بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در جمعیت عمومی، هورمون های مربوط به استرس مانند کورتیزول در پاسخ به ترس، استرس و اضطراب تغییر می کنند. زایمان، پر استرس ترین حادثه فیزیکی و ذهنی برای اغلب زنان است. بیش از 90 درصد استرس و اضطراب دوران بارداری مربوط به فرایند زایمان می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی در مرحله اول زایمان زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1391 بر روی 80 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش در مرحله اول زایمان در دیلاتاسیون 7-5 سانتی متری، پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر و معیار تطابق دیداری درد و استرس را تکمیل کردند و نمونه بزاقی جهت سنجش کورتیزول از آنها گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس مقیاس تطابق دیداری، بین میانگین میزان کورتیزول بزاقی و میانگین میزان استرس مادر ارتباط معنی داری وجود داشت (005/0=p) اما بر اساس آزمون آماری پیرسون، بین میانگین میزان کورتیزول بزاقی با میانگین میزان اضطراب آشکار (173/0=p) و درد (581/0=p) مادر ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: زایمان به عنوان پر استرس ترین حادثه فیزیکی و ذهنی برای زنان، بر شاخص های فیزیولوژیکی و روانی زنان در طول زایمان تأثیر می گذارد، لذا شاخص کورتیزول به عنوان نشانگر فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز و دستگاه عصبی خودکار تحت تأثیر استرس در طول زایمان تغییر می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Stress, Anxiety and Pain with Salivary Cortisol Levels in First Stage of Labor in Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Parvin Salari 1
  • Fatemeh Alavian 2
  • Arezoo Habibi Rad 3
  • Fatemeh Tara 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In general population in response to fear, stress and anxiety stress-related hormones such as cortisol are changing. Labor is the most women's life event stressor. Over 90% of stress and anxiety during pregnancy is associated with birth process. The purpose of this study was to investigate the impact of stress, anxiety and pain in salivary cortisol levels in first stage of labor on primiparous women.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 80 primiparous pregnant women who referred to Ommol Banin hospital in Mashhad, Iran in 2012. In the first stage of labor with dilatation of 7-5 cm visual analog scale of stress and pain and Spielberger anxiety questionnaire were completed for all subjects and saliva samples were taken to measure cortisol levels. Data were analyzed by SPSS software (version 11.5). P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a significant correlation between salivary cortisol levels and mean levels of maternal stress on the visual scale (p=0.005) but the Pearson correlation test was not significant between mean salivary cortisol levels and mean levels of anxiety (p=0.173) and pain (p=0.581).
Conclusion: Labor as the most stressful women’s physical and mental event affect on women’s physiological and psychological parameters during labor. Thus, stress during labor affect on cortisol index as an indicator of hypothalamic - pituitary axis activity and autonomic nervous system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Cortisol
  • Labor/Obstetric
  • Pain
  • stress