شیوع سندرم پاهای بی‌قرار در زنان باردار در آسیا: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه پرستاری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 کارشناس مامایی، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

5 استادیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پاهای بی‌قرار نوعی اختلال نورولوژیکی است که با بروز اختلال خواب منجر به بیماری‌های قلبی عروقی، فشارخون بارداری، افسردگی و افزایش مرگ‌و‌میر مادر و جنین می‌شود. مطالعات مختلف شیوع‌های متفاوتی را گزارش کرده‌اند. مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف برآورد شیوع سندرم پاهای بی‌قرار در زنان باردار در آسیا انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی SID، Magiran،Google Scholar، IranMedex، Science Direct، PubMed و Scopus تعداد 16 مقاله مشاهده‌ای دارای متن کامل مربوط به سال‌های 2003 تا ژانویه 2018 استخراج شدند. جهت انجام این مطالعه متاآنالیز، از مدل اثرات تصادفی استفاده گردید و ناهمگنی مطالعات با شاخص I2 بررسی شد. آنالیز داده‌ها با نرم‌افزار STATA (نسخه 12) انجام شد.
یافته‌ها: شیوع سندرم پاهای بی‌قرار در زنان باردار آسیایی در 16 مقاله بررسی‌شده با حجم نمونه 49342 نفر، 5/18% (فاصله اطمینان 95%: 38/23-75/13%) بود. شیوع سندرم پاهای بی‌قرار بر اساس مصاحبه 04/14% (فاصله اطمینان 95%: 05/16-02/12%) و بر اساس پرسشنامه 75/22% (فاصله اطمینان 95%: 01/32-49/13%) بود. بین شیوع سندرم پاهای بی‌قرار در بیماران با سال انتشار مقالات (939/0=p)، حجم نمونه (161/0=p) و میانگین سن نمونه‌ها (105/0=p) ارتباط معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: سندرم پاهای بی‌قرار در زنان باردار آسیایی از شیوع بالایی برخوردار است. به دلیل پیامدهای مادری و جنینی، بررسی علل و عوامل دقیق ابتلاء به این بیماری در این گروه پرخطر ضروری به‌نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of restless legs syndrome in pregnant women in Asia: systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Alireza Abdi 1
 • Mahboubeh Nazari 2
 • Seyed Hassan Niksima 3
 • Vajiheh Baghi 4
 • Reza Ghanei Gheshlagh 5
1 Assistant Professor, Department of Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 M.Sc. of Biostatistics, Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Be'sat Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Nursing, Clinical Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Restless legs syndrome (RLS) is a neurological disorder accompanied by sleep disturbances leading to cardiovascular diseases, gestational hypertension, depression and increased rate of maternal and fetal mortality. Different prevalence rates have been reported for RLS. This systematic review and meta-analysis was performed with aim to evaluate the prevalence of RLS among pregnant women in Asia.
Methods:  In this review study, the national and international databases, including SID, MagIran, Google Scholar, IranMedex, Science Direct, PubMed, and Scopus were searched and 16 observational studies with full texts published from 2003 to January 2018 were extracted. The meta-analysis was conducted using the Random effect model, and the I2 index was used to assess the heterogeneity between studies. Data were analyzed using STATA software (version 12).
Results: Across the 16 reviewed articles with a total sample size of 49342, the prevalence of RLS among Asian pregnant women was around 18.5% (95% confidence interval [CI]: 13.75%-23.38%). The prevalence of RLS based on interview and questionnaire was 14.04% (95% CI: 12.02%-16.05%) and 22.75% (95% CI: 13.49%-32.01%), respectively. No significant relationship was found between prevalence of RLS and year of publication (p=0.939), sample size (p=0.161), and mean age of participants (p=0.105).
Conclusion: Restless legs syndrome (RLS) is highly prevalent among Asian pregnant women. Considering the maternal and fetal outcomes of RLS, it seems necessary to examine the precise causes of its prevalence among this high-risk population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asia
 • Meta-analysis
 • pregnancy
 • Prevalence
 • Restless leg syndrome
 1. Gheshlagh RG, Parizad N, Zahednezhad H, Sarokhani M, Sayehmiri K, Baghi V. Prevalence of restless leg syndrome in Iran: a systematic review and metanalysis. J Sleep Sci 2016; 1(3):131-8.
 2. Habibzade H, Khalkhali H, Ghaneii R. Study of the relationship between restless legs syndrome and sleep disturbance among patients in Critical Care Units. J Crit Care Nurs 2011; 4(3):153-8. (Persian).
 3. Chen SJ, Shi L, Bao YP, Sun YK, Lin X, Que JY, et al. Prevalence of restless legs syndrome during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2017; 40:43-54.
 4. Srivanitchapoom P, Pandey S, Hallett M. Restless legs syndrome and pregnancy: a review. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20(7):716-22.
 5. Ghanei Gheshlagh R, Lanjavani T, Lazari N, Moslemi B. Comparison of the quality of life in pregnant women with and without restless legs syndrome. J Clin Nurs Midwifery 2014; 3:54-61. (Persian).
 6. Manconi M, Govoni V, De Vito A, Economou NT, Cesnik E, Casetta I, et al. Restless legs syndrome and pregnancy. Neurology 2004; 63(6):1065-9.
 7. Alves DA, de Carvalho LB, Morais JF, Prado GF. Restless legs syndrome during pregnancy in Brazilian women. Sleep Med 2010; 11(10):1049-54.
 8. Harano S, Ohida T, Kaneita Y, Yokoyama E, Tamaki T, Takemura S, et al. Prevalence of restless legs syndrome with pregnancy and the relationship with sleep disorders in the Japanese large population. Sleep Biol Rhythms 2008; 6(2):102-9.
 9. Meharaban Z, Yahya S, Sadegniiat K. Restless legs syndrome during pregnancy and preterm birth in women referred to health centers of Ardabil. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(12):e24438.
 10. Prosperetti C, Manconi M. Restless legs syndrome/willis-ekbom disease and pregnancy. Sleep Med Clin 2015; 10(3):323-9.
 11. Ghanei R, Hemati-Maslak-Pak M, Ghosi S, Hossein-Pour H, Amin-Pour E, Baghi V. Restless legs syndrome and the quality of sleep in type II diabetes. Feyz J 2011; 15(3):240-6. (Persian).
 12. Oyieng’o DO, Kirwa K, Tong I, Martin S, Antonia Rojas-suarez J, Bourjeily G. Restless legs symptoms and pregnancy and neonatal outcomes. Clin Ther 2016; 38(2):256-64.
 13. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gotzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Epidemiology 2007; 18(6):805-35.
 14. Ghaneii R, Rezaee K. The relationship between Restless legs syndrome and sleep quality disorder in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(15):1-7. (Persian).
 15. Hatanaka A, Eto H, Kato C, Yamaguchi Y, Sakamoto H, Kondo H. Prevalence and clinical features of restless legs syndrome among Japanese pregnant women without gestational complications. Sleep Biol Rhythms 2017; 15(2):183-6.
 16. Liu G, Li L, Zhang J, Xue R, Zhao X, Zhu K, et al. Restless legs syndrome and pregnancy or delivery complications in China: a representative survey. Sleep Med 2016; 17:158-62.
 17. Terzi H, Terzi R, Zeybek B, Ergenoglu M, Hacivelioglu S, Akdemir A, et al. Restless legs syndrome is related to obstructive sleep apnea symptoms during pregnancy. Sleep Breath 2015; 19(1):73-8.
 18. Shang X, Yang J, Guo Y, Ma S, Jia Z, Xue R. Restless legs syndrome among pregnant women in China: prevalence and risk factors. Sleep Breath 2015; 19(3):1093-9.
 19. Ma S, Shang X, Guo Y, Liu G, Yang J, Xue R. Restless legs syndrome and hypertension in Chinese pregnant women. Neurol Sci 2015; 36(6):877-81.
 20. Miri S, Rohani M, Vahdat M, Kashanian M, Sariri E, Zamani B, et al. Presenting features of idiopathic versus secondary restless legs syndrome in pregnancy. Iran J Neurol 2014; 13(4):241-4.
 21. Cakmak B, Metin ZF, Karatas A, Ozsoy Z, Demirturk F. Restless leg syndrome in pregnancy. Perinat J 2014; 22(1):1-5.
 22. Neyal A, Aslan R, Benbir G, Bölükbasi F, Ugur M, Acıkgoz S, et al. Prevalence of restless legs syndrome in pregnancy and associated conditions in a Turkish population. J Neurol Sci 2013; 333:e655.
 23. Chen PH, Liou KC, Chen CP, Cheng SJ. Risk factors and prevalence rate of restless legs syndrome among pregnant women in Taiwan. Sleep Med 2012; 13(9):1153-7.
 24. Ismailogullari S, Ozturk A, Mazicioglu MM, Serin S, Gultekin M, Aksu M. Restless legs syndrome and pregnancy in Kayseri, Turkey: a hospital based survey. Sleep Biol Rhythms 2010; 8(2):137-43.
 25. Sikandar R, Khealani BA, Wasay M. Predictors of restless legs syndrome in pregnancy: a hospital based cross sectional survey from Pakistan. Sleep Med 2009; 10(6):676-8.
 26. Tunç T, Karadağ YS, Doğulu F, İnan LE. Predisposing factors of restless legs syndrome in pregnancy. Mov Disord 2007; 22(5):627-31.
 27. Suzuki K, Ohida T, Sone T, Takemura S, Yokoyama E, Miyake T, et al. The prevalence of restless legs syndrome among pregnant women in Japan and the relationship between restless legs syndrome and sleep problems. Sleep 2003; 26(6):673-7.
 28. Dunietz GL, Lisabebeth LD, Shedden K, Shamim-Uzzaman QA, Bullough AS, Chames MC, et al. Restless legs syndrome and sleep-wake disturbances in pregnancy. J Clin Sleep Med 2017; 13(7):863-70.
 29. Uglane MT, Westad S, Backe B. Restless legs syndrome in pregnancy is a frequent disorder with a good prognosis. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(9):1046-8.
 30. Balendran J, Champion D, Jaaniste T, Welsh A. A common sleep disorder in pregnancy: restless legs syndrome and its predictors. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011; 51(3):262-4.
 31. Ondo WG. Restless legs syndrome. Curr Neurol Neurosci Rep 2005; 5(4):266-74.
 32. Lee J. A review of restless legs syndrome in patients on hemodialysis. Kidney 2009; 18(1):9-13.
 33. Sawanyawisuth K, Palinkas LA, Ancoli-Israel S, Dimsdale JE, Loredo JS. Ethnic differences in the prevalence and predictors of restless legs syndrome between Hispanics of Mexican descent and non-Hispanic Whites in San Diego county: a population-based study. J Clin Sleep Med 2013; 9(1):47-53.
 34. Atkinson M, Allen R, DuChane J, Murray C, Kushida C, Roth T. Validation of the restless legs syndrome quality of life instrument (RLS-QLI): findings of a consortium of national experts and the RLS Foundation. Qual Life Res 2004; 13(3):679-93.
 35. Yeh P, Walters AS, Tsuang JW. Restless legs syndrome: a comprehensive overview on its epidemiology, risk factors, and treatment. Sleep Breath 2012; 16(4):987-1007.
 36. Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. Restless legs syndrome and sleep disturbance during pregnancy: the role of folate and iron. J Womens Health Gend Based Med 2001; 10(4):335-41.
 37. Manconi M, Govoni V, De Vito A, Economou NT, Cesnik E, Mollica G, et al. Pregnancy as a risk factor for restless legs syndrome. Sleep Med 2004; 5(3):305-8.
 38. Minár M, Habánová H, Rusňák I, Planck K, Valkovič P. Prevalence and impact of restless legs syndrome in pregnancy. Neuro Endocrinol Lett 2013; 34(5):366-71.
 39. Neau JP, Porcheron A, Mathis S, Julian A, Meurice JC, Paquereau J, et al. Restless legs syndrome and pregnancy: a questionnaire study in the Poitiers District, France. Eur Neurol 2010; 64(6):368-74.
 40. Ohayon MM, O’Hara R, Vitiello MV. Epidemiology of restless legs syndrome: a synthesis of the literature. Sleep Med Rev 2012; 16(4):283-95.