مقایسه علل ناباروری ناشی از اختلالات تخمک‌گذاری در طب ایرانی و طب کلاسیک: مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دستیار تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 کارشناس مامایی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات تخمک­گذاری، یکی از شایع‌ترین علل ناباروری است. با توجه به اهمیت این موضوع در متون طب ایرانی و دیدگاه کل‌نگر این مکتب طبی در درمان اختلالات تخمک­گذاری، مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی ناباروری به علت اختلالات تخمک­گذاری در طب ایرانی و کلاسیک انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری به روش کتابخانه­ای برای گردآوری داده‌ها، ابتدا تمامی علل اختلالات تخمک­گذاری بر اساس کتب مرجع طب کلاسیک مانند اسپیروف، دنفورث، نواک، ویلیامز استخراج و سپس در منابع الکترونیک مانند Scopus،  Pubmedو  Magiranبا کلید‌واژه­های فارسی عقر، ناباروری، نازایی و اختلالات تخمک­گذاری و کلید واژه‌های انگلیسی Infertility، Persian medicine و Ovulatory disorder جستجو انجام شد. فقط مطالعات بالینی و مروری به زبان‌های فارسی یا انگلیسی و در محدوده زمانی سال‌های 2017-2000 بررسی شدند. در نهایت علل کلی اختلالات تخمک­گذاری در مجموع منابع، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: همانطور که در طب کلاسیک سلامت محور مغز و تخمدان­ها در تخمک­گذاری اهمیت ویژه­ای دارد، در طب ایرانی نیز به این محور توجه جدی شده است. بر اساس متون طب ایرانی، علاوه بر تخمدان‌ها سلامت مغز، قلب، کبد و دستگاه گوارش نیز در تخمک­گذاری تأثیر دارد. حکمای طب ایرانی اختلالات تخمک‌گذاری را به دو دسته اختلالات در خود تخمک و اختلالات در مغز و دیگر اعضاء تقسیم‌بندی می‌کنند. بر اساس همین نظریه، بازگرداندن سلامتی دیگر اعضای بدن نیز برای درمان نازایی ضروری است.
نتیجه‌گیری: علل کلی اختلالات تخمک­گذاری در طب ایرانی و کلاسیک تا حدودی شبیه هستند. تفاوت در علل جزئی است و اینکه طب ایرانی علاوه بر تخمدان‌ها به نقش اعضای دیگر نیز در ایجاد اختلالات تخمک­گذاری توجه ویژه‌ای دارد. بنابراین توجه به دیدگاه‌ کل‌نگر طب ایرانی، اصلاح سبک زندگی و بهبود عملکرد همه اعضای بدن در کنار طب کلاسیک می­تواند در موفقیت درمان‌های ناباروری تأثیر‌گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the causes of infertility induced by ovulation disorders in Persian medicine and traditional medicine

نویسندگان [English]

 • Maryam Kavousi 1
 • Nayereh Khadem Ghaebi 2
 • Mojgan Tansaz 3
 • Soodabeh Bioos 4
 • Zohre Feyzabadi 5
1 Resident in Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Genecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Medicine, School of Persian Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 B.Sc. in Midwifery, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ovulation disorders are the most common causes of female infertility. Considering the importance of this issue in Persian medicines texts and the holistic view of this medical doctrine in the treatment of ovulation disorders, the present study was conducted to investigate infertility due to ovulation disorders in Persian and traditional medicine.
Methods: In this review study, for the collection of data through a library method, all the causes of ovulation disorders were extracted based on classical medicine references, such as Speroff, Danforth, Novak, and Williams. Then, a search was performed in several electronic databases, including Scopus, Pubmed, and Magiran, using the Persian keywords, such as "Oghr", "Infertility", and "Ovulation disorders + infertility", and the English keywords, like "Infertility", "Persian medicine", and "Ovulatory disorder". Only clinical and review studies conducted in Persian or English language and published during 2000-2017 were included in the study. Finally, the overall causes of ovulation disorder were assessed and compared.
Results: In the traditional medicine, the health status of ovarian-brain axis is considered important in ovulation. Similarly, the Persian medicine has given serious attention to this axis. According to the Persian medicine texts, in addition to the ovaries, the health of the brain, heart, liver, and digestive system also affects ovulation. The Iranian medicine scholars divide ovulation disorders into two categories, namely ovum disorders and disorders in the brain and other organs. According to this theory, the restoration of other organs' health is also essential for the treatment of infertility.
Conclusion: The general causes of ovulation disorders were relatively similar in the Persian and traditional medicine. These two medical doctrines had an insignificant difference in the underlying causes of ovulation disorders. In this regard, the Persian medicine gave a special attention to the role of other organs in ovulation disorders, in addition to that of the ovaries. Therefore, attention to the holistic views of the Persian medicine, lifestyle modification, and improvement of the function of all organs, along with traditional medicine, can be effective in the success of infertility treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ovulation disorders
 • Persian Medicine
 • Infertility
 1. Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. P. 872.
 2. Corson SL, Maislin G. The national regional advisory council practice survey for 2000. Fertil Steril 2002; 77(3):448-55.
 3. Hasanpoor-Azghdy S, Simber M, Vedadhire A. The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: results of a qualitative study. Iran J Reprod Med 2014; 12(2):131.
 4. Dickey RP. The relative contribution of assisted reproductive technologies and ovulation induction to multiple births in the United States 5 years after the Society for Assisted Reproductive Technology/American Society for Reproductive Medicine recommendation to limit the number of embryos transferred. Fertil Steril 2007; 88(6):1554-61.
 5. Zarrinkoob A. Karname Eslam. 21th ed. Tehran: Amirkabir; 2014. P. 348. (Persian).
 6. Hosseini SF, Alakbarli F, Ghabili K, Shoja MM. Hakim Esmail Jorjani (1042–1137 AD): Persian physician and jurist. Arch Gynecol Obstet 2011; 284(3):647-50.
 7. Sohrabvand F, Nazem E, Tansaz M, Keshavarz M, HashemDabbaghian F, Gooshehgir S. The causes of female infertility from the viewpoint of traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Trad Med 2011; 2(2):107-6. (Persian).
 8. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2011. P. 1097-132.
 9. Kuohung W, Hornstein MD. Evaluation of female infertility. UpToDate. Available at: URL: http://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-female-infertility; 2011.
 10. Aghili H. Kholase al hekmah. Quom: Esmailian; 2006. (Persian).
 11. Ibn Sina AA. Al-Qanun fi al-tibb. Beirut: Alamy Le-Al-Matbooat Institute; 2005. P. 406, 409, 443.
 12. Rohani M, Badiee Aval S, Taghipour A, Amirian M, Hamedi SS, Tavakkoli M, et al. Diagnostic model in polycystic ovarian syndrome based on traditional Iranian medicine and common medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:35-45. (Persian).‎
 13. Jorjani E. Zakhireye Kharazm Shahi. Trans: Moharreri MR. Tehran: Iranian Medical Academy; 2001. (Persian).
 14. Razi B. Kholasatoltajarob. 1st ed. Tehran: Iran University of Medical; 2003. (Persian).
 15. Azam Khan M. Aksir Azam. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2004. P. 750. (Persian).
 16. Bioos S, Nekollaltak M, Tansaz M, Mosleh R. The anatomy of the female internal genitalia in Iranian traditional medicine and comparison with modern medicine findings. Hist Med J 2015; 7(23):69-97. (Persian).
 17. Mahrozadeh S, Sohrabvand F, Bioos S, Nazem E, Nazari SM, Hashem Dabbaghian, F, et al. Male infertility in Iranian Traditional Medicine, causes, treatment and compares it with modern medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(183):1-11. (Persian).
 18. Akhtari A, Tansaz M , Makbarinejad M, Bios S. Relationship between Emotional and Psychological disorders on infertility from the past to present. J Islamic Iran Traditional Med 2013; 4(3):246-54. (Persian).
 19. Askary F, Siahpoosh MB, Nejatbakhsh F. Principle nutrition for liver in both healthiness and illness: approach of allopathic medicine and Iranian traditional medicine. Hist Med J 2014; 6(19):73-90. (Persian).
 20. Babaeian M, Borhani M, Hajiheidari M, Sharifi Olounabadi A, Elsagh M, Yavari M, et al. Gastrointestinal system in the viewpoint of traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Traditional Med 2012; 2(4):303-14. (Persian).
 21. Siahpoosh MB. Six essential principles of Iranian traditional medicine for maintaining health from the Quran’s point of view. Quran Med 2012; 1(4):101-7. (Persian).
 22. Jorjani SE. Al-aghraz al-tebbieh va al-mabahes al-alayieh. Tehran: Bonyad Farhang Iran; 2006. P. 99. (Persian).
 23. Aghili MH. Makhzan-al-Advia. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2009. (Persian).
 24. Hajiheidari MR, Babaeian M, Mazaheri M, Elsagh M, Yavari M, Kamali MA, et al. A review on causes of gastric pain in traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Traditional Med 2012; 2(4):337-44. (Persian).
 25. Carré J, Gatimel N, Moreau J, Parinaud J, Léandri R. Does air pollution play a role in infertility? A systematic review. Environ Health 2017; 16(1):82.
 26. Amini L, Hematian M, Montazeri A, Gharegozlou K, Comparison the frequency and intensity of hirsutism in women with and without epilepsy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 19(23):1-6. (Persian).
 27. Pennell PB. Hormonal aspects of epilepsy. Neurol Clin 2009; 27(4):941-65.
 28. Cauldwell M, Patel RR, Steer PJ, Swan L, Norman-Taylor J, Gatzoulis M, et al. Managing subfertility in patients with heart disease: what are the choices? Am Heart J 2017; 187:29-36.
 29. Drenthen W, Pieper PG, Van Der Tuuk K, Roos-Hesselink JW, Hoendermis ES, Voors AA, et al. Fertility, pregnancy and delivery in women after biventricular repair for double outlet right ventricle. Cardiology 2008; 109(2):105-9.
 30. Karampatou A, Han X, Kondili LA, Taliani G, Ciancio A, Morisco F, et al. Premature ovarian senescence and high miscarriage rate impair fertility in women with HCV. J Hepatol 2017; 68(1):33-41.
 31. Delesalle AS, Robin G, Provôt F, Dewailly D, Leroy-Billiard M, Peigne M. Impact of end-stage renal disease and kidney transplantation on the reproductive system. Gynecol Obstet Fertil 2015; 43(1):33-40.
 32. Cochrane R, Regan L. Undetected gynecological disorders in women with renal disease. Hum Reprod 1997; 12(4):667-70.
 33. Barnes RB, Rosenfield RL, Ehrmann DA, Cara JF, Cuttler L, Levitsky LL, et al. Ovarian hyperandrogynism as a result of congenital adrenal virilizing disorders: evidence for perinatal masculinization of neuroendocrine function in women. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79(5):1328-33.
 34. Akhtari E, Bioos S, Sohrabvand F. Infertility in Iranian traditional medicine from Hakim Mohammad Azam Khan point of view, Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(148):18-23. (Persian).
 35. Ghanbari E, Khazaei MR, Khazaei M, Nejati V. Royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases steroid hormones in immature rats. Int J Fertil Steril 2018; 11(4):263-9.
 36. Chen H, Cheng R, Xu LZ. Correlation between dietary nutrition and premature ovarian failure. J Sichuan Univ Med Sci Edit 2017; 48(4):575-8.
 37. Ronkainen H, Pakarinen A, Kirkinen P, Kauppil A. Physical exercise-induced changes and season-associated differences in the pituitary-ovarian function of runners and joggers. J Clin Endocrinol Metab 1985; 60(3):416-22.
 38. Akbari Nasrekani Z, Fathi M. Efficacy of 12 weeks aerobic training on body composition, aerobic power and some women-hormones in polycystic ovary syndrome infertile women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(5):1-10. )Persian).
 39. An Y, Sun Z, Li L, Zhang Y, Ji H. Relationship between psychological stress and reproductive outcome in women undergoing in vitro fertilization treatment: psychological and neurohormonal assessment. J Assist Reprod Genet 2013; 30(1):35-41.
 40. Csemiczky G, Landgren B, Collins A. The influence of stress and state anxiety on the outcome of IVF‐treatment: Psychological and endocrinological assessment of Swedish women entering IVF‐treatment. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79(2):113-8.
 41. Haririan HR, Mohammadpour Y, Aghajanloo A. Prevalence of depression and contributing factors of depression in the infertile women referred to Kosar infertility center, 2009. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):45-9. (Persian).
 42. Arshad M, Moradi S, Ahmmadkhani AR, Emami Z. Increased prevalence of depression in women with polycystic ovary syndrome. Iran J Endocrinol Metab 2012; 13(6):582-6. (Persian).
 43. Eskew A, Reschke L, Broughton DE, Schulte M, Jungheim E. Chronodisruption and decreased antral follicle count. Fertil Steril 2017; 108(3):e323.
 44. Park I, Sun HG, Jeon GH, Jo JD, Kim SG, Lee KH. The more, the better? The impact of sleep on IVF outcomes. Fertil Steril 2013; 100(3):S466.