ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: احساس خستگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان شایع است و این خستگی ممکن است باعث اندوه بعد از زایمان شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 1387 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. خستگی با استفاده از "چک لیست اصلاح شده علائم خستگی" در هفته های 36 و 37 بارداری و در روز 5 بعد از زایمان اندازه گیری شد. اندوه بعد از زایمان با استفاده از آزمون افسردگی ادینبورگ و مصاحبه در روزهای 5 و 14 بعد از زایمان ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های تی دانشجویی، آزمون کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، همبستگی لامبدا و آزمون رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین خستگی هفته 37 بارداری با اندوه روز 5 (038/0=p، 651/0=r) و روز 14 (0001/0>p، 000/1=r) بعد از زایمان ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین بین خستگی هفته 36 بارداری با اندوه روز 14 بعد از زایمان (017/0=p، 80/0=r) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک، وجود اندوه بعد از زایمان به میزان خستگی هفته 37 بارداری (015/0=p) وابسته بود.
نتیجه‌گیری: بروز علائم خستگی در هفته های آخر بارداری با وقوع اندوه بعد از زایمان ارتباط دارد، لذا در مراقبت های دوران بارداری، علامت خستگی باید به عنوان عامل پیشگویی کننده اندوه بعد از زایمان مدنظر قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Maternal Fatigues during Pregnancy with Postpartum Blues

نویسندگان [English]

  • Elahe Banafsheh 1
  • Parvin Salari 2
  • Paria Hebrani 3
  • Salmeh Dadgar 4
  • Roghieh Rahmani 1
  • Narjes Bahri 5
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Ph.D. Student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women commonly experience fatigue during pregnancyand postpartum period. The fatigue may be lead to postpartum blues. This study was accomplished to investigate the relationship between maternal fatigue during pregnancy with postpartum blues.
Methods: This correlational study was conducted on 60 pregnant women who referred to health care centers in Mashhad, Iran, 2009. Cases were selected through a multi-stages sampling method. Fatigue was assessed by “Modified Fatigue Symptom Checklist” in 36th and 37th weeks of pregnancy and 5th day after childbirth. Postpartum depression was evaluated by Edinburgh scale and interview at 5th and 14th days after child birth. Data were analyzed using SPSS software version 14, Fisher's exact test, t-student and chi-square tests, lambda correlation and logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were significant correlation between fatigue in 37th week of pregnancy with postpartum blues in 5thday (r=0.651, p=0.038) and 14th day (r=1.000, p<0.0001) after childbirth. Also there was a significant correlation between fatigue in 36th week of pregnancy and postpartum blues in 14th day after childbirth (r=0.80, p=0.017). Logistic regression showed that postpartum blues was related to fatigue in 37th week of pregnancy (p=0.015).
Conclusion: Fatigue in the last weeks of pregnancy is correlated with postpartum blues. Therefore it should be considered as a predicting factor of postpartum blues in routine prenatal care.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • Postpartum Blues
  • pregnancy