تأثیر ماساژ توأم با تکنیک‌های تنفسی بر رضایتمندی زایمان زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 مربی گروه مامایی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

مقدمه: در زمانی که تلاش­های جهانی برای کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی صورت یافته است، رضایت مادران و ابعاد آن نیز باید توسط کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ماساژ شکم توأم با تکنیک‌های تنفسی بر رضایت­مندی زایمان زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 64 زن باردار نخست‌زا که در بخش زایمان بیمارستان لولاگر شهر تهران بستری شدند، انجام گردید. افراد به روش تخصیص تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون، ماساژ شکمی افلورج به‌همراه تکنیک‌های تنفسی لاماز را طی 30 دقیقه ابتدایی فازهای فعال و انتقالی دریافت کردند، در حالی‌که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت ننمودند. میزان رضایت­مندی از زایمان با استفاده از ابزار رضایت­مندی مکی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون­های آماری تی مستقل و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین رضایت­مندی کلی از زایمان پس از مداخله در گروه آزمون (68/5±08/64) به‌طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (09/7±87/42) بود (001/0>p). ابعاد مختلف رضایت­مندی شامل رضایت کلی (01/0=p)، رضایت از خود (001/0>p)، رضایت از ماما (001/0=p) و رضایت از وضعیت نوزاد (001/0>p)، به‌جز بٌعد رضایت از حمایت همسر (606/0=p)، بین دو گروه تفاوت آماری معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: ماساژ شکمی افلورج توأم با تکنیک‌های تنفسی موجب افزایش رضایت­مندی از زایمان می­شود، لذا پیشنهاد می­شود استفاده از این روش غیردارویی طی لیبر جهت خوشایندسازی زایمان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Massage Therapy and Breathing Techniques on the Satisfaction of Primiparous Women with Childbirth

نویسندگان [English]

 • Arezoo Haseli 1
 • Farideh Eghdampour 2
 • Ashraf Ghiasi 1
1 PhD Candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
2 Instructor, Department of Midwifery, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the modern era, global endeavors are made to reduce the rate of cesarean section and encourage natural childbirth, and maternal satisfaction and its dimensions should also be addressed by the governments of developing country. The present study aimed to investigate the impact of massage therapy combined with breathing techniques on the satisfaction of primiparous women with childbirth.
Methods: This clinical trial was conducted on 64 primiparous, pregnant women admitted to the obstetrics ward of Lolagar Hospital in Tehran, Iran in 2010. The subjects were divided into two groups of experimental and control via simple random allocation. The experimental group (n=32) received effleurage abdominal massage combined with Lamaze breathing techniques within the first 30 minutes in the active and transition phases of labor. The control group (n=32) received no intervention. Satisfaction with childbirth was measured using Mackey’s childbirth satisfaction rating scale. Data analysis was performed in SPSS version 17 using Mann-Whitney U test and independent t-test at the significance of P<0.05.
Results: Mean total score of childbirth satisfaction was significantly higher in the experimental group (64.08±5.68) compared to the control group (42.87±7.09) (P<0.001). With the exception of satisfaction with spouse support (P=0.606), significant differences were observed in all the dimensions of childbirth satisfaction between the study groups, including general satisfaction (P=0.01), self-satisfaction (P<0.001), satisfaction with the midwife (P=0.001), and satisfaction with the condition of the neonates (P<0.001).
Conclusion: According to the results, abdominal massage therapy with breathing techniques increased the satisfaction of primiparous women with childbirth. Therefore, it is recommended that this non-therapeutic approach be incorporated into labor for desirable delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effleurage Massage
 • Breathing Techniques
 • Satisfaction
 • Desirable Childbirth
 • Primiparous Women
 1. Srivastava A, Avan BI, Rajbangshi P, Bhattacharyya S. Determinants of women’s satisfaction with maternal health care: a review of literature from developing countries. BMC Pregnancy Childbirth 2015; 15(1):97.
 2. Sawyer A, Ayers S, Abbott J, Gyte G, Rabe H, Duley L. Measures of satisfaction with care during labour and birth: a comparative review. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13(1):108.
 3. Geranmayeh M, Rezaeipour AF, Haghani HA, Akhoondzadeh E. The impact of training on the application of palliative methods for labor pain reduction. J Hayat 2006; 12(2):13-21. (Persain).
 4. Hodnett ED. Pain and women's satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5 Suppl):S160-72.
 5. Wilde Larsson B, Larsson G, Kvist LJ, Sandin-Bojo AK. Womens' opinions on intrapartal care: development of a theory-based questionnaire. J Clin Nurs 2010; 19(11-12):1748-60.
 6. Dolatian M, Sayyahi F, Simbar M. Satisfaction rate of normal vaginal delivery and its relative factors among childbearing women in “Mahdiye, Tehran” and “Shaheed Chamran, Boroujerd” hospitals, 2006. Pajoohandeh J 2008; 13(3):259-68. (Persian).
 7. Rafiee Vardanjani L, Safdari Dahcheshmeh F. The effect of the presence of an attendant on anxiety and labor pain of primiparae referring to Hajar Hospital in Shahre Kurd, 2010. J Res Dev Nurs Midwifery 2012; 9(1):41-50.
 8. Rahani T, Boskabadi H, Sadeghi T, Boskabadi MH, Gharaei R, Pasban F. Comparison of the effect of cotoneaster manna drop (Bilineaster) and massage on bilirubin in neonates under phototherapy. J Babol Univ Med Sci 2017; 19(11):21-7. (Persian).
 9. Haseli A, Akbari M, Neisani Samani L, Haghani H, Jahdi F. The effect of abdominal massage along with breathing techniques during labor on duration of uterine contractions in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):1-8. (Persian).
 10. Bolbol-haghighi N, Masoumi SZ, Kazemi F. Effect of massage therapy on duration of labour: a randomized controlled trial. J Clin Diagn Res 2016; 10(4):QC12-5.
 11. Chang MY, Wang SY, Chen CH. Effects of massage on pain and anxiety during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 38(1):68-73.
 12. Simkin PP, O'hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):S131-59.
 13. Taavoni S, Abdolahian S, Haghani H. Effect of birth ball on pain severity during the active phase of physiologic labor. Arak Med Univ J 2010; 13(1):25-31. (Persian).
 14. Fahami F, Masoudfar S, Davazdahemami S. The effect of Lamaze practices on the outcome of pregnancy and labor in primpara women. Iran J Nurs Midwifery Res. 2008; 12(3):111-4.
 15. May KA, Mahlmeister LR. Maternal & neonatal nursing. 23th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 424-6, 496.
 16. Carr-Hill R. The measurement of patient satisfaction. J Public Health Med 1992; 14(3):236-49.
 17. Zimlichman E, Kreiss Y, Mandel D, Wartenfeld R, Ohana N, Cohen-Rosenberg G, et al. Evaluating delivery of primary health care to military personnel during low-intensity conflict using a patient satisfaction survey. Mil Med 2003; 168(6):471-4.
 18. Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs 2004; 46:212-9.
 19. McKinney ES, Ashwill JW, Murray SS, James S, Gorrie T, Droske SC. Maternal-child nursing. New York: Elsevier Health Sciences; 2000. P. 430-6.
 20. Honarjoo M, Alavi H. The effect of massage on intensity of pain during first stage of labor. Res Med 2008; 32(2):141-5.
 21. Fischer RL, Bianculli KW, Sehdev H, Hediger ML. Does light pressure effleurage reduce pain and anxiety associated with genetic amniocentesis? A randomized clinical trial. J Matern Fetal Med 2000; 9(5):294-7.
 22. Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. Listening to mothers II: report of the second national US survey of women's childbearing experiences: conducted January–February 2006 for childbirth connection by Harris Interactive in partnership with Lamaze International. J Perinatal Educ 2007; 16(4):9.
 23. Pugh LC, Milligan RA, Gray S, Strickland OL. First stage labor management: an examination of patterned breathing and fatigue. Birth 1998; 25(4):241-5.
 24. Simkin P, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. J Midwifery Womens Health 2004; 49(6):489-504.
 25. Field T, Hemandez-Reif M, Hart S, Theakston H, Schanberg S, Kuhn C. Pregnant women benefit from massage therapy. J Psychosom Obstet Gynecol 1999; 20(1):31-8.
 26. Mortazavi SH, Khaki S, Moradi R, Heidari K, Vasegh Rahimparvar SF. Effects of massage therapy and presence of attendant on pain, anxiety and satisfaction during labor. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):19-23.
 27. Khaskheli M, Baloch S. Subjective pain perceptions during labour and its management. J Pakistan Med Assoc 2010; 60(6):473-6.
 28. Naghibi KH. Painless birth or cesarean, which one is better? 1st ed. Isfahan: Farhang Mardom; 2001. P. 167.
 29. Mohammadi Tabar S, Kab A. Midwife's role in health and treatment services giving. J Holist Nurs Midwifery 2003; 4:42-6. (Persian).
 30. Khavandizadeh Aghdam S, Daryabakhsh A. Effect of acupressure at Hugo point (LI4) on the process and outcomes of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(27):14-20. (Persian).
 31. Yildirim G, Sahin NH. The effect of breathing and skin stimulation techniques on labour pain perception of Turkish women. Pain Res Manag 2004; 9(4):183-7.
 32. Chung UL, Hung LC, Kuo SC, Huang CL. Effects of LI4 and BL 67 acupressure on labor pain and uterine contractions in the first stage of labor. J Nurs Res 2003; 11(4):251-60.