2010.
 16. Rankin-Box DF. The nurse's hand book of complementary therapies. 1st ed. London: Baillière Tindall; 2001. P. 241-9.
 17. Blunt E. Foot reflexology. Holist Nurs Pract 2006; 20(5):257-9.
 18. McCabe P. Complementary therapies in nursing and midwifery. 1st ed. Melbourne: Ausmed Publications; 1997. P. 123-30.
 19. Oleson T, Flocco W. Randomized controlled study of premenstrual symptoms treated with ear, hand, and foot reflexology. Obstet Gynecol 1993; 82:906-11.
 20. Kim YH, Cho SH. The effect of foot reflexology on premenstrual syndrome and dysmenorrhea in female college students. Korean J Women Health Nurs 2002; 8(2):212-21.
 21. Hassanpour A. Study of the effect of reflexology on pain intensity and duration of first stage of labor in primiparous women referring to Shahid Akbarabadi hospital in Tehran. [Master Thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Faculty of Nursing, Midwifery; 2008. P. 15-26. (Persian).
 22. Kim YH, Choi ES. Effects of foot reflexology education program on bowel function, anxiety and depression in nursing students. Korean J Women Health Nurs 2003; 9(3):277-86.
 23. Mokhtari JN, Sirati N,Sadeghi SH,Ganbari Z,Hajiamini Z,Tayyebi A. Effects of foot reflexology and Benson relaxation on the anxiety. Behavioral sciences Journal.2009:3 (2):159-165.
 24. Lafuente A, Noguera M, Puy C. Effect of reflexology on the foot with respect to prophylactic treatment with flunarizine at Cephalea to patients suffering from headaches. Erfahungsheilkunde 1990; 39:713-95.
 25. Dong D, Xiang X, Shi Y, Kong Z, Dong C. Treatment of 38 cases of acne with foot reflexotherapy. China Reflexol Sympos Rep 1998; 5:62-6.
 26. Quinn F, Hughes CM, Baxter GD. Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial. Complement Ther Med 2008; 16(1):3-8.
 27. Ko YS, Park MK. Effects of self-foot reflexology on fatigue and sleep states in women nurses. Korean J Women Health Nurs 2007; 13(1):21-7.
 28. Ghaffari F, Poor Ghaznain T, Shamsalinia A. Effect of sole reflex on pregnant women's constipation severity. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(2):27-38. (Persian).