بررسی رابطه بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، افسردگی، رتبه اول را در بین بیماری ها به خود اختصاص داده و شیوع آن در بین زنان به خصوص در سنین باروری حدود 20-10% و حتی بیشتر گزارش شده است. متأسفانه افسردگی مادر، نوزاد را با عوارض رشدی و جسمی متعددی مانند زایمان پره ترم و وزن‌کم هنگام تولد روبرو می سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 445 مادر بارداری که در زمستان سال 1388 جهت زایمان به بیمارستان علوی اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش آسان (در دسترس) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه بود، پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی مادر، سوابق بارداری و شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان و پرسشنامه افسردگی بک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های تی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 0٥/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون بک، 35 نفر (9/7%) از مادران دچار افسردگی متوسط و بالاتر بودند و بین ابتلاء به افسردگی با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادن شامل: وزن (07/0=p)، قد (4/0=p) و دور سر (08/0=p) تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین دو گروه افسرده و غیر افسرده از نظر متغیرهای شاخص توده بدنی مادران (33/0=p)، میزان هموگلوبین مادر (82/0=p)، سن مادر باردار (3/0=p)، سن بارداری (2/0=p)، نوبت بارداری (3/0=p)، تعداد فرزندان (21/0=p)، مراقبت های دوران بارداری (4/0=p)، بارداری برنامه ریزی شده (1=p)، رتبه تولد (5/0=p)، جنسیت نوزاد (5/0=p)، مصرف آهن و مولتی ویتامین (9/0=p)، ویار شدید بارداری (14/0=p)، نوزاد پره ترم (4/0=p) و مواجهه با سیگار (5/0=p) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده تفاوت آماری معنی داری ندارد‏ و‏ به عبارتی رشد جسمی نوزادان در هر دو گروه همسان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Correlation between Maternal Depression and Neonatal Anthropometric Measurements

نویسندگان [English]

  • Giti Rahimi 1
  • Afshan Sharghi 2
  • Mahzad Haj Mirzaiee 3
  • Zahra Tazakkori 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
3 General Practitioner, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to World Health Organization report, depression is the top ranking among all diseases and its prevalence among women of childbearing age is about 10-20% even more. Unfortunately, maternal depression can affect infant growth and led them to several complications such as preterm labor and low birth weight. The aim of this study was to investigate correlation between maternal depression and neonatal anthropometric measurements.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 445 pregnant women who referred to Allavi hospital of Ardabil, Iran for delivery during winter 2010. Sampling was performed by simple method from available women. Data gathering tools were two questionnaires; socio-demographic questionnaire in content of history of previous pregnancies and neonatal measurements and another questionnaire was Beck depression questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 17), t-test and chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Based on Beck test, 35 mothers (7.9%) suffered from moderate and moderate to high depression. No significant differences were found between depression and neonatal anthropometric measurements (weight (p=0.07), height (p=0.4) and head circumference (p=0.08)). Also, there were no significant differences between two groups of depressed and non depressed mothers in maternal body mass index (p=0.33), maternal Hb (p=0.82), maternal age (p=0.3), gestational age (p=0.2), gravidity (p=0.3), number of live child (p=0.21), prenatal care (p=0.4), unwanted pregnancy (p=1), birth time (p=0.5), neonatal sex (p=0.5), Fe and vitamin received (p=0.9), hyperemesis gravidarum (p=0.14), preterm birth (p=0.4),  exposure to smoking (p=0.5).
Conclusion: There are not statistically significant differences between maternal depression and neonatal anthropometric measurements.
Neonatal anthropometric measurements have no significant difference in depressed and non-depressed mothers and physical growth of neonates is similar in both groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Body Weights and Measures
  • Infant/Newborn
  • mothers