شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 فوق تخصص نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از مهمترین دلایل معلولیت و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شوند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناهنجاری مادرزادی و عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، تمام نوزادانی که از آذر ماه سال 1389 تا مرداد ماه سال 1390 در بیمارستان‌های اردبیل متولد شده بودند، طی 24 ساعت اول بعد از تولد معاینه شدند و وجود هرگونه ناهنجاری مادرزادی قابل مشاهده ثبت شد. از 6868 نوزاد متولد شده در شهرستان اردبیل در مدت مطالعه، 57 نوزاد به ناهنجاری آشکار مادرزادی مبتلا بودند که به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند و 180 نوزاد به ظاهر سالم، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده‌ بهداشتی زنان باردار گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان شیوع ناهنجاری مادرزادی، 2/8 در 1000 تولد زنده بود و ناهنجاری های سیستم اسکلتی - عضلانی (1/35%)، سیستم عصبی مرکزی (8/22%)، دستگاه گوارش (5/17%)، دستگاه ادراری تناسلی (8/15%) و کروموزومی (8/8%) به ترتیب بیشترین شیوع را داشتند. ابتلاء به پلی هیدروآمنیوس (4/14=OR، 001/0=p)، الیگوهیدروآمنیوس (13=OR، 009/0=p)، پره اکلامپسی (3/11=OR، 001/0=p)، حاملگی ناخواسته (9/4=OR، 001/0=p)، عفونت ادراری (8/2=OR، 04/0=p) و رابطه خویشاوندی (2/2=OR، 038/0=p) مهمترین عوامل خطر همراه با ناهنجاری مادرزادی بودند.
نتیجه‌گیری: اقدامات تشخیصی زود هنگام در زنان مبتلا به پلی هیدروآمنیوس، الیگوهیدروآمنیوس، پره اکلامپسی، حاملگی ناخواسته، عفونت ادراری و زنان دارای رابطه خویشاوندی با همسر می‌تواند راهکار مناسبی جهت کاهش تولد نوزادان ناهنجار باشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Congenital Abnormalities and Its Related Risk Factors in Ardabil, Iran, 2011

نویسندگان [English]

  • Rahele Alijahan 1
  • Mehrdad Mirzarahimi 2
  • Peimaneh Ahmadi Hadi 3
  • Sadegh Hazrati 4
1 M.Sc. of Midwifery, Ardabil Health Care Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
2 Fellowship of Neonatology, Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Ardebil Health Care Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Health, Faculty of Health, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Congenital anomalies are the most common causes of disability and mortality in developed and developing countries. Cost of hospitalization and treatment of congenital anomalies impose a significant burden to families and society.  The aim of this study was to determine the prevalence of congenital abnormalities and its related risk factors.
Methods: A cross-sectional study was conducted on all neonates who were born from November 2010 to July 2011 in Ardabil hospitals, Iran. All the live newborns were examined during the first 24 hours of life. Out of 6868 live births during the study, 57 neonates with obvious congenital abnormalities were selected as case group and 180 normal neonates as control group. Data were collected using a self-designed questionnaire from review of prenatal and hospital delivery records. Data were analyzed using SPSS software version 16, univariate and multivariate regression analysis. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The prevalence of congenital abnormalities was 8.2 per 1000 live births.  The most common congenital abnormalities were respectively malformation of musculoskeletal system (35.1%), central nervous system (22.8%), digestive system (17.5%) urogenital system (15.8%) and chromosomal anomalies (8.8%).  Polyhydramnios (p=0.001, OR=14.4), oligohydramnios (p=0.009, OR=13), preeclampsia (p=0.001, OR=11.3), unwanted pregnancy (p=0.001, OR=4.9), urinary tract infection (p=0.04, OR=2.8), consanguineous marriages (p=0.038, OR=2.2) were determined as the risk factors of congenital abnormalities.
Conclusions: Early diagnosis of pregnant women with polyhydramnios, oligohydramnios, preeclampsia, unwanted pregnancy, urinary tract infection and consanguineous marriages may be an appropriate policy toward the prevention of congenital anomalies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congenital abnormalities
  • Infant/Newborn
  • Prevalence
  • Risk factors