بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر آپگار نوزاد، خونریزی پس از زایمان و علائم حیاتی مادر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از ریسک فاکتورهای خونریزی پس از زایمان، طول مدت لیبر و افزایش آن می‌باشد. امروزه روش‌های مختلف دارویی و غیر‌دارویی برای کاهش درد و نیز مدت زمان زایمان استفاده می‌شود. یکی از این روش‌های مؤثر، کاربرد اوریکولوتراپی (عمل تحریک گوش‌ها) در لیبر است که نه تنها درد مادر را کاهش می دهد، بلکه زمان زایمان را نیز کوتاه می‌کند. احتمالاً روش‌های مؤثر در کاهش طول مدت لیبر بتوانند بر عوارض ناشی از افزایش زمان زایمان نیز تأثیر بگذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات این روش بر خونریزی پس از زایمان، علائم حیاتی مادر و آپگار نوزاد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1393 بر روی 84 نفر از زنان باردار 35-18 سال که به منظور زایمان به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان مراجعه کردند، انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله (اوریکولوتراپی) و گروه کنترل (مراقبت معمول) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل دو بخش خصوصیات فردی (سن، محل سکونت، شغل، سطح تحصیلات) و سن حاملگی و بخش دوم مربوط به اطلاعات وضعیت خونریزی مادر و علائم حیاتی پس از زایمان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره آپگار نوزادان در دقیقه پنجم در گروه اوریکولوتراپی در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود (001/0=p)، اما میزان خونریزی پس از زایمان در گروه اوریکولوتراپی در مقایسه با خونریزی در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت (51/0=p). تعداد تنفس مادر (007/0=p) و نیز درجه حرارت پس از زایمان (021/0=p) تغییرات معناداری را در دو گروه نشان داد. نتایج حاکی از آن است که علائم حیاتی مادران در گروه مداخله، پس از زایمان به شرایط طبیعی نزدیک‌تر بود.
نتیجه‌گیری: اوریکولوتراپی با تحریک نقاط شن من، زیرو، تالامیک، اندوکرین، اتونوم، سربرال و سنسوریال و نقاط تخصصی شامل سه نقطه رحمی، نقطه هیپوفیز قدامی، هیپوفیز خلفی (اکسی‌توسین)، دو نقطه پروستاگلاندین و نقاط دستگاه ژنیتال خارجی (پرینه و واژن)، باعث بهبود آپگار نوزادان شده و هیچ عارضه ناخوشایندی بر مادران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Auriculotherapy on Neonatal Apgar Score and Maternal Postpartum Hemorrhage and Vital Signs

نویسندگان [English]

 • Masoume Pirhadi 1
 • Mahboubeh Valiani 2
 • Masoume Azimi 3
1 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the risk factors for postpartum hemorrhage is the elongation of labor. Today, various pharmaceutical and non-pharmaceutical methods are used to reduce pain and duration of delivery. One of these effective methods is the use of auriculotherapy (ear stimulation) in labor that not only reduces maternal pain, but also shortens the delivery duration. The effective methods in reducing labor duration may also affect the complications of increased delivery duration. Regarding this, the aim of the present study was to investigate the effects of this method on maternal postpartum hemorrhage and vital signs, as well as neonatal Apgar score.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 84 pregnant women within the age range of 18-35 years referring to Shahid Beheshti Hospital in Isfahan, Iran, for delivery. The subjects were randomly assigned into two groups of intervention (auriculotherapy) and control (routine care). The data were collected using a questionnaire consisting of two parts, the first section of which covered demographic characteristics (i.e., age, place of residence, occupation, education level) and gestational age, and the second part was related to maternal postpartum hemorrhage and vital signs. Data analysis was performed in SPSS software (version 16), using independent t-test and Chi-square test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean neonatal fifth-minute Apgar score was higher in the auriculotherapy group than that in the control group (P=0.001). However, there was no significant difference between the auriculotherapy and control groups in terms of the rate of postpartum hemorrhage (P=0.51). Maternal respiratory rate (P=0.007) and postpartum temperature (P=0.021) showed significant changes in both groups. The results indicated that maternal vital signs in the intervention group were closer to normal conditions after delivery.
Conclusion: In this study, auriculotherapy was used to stimulate the points of Shen Men, point zero, thalamic, endocrine, autonomic, cerebral, and sensorial points, specialized spots including three uterine points, anterior pituitary point, posterior pituitary (oxytocin), two prostaglandin points, and external genital points (perineum and vagina). This intervention resulted in the improvement of neonatal Apgar score and left no unpleasant complications for mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • neonate
 • Apgar
 • Postpartum Hemorrhage
 • Vital signs
 • Auriculotherapy
 1. Belfort MA. Overview of postpartum hemorrhage. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/index.html#!/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage?source=search_result&search=postpartum%20hemorrhage&selectedTitle=1~150(; 2018.
 2. Lu MC, Fridman M, Korst LM, Gregory KD, Reyes C, Hobel CJ, et al. Variations in the incidence of postpartum hemorrhage across hospitals in California. Matern Child Health J 2005; 9(3):297-306.
 3. Callaghan WM, Kuklina EV, Berg CJ. Trends in postpartum hemorrhage: United States, 1994-2006. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(4):353.e1-6.
 4. Lockwood CJ, Schatz F. A biological model for the regulation of peri-implantational hemostasis and menstruation. J Soc Gynecol Investig 1996; 3(4):159-65.
 5. Sheiner E, Sarid L, Levy A, Seidman DS, Hallak M. Obstetric risk factors and outcome of pregnancies complicated with early postpartum hemorrhage: a population-based study. J Matern Fetal Neonatal Med 2005; 18(3):149-54.
 6. Belfort MA. Management of postpartum hemorrhage at vaginal delivery. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/index.html#!/contents/management-of-postpartum-hemorrhage-at-vaginaldelivery?source=search_result&search=postpartum%20hemorrhage&selectedTitle=2~150; 2015.
 7. Valiani M, Shiran E, Kianpour M, Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(Suppl 1):302-10.
 8. Naseh N, Khazaie T, Kianfar S, Dehghan R, Yoosefi S. Prevalence of Cesarean and its complications in women referring to Vali-e-Asr hospital. Mod Care J 2010; 7(1-2):12-8. (Persian).
 9. Simkin P, Klein MC. Nonpharmacologic approaches to management of labor pain. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/index.html#!/contents/nonpharmacologic-approaches-to-management-of-labor-pain?source=search_result&search=vaginal%20delivery%20pain%20relief%20methods&selectedTitle =1~150; 2018.
 10. Funai EF, Norwitz ER, Lockwood CJ, Barss VA. Management of normal labor and delivery. Massachusetts: UpToDate; 2012.
 11. Wickham S. Midwifery: best practice. New York: Elsevier Health Sciences; 2008. P. 208.
 12. Fraser D, Cooper MA, Myles MF. Textbook for midwives. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2009. P. 548.
 13. McNeill J, Alderdice F, McMurray F. A retrospective cohort study exploring the relationship between antenatal reflexology and intranatal outcomes. Complement Ther Clin Pract 2006; 12(2):119-25.
 14. Mirzaee F, Kaviani M, Jafari P. Effect of reflexology on anxiety level in nuliparous women. Hayat 2010; 16(1):65-71. (Persian).
 15. Valiani M, Shiran E, Kianpour M, Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women. Iran J Nurs Mid Res 2010; 15(Suppl 1):302-10.
 16. Moghimi Hanjani M, Shoghy M, Mehdizadeh Torzani Z, Ahmadi G, Khodadvastan Shahraki M. The Effect of foot reflexology on anxiety during of labor on primiparous. Ann Mil Health Sci Res 2012; 10(3):219-24. (Persian).
 17. Rastegarzade H, Abedi P, Valiani M. The effect of auriculotherapy on labor pain intensity in nulliparous women. Anesthesiol Pain 2015; 6(1):54-63. (Persian).