مروری بر تأثیر آلودگی هلیکوباکترپیلوری بر تولید مثل، بارداری و بیماری‌های زنان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سلامت جنسی خانواده، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استاد گروه بافت‌شناسی و جنین‌شناسی،‌ مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: هلیکوباکترپیلوری علاوه بر ایجاد اختلالات معده، با کلونیزه شدن در دستگاه تناسلی، موجب برخی مشکلات زنان، نازایی و سقط می‌شود. شیوع این آلودگی در دنیا حدود 50% و در کشورهای جهان سوم بالاتر است. در مطالعات اخیر، ارتباط آلودگی باکتری و بیماری‌های زنان و بارداری، کیست تخمدان، سندرم تخمدان پلی‌کیستی، سقط و حتی ناباروری مردان مطرح شده است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر آلودگی به این باکتری بر بارداری و بیماری‌های زنانانجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مروری با جستجوی کلیدواژه‌های Helicobacter pylori، H.Pylori، Abortion، Breast cancer، PCOS، Hyperemesis gravidarum، Anemia و Pregnancy و ترکیب احتمالی آنها با استفاده در بانک‌های اطلاعاتی Scopus، Pubmed، Iran medex, Web of Science و SID از سال 2001 تا 2017 انجام شد. سپس تمام مقالات فارسی و لاتین که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: تعداد 31 مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. در اکثر این مطالعات، ارتباط Hp با ناباروری معنی‌دار بود (05/0p<)، ولی با برخی متغیرها مانند کیست تخمدان و سقط، در مطالعات مختلف تناقض وجود داشت. همچنین ارتباط معنی‌داری بین Hp با سرطان پستان و حاملگی خارج رحمی گزارش نشده بود. برخی مطالعات نقش مؤثر Hp را برکم خونی فقر آهن و تهوع شدید بارداری مطرح کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش Hp در اتیولوژی نازایی، سقط، PCOS، آنمی و تهوع دوران بارداری، توصیه می‌شود در تمامی این موارد قبل از شروع درمان، تست سرولوژیک Hp انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the effects of Helicobacter pylori infection on reproduction, pregnancy and gynecologic diseases

نویسندگان [English]

 • Elham Kazemi 1
 • Mozafar Khazaei 2
1 PhD student in Family Sexual Health, Fertility and Infertility Research Center, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Professor, Department of Histology, Fertility and Infertility Research Center, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Helicobacter pylori (Hp) infections, in addition to stomach disorders, are associated with colonization in the genital tract, causing some gynecologic problems, infertility and abortion. The prevalence of this contamination is about 50% in the world and is higher in third world countries. Recent studies have proposed the association between the infection with this bacterium and the gynecologic diseases, pregnancy problems, ovarian cysts, polycystic ovarian syndrome (PCOS / PCOS), abortion and even male infertility. This review article was performed with aim to evaluate the effect of Hp infection on pregnancy and gynecologic diseases.
Methods: This review article was performed by searching the key words including Helicobacter pylori, H. pylori, abortion, breast cancer, PCOS, hyperemesis gravidarum, anemia and pregnancy, and their possible combination using the databases of Scopus, Pubmed, Web of Science, Iran medex and SID since 2001 to 2017. Then all Persian and English articles which had the inclusion criteria were evaluated.
Results: 31 articles were eligible for inclusion in the study. In most of these studies, the significant relationship was found between Hp and infertility (P<0.05); but there was contradiction with some variables such as ovarian cyst and abortion. There was also no significant relationship between Hp and breast cancer and ectopic pregnancy. Some studies have suggested the role of Hp in iron deficiency anemia and hyperemesis gravidarum.
Conclusion: Considering the role of Hp in the etiology of infertility, abortion, PCOS, anemia and hyperemesis gravidarum, it is recommended that serologic Hp tests be performed before starting treatment in all these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Infertility
 • Iron Deficiency Anemia
 • Helicobacter pylori
 • Polycystic Ovarian Syndrome
 1. Moretti E, Collodel G, Mazzi L, Campagna M, Figura N. CagA-positive Helicobacter pylori infection and reduced sperm motility, vitality, and normal morphology. Dis Markers 2013; 35(4):229-34.
 2. McColl KE. Clinical practice. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med 2010; 362(17):1597-604.
 3. Kurotsuchi S, Ando H, Iwase A, Ishida Y, Hamajima N, Kikkawa F. The plausibility of Helicobacter pylori-related infertility in Japan. Fertil Steril 2008; 90(3):866-8.
 4. Figura N, Piomboni P, Gambera L, Renicri T, Ponzetto A, Giannace R, et al. Presence of anti-H. pylori (HP) antibodies in follicular liquid, sperm, and vaginal mucus samples of infected patients with fertility disorders. Gut 2001; 49(4):A73.
 5. Kazemi E, Kahrizi D, Moradi M, Sohrabi M, Amini S, Mousavi S, et al. Association between Helicobacter pylori hopQI genotypes and human gastric cancer risk. Cell Mol Biol 2015; 62(1):6-9.
 6. Kazemi E, Kahrizi D, Moradi MT, Sohrabi M, Yari K. Gastric cancer and helicobacter pylori: impact of hopQII gene. Cell Mol Biol 2016; 62(2):107-10.
 7. Kazemi E, Kahrizi D. Lack of association between gastric cancer and hopQ alleles in Helicobacter pylori. Genetika 2016; 48(3):893-902.
 8. Aghajanian A. A new direction in population policy and family planning in the Islamic Republic of Iran. Asia Pac Popul J 1995; 10(1):3-20.
 9. Azemikhah A, Amirkhani MA, Jalilvand P, Afshar NE, Radpouyan L, Changizi N. National maternal mortality surveillance system in Iran. Iran J Public Health 2009; 38(Suppl 1):90-2.
 10. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, et al. The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. PLoS Med 2007; 4(10):e296.
 11. Figura N, Collodel G, Moretti E. Helicobacter pylori infection and reproductive disorders. Open Androl J 2012; 4:1-2.
 12. Collodel G, Moretti E, Campagna MS, Capitani S, Lenzi C, Figura N. Infection by CagA-positive Helicobacter pylori strains may contribute to alter the sperm quality of men with fertility disorders and increase the systemic levels of TNF-α. Dig Dis Sci 2010; 55(1):94-100.
 13. Moretti E, Collodel G, Campagna MS, Franci MB, Iacoponi F, Mazzi L, et al. Influence of Helicobacter pylori infection on levels of ghrelin and obestatin in human semen. J Androl 2012; 33(5):938-43.
 14. Sohrabvand F, Shariat M, Farahvash MJ, Haghollahi F, Khosravi M, Maasomi M, et al. Serological study of Helicobacter pylori infection in patients with Polycystic Ovary Syndrome. Tehran Univ Med J 2014; 71(10):660-4.
 15. Zargham R, Motashaker-Arani M, Soleimani-Meigooni S. Prevalence of Helicobacter pylori infection on polycystic ovary syndrome in the women visiting Shariati hospital in 2013. J Nurse Phys Within War 2015; 3(6):61-5.
 16. Darvishi M, Forootan M, Azmodeh O, Forootan M, Matinfar H. Studying the frequency of helicobacter pylori infection among women suffering from polycystic ovary resorting to hospital infertility center. Biomed Pharmacol J 2017; 10(1):75-80.
 17. Dimitrova-Dikanarova DK, Lazarov VV, Tafradjiiska-Hadjiolova R, Dimova II, Petkova NU, Krastev ZA. Association between Helicobacter pylori infection and the presence of anti-sperm antibodies. Biotechnol Biotechnol Equipment 2017; 31(1):1-8.
 18. Berwary NJ. Effect of H. pylori and Cag-A on the infertility among males. Int J Bioassays 2017; 6(3):5292-6.
 19. Kazerooni T, Taallom M, Ghaderi A. Helicobacter pylori seropositivity among patients with hyperemesis gravidarum. Iran J Med Sci 2015; 27(2):67-9.
 20. Boltin D, Perets TT, Elheiga SA, Sharony A, Niv Y, Shamaly H, et al. Helicobacter pylori infection amongst Arab Israeli women with hyperemesis gravidarum-a prospective, controlled study. Int J Infect Dis 2014; 29:292-5.
 21. Elmahdy M, Elmarsafawy A, Elkafash D. Association between helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2017; 5(9):3175-80.
 22. Elmahdy M, Sadek SS, Elmarsafawy A, Elkafash D, Elhenawy A. Incidence of helicobacter pylori infection in cases of hyperemesis gravidarum. Open J Obstet Gynecol 2017; 7(4):411.
 23. Yasmin N, Begum K, Saha SK, Naher K, Ghosh DK, Nandi ER, et al. Association between helicobacter pylori and hyperemesis gravidarum. J Shaheed Suhrawardy Med Coll 2017; 8(1):13-6.
 24. Kabir S, Khanam RA, Basher MS, Azam MS, Hossain MA, Mirza TT, et al. Helicobacter pylori stool antigen assay in hyperemesis gravidarum. Mymensingh Med J 2017; 26(2):250-5.
 25. Azami M, Darvishi Z, Borji M, Sayehmiri K. Helicobacter pylori infection is associated with anemia in pregnant women-a meta-analysis study. Iran J Med Microbiol 2016; 10(1):1-7.
 26. Farag TH, Stoltzfus RJ, Khalfan SS, Tielsch JM. Helicobacter pylori infection is associated with severe anemia of pregnancy on Pemba Island, Zanzibar. Am J Trop Med Hyg 2007; 76(3):541-8.
 27. Esmat B, Mohammad R, Behnam S, Shahrzad M, Soodabeh T, Minoo A, et al. Prevalence of iron deficiency anemia among Iranian pregnant women; a systematic review and meta-analysis. J Reprod Infertil 2010; 11(1):17-24.
 28. Nashaat EH, Mansour GM. Helicobacter pylori and anemia with pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2014; 289(6):1197-202.
 29. Barabino A. Helicobacter pylori‐related iron deficiency anemia: a review. Helicobacter 2002; 7(2):71-5.
 30. Cardenas VM, Mulla ZD, Ortiz M, Graham DY. Iron deficiency and Helicobacter pylori infection in the United States. Am J Epidemiol 2005; 163(2):127-34.
 31. Yuan W, Yumin L, Kehu Y, Bin M, Quanlin G, Donghai W, et al. Iron deficiency anemia in Helicobacter pylori infection: meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Gastroenterol 2010; 45(6):665-76.
 32. Nanbakhsh F, Behrouzi-Lak T, Tabean M, Oshnouei S, Mazlumi P. Association of helicobacter pylori infection and ectopic pregnancy. J Family Reprod Health 2016; 10(2):80-4.
 33. Kast R. Some fibrocystic breast change may be caused by sexually transmitted H. pylori during oral nipple contact: supporting literature and case report of resolution after gut H. pylori eradication treatment. Med Hypotheses 2007; 68(5):1041-6.
 34. Soleimani N, Mobarez AM, Teymournejad O, Borhani K. Cytotoxicity effect of recombinant outer membrane inflammatory protein (oipA) of Helicobacter pylori on a breast cancer cell Line. Mod J Med Sci Pathobiol 2014; 17(3):57-66.