بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات حاملگی های پرخطر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات حاملگی های پرخطر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی مولار، یکی از مسائل نگران کننده در طب مامایی و زنان است. اما آنچه بیش از بروز حاملگی مولار اهمیت دارد، پیامدهای بارداری بعدی است؛ به گونه ای که یکی از سؤالات مهم در مورد افرادی که حاملگی مولار را تجربه کرده اند، این است که در صورت بروز بارداری بعدی، سرانجام آن چه خواهد شد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد حاملگی مجدد پس از حاملگی مولار و طبیعی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 793 زن بارداری که بین سال های 1385 تا 1390 با تشخیص حاملگی مولار و طبیعی به بیمارستان های معتضدی و امام رضا (ع) شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش آسان (در دسترس) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، فرم اطلاعاتی پژوهشگر ساخته بود که از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون آماری لونز، تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن افراد در گروه حاملگی مولار و طبیعی به ترتیب 5/26 و 93/23 سال بود. دو گروه از نظر میزان بروز مرده زایی، حاملگی نابه جا، زایمان زودرس و پره اکلامپسی در بارداری مجدد تفاوت معنی داری نداشتند (702/0=p). میزان سقط در گروه حاملگی مولار بیشتر بود (0001/0=p). فاصله زمانی بین بارداری ها در گروه حاملگی نرمال طولانی تر بود (001/0>p). در مجموع، دو گروه حاملگی مولار و طبیعی از نظر احتمال بروز حاملگی مولار در بارداری مجدد، اختلاف معنی داری داشتند (003/0=p). احتمال بروز حاملگی مولار مجدد در مطالعه حاضر 79/2 درصد بود.
نتیجه‌گیری: می توان به زنانی که سابقه حاملگی مولار داشته اند، اطمینان خاطر داد که بارداری های بعدی آنها عموماً در معرض افزایش خطر عوارض نخواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Subsequent Pregnancy Outcome after Molar Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Negin Rezavand 1
  • Mastaneh Kamravamanesh 2
  • Firoozeh Veisi 3
  • Maryam Zangeneh 3
  • Sareh Basiri 4
  • Mansour Rezaei 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 General Practitioner, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Molar pregnancy is one of the challenging problems in obstetrics and gynecology medicine. But the subsequent pregnancy outcomes are more important than molar pregnancy. Incidence probability of the subsequent molar pregnancy is an important question of patients with history of molar pregnancy. Therefore the study is to survey the subsequent pregnancy outcome after molar and normal pregnancy.
Methods: This analytical-descriptive study was carried out on 793 pregnant women with diagnosis of molar and normal pregnancy who referred to Emam Reza and Motazedi hospitals of Kermanshah, Iran during 2006 to 2011. Sampling method was available. Data were collected by a self made information form via interview. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and chi-square, independent t-student and Levense tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean age of two molar and normal pregnancy groups were respectively 26.5 and 23.93 years. There were no significant differences between two groups in stillbirth, ectopic pregnancy, preterm labor and preeclampsia in subsequent pregnancy (p= 0.702). Abortion rate in molar group was significantly higher (p=0.0001). Interval between pregnancies was longer in normal group (p<0.001). Probability of subsequent molar pregnancies was 2.79% and the difference was significant between molar and normal groups (p=0.003).
Conclusion: Patients with molar pregnancies could be reassured that their subsequent pregnancy in general will not end in high-risk outcomes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatidiform mole
  • pregnancy
  • Pregnancy outcome