شناسایی جهش‌های اگزون‌ ۶، ۱۳ و ۲۰ ژن BRCA1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه رادیولوژی و انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 استادیار گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه:سرطان پستان، شایع‌ترین بدخیمی در زنان و به‌‌عنوان اولین علت مرگ‌و‌میر ناشی از سرطان در زنان شناخته می‌شود.این بیماری به شدت ناهمگن بوده و تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی به‌وجود می‌آید. جهش در دو ژن بسیار پرنفوذ BRCA1 و BRCA2 که نقش مهمی در ترمیم DNA دارند، علت اصلی 30-20% سرطان‌های پستان ارثی شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی جهش‌های ژن BRCA1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسان جنوبی انجام شد.
روش‌کار:این مطالعه توصیفی بین سال‌های 96-1394 بر روی ۸۸ بیمار مبتلا به سرطان پستان شهر بیرجند انجام شد. از افراد نمونه خون جمع‌آوری شد. قطعات مورد نظر ژن BRCA1 با استفاده از DNA استخراج شده از بیماران و تکنیک PCR تکثیر گردید. برای مشخص کردن جهش‌های اگزون‌ ۶، ۱۳ و ۲۰ از تکنیک PCR-SSCP، رنگ‌آمیزی نیترات نقره و توالی‌یابی مستقیم DNA استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) انجام گرفت.
یافته‌ها: بررسی اگزون ۶ و ۲۰ در بیماران هیچ جهشی را نشان نداد. در بررسی اگزون ۱۳ یک پلی‌مورفیسم مشاهده شد. این واریانت c.4308T>C در ۲۸ نمونه تشخیص داده شد که 4 نفر (2/14%) آنها مبتلا به سرطان پستان ارثی بودند. فراوانی جهش در افراد مبتلا به سرطان پستان وراثتی 3/36% و در افراد مبتلا به سرطان پستان غیر وراثتی 1/31% در جمعیت مورد مطالعه بود.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه میزان بروز جهش در دو اگزون ۶ و ۲۰ از ژن BRCA1 صفر و یک جهش از نوع پلی‌مورفیسم rs1060915در اگزون ۱۳ از ژن BRCA1 با فراوانی 8/31%مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the BRCA1 Gene Mutations in Exons 6, 13, and 20 in Patients with Breast Cancer, South Khorasan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Ghazaleh Khalili Tanha 1
 • Ahmadreza Sebzari 2
 • Mitra Moodi 3
 • Mohsen Naseri 4
1 M.Sc. in Molecular and Cellular Biology, Cellular and Molecular Research Center, School of Paramedical Sciences, Birjand University of Medical Science, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Public Health, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Immunology, Molecular and Cellular Research Center, School of Paramedical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most prevalent malignancy among females and the first leading cause of death from cancer in women. This highly heterogeneous disease is multifactorial. Mutations in BRCA1 and BRCA2 genes, which contribute to DNA repair, are the causes of 20-30% of hereditary breast cancers. Therefore, this study was conducted to determine the BRCA1 mutations in patient with breast cancer in South Khorasan Province, Iran, during 2015 to 2017.
Methods: In this descriptive study, we collected 88 peripheral blood samples from patients with breast cancer, 11 of which had a positive family history of the disease. The BRCA1 gene was amplified in the DNA isolated from female patients using polymerase chain reaction (PCR) technique. Then, the BRCA1 mutations in exons 6, 13, and 20 were analyzed by PCR-single-strand conformation polymorphism (SSCP), silver nitrate staining, and DNA sequencing. Data analysis was performed using SPSS software, version 22.
Results: In this study, no mutation was observed in the exons 6 and 20. In addition, a polymorphism was found in the exon 13. This variant (c.4308T>C) was detected in 28 patients, four of them (14.2%) had hereditary breast cancer. The frequency of the mutation was 36.3% and 31.1% in patients with hereditary and non-hereditary, respectively.
Conclusion: In this study, BRCA1 gene mutations did not occur in exons 6 and 20. Additionally, a polymorphism rs1060915 in exon 13 of the BRCA1 gene was observed with the frequency of 31.8%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • BRCA1 gene
 • DNA mutation
 • Single-strand conformation polymorphism technique
 • Polymorphism
 1. 1.        Ferlay J, Héry C, Autier P, Sankaranarayanan R. Global burden of breast cancer. Breast cancer epidemiology. New York: Springer; 2010. P. 1-19.
 2. 2.        Fouladi N, Pourfarzi F, Amani F, Ali-Mohammadi H, Lotfi I, Mazaheri E. Breast cancer in Ardabil province in the north-west of Iran: an epidemiological study. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(4):1543-5.
 3. 3.        Claus EB, Schildkraut JM, Thompson WD, Risch NJ. The genetic attributable risk of breast and ovarian cancer. Cancer 1996; 77(11):2318-24.
 4. 4.        Beggs AD, Hodgson SV. Genomics and breast cancer: the different levels of inherited susceptibility. Eur J Hum Genet 2009; 17(7):855-6.
 5. 5.        Barakat RR, Markman M, Randall M. Principles and practice of gynecologic oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
 6. 6.        Deng CX, Wang RH. Roles of BRCA1 in DNA damage repair: a link between development and cancer. Hum Mol Genet 2003; 12(Suppl 1):R113-23.
 7. 7.        Stoppa-Lyonnet D, Laurent-Puig P, Essioux L, Pages S, Ithier G, Ligot L, et al. BRCA1 sequence variations in 160 individuals referred to a breast/ovarian family cancer clinic. Institut Curie Breast Cancer Group. Am J Hum Genet 1997; 60(5):1021.
 8. 8.        Stoppa-Lyonnet D, Ansquer Y, Dreyfus H, Gautier C, Gauthier-Villars M, Bourstyn E, et al. Familial invasive breast cancers: worse outcome related to BRCA1 mutations. J Clin Oncol 2000; 18(24):4053-9.
 9. 9.        Hall JM, Lee MK, Newman B, Morrow JE, Anderson LA, Huey B, et al. Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome 17q21. Science 1990; 250(4988):1684.
 10. 10.     Belogianni I, Apessos A, Mihalatos M, Razi E, Labropoulos S, Petounis A, et al. Characterization of a novel large deletion and single point mutations in the BRCA1 gene in a Greek cohort of families with suspected hereditary breast cancer. BMC Cancer 2004; 4(1):61.
 11. 11.     von Sternberg T, Averbeck B, McClure N. Collection of data on race and ethnic group by physician practices. N Engl J Med 2010; 363(1):96.
 12. 12.     Levy-Lahad E, Catane R, Eisenberg S, Kaufman B, Hornreich G, Lishinsky E, et al. Founder BRCA1 and BRCA2 mutations in Ashkenazi Jews in Israel: frequency and differential penetrance in ovarian cancer and in breast-ovarian cancer families. Am J Hum Genet 1997; 60(5):1059-67.
 13. 13.     Landgren O, Katzmann JA, Hsing AW, Pfeiffer RM, Kyle RA, Yeboah ED, et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance among men in Ghana. Mayo Clin Proc 2007; 82(12):1468-73.
 14. 14.     Claes K, Poppe B, Machackova E, Coene I, Foretova L, De Paepe A, et al. Differentiating pathogenic mutations from polymorphic alterations in the splice sites of BRCA1 and BRCA2. Genes Chromosomes Cancer 2003; 37(3):314-20.
 15. 15.     Tommasi S, Crapolicchio A, Lacalamita R, Bruno M, Monaco A, Petroni S, et al. BRCA1 mutations and polymorphisms in a hospital-based consecutive series of breast cancer patients from Apulia, Italy. Mutat Res 2005; 578(1-2):395-405.
 16. 16.     Liede A, Narod SA. Hereditary breast and ovarian cancer in Asia: genetic epidemiology of BRCA1 and BRCA2. Hum Mutat 2002; 20(6):413-24.
 17. 17.     Khadivi R, Harrirchi I, Akbari ME. Ten year breast cancer screening and follow up in 52200 women in Shahre-Kord, Iran (1997-2006). Iran J Cancer Prev 2012; 1(2):73-7.
 18. 18.     Kooshyar MM, Nasiri MR, Nasiri K. Role of BRCA1 and BRCA2 genes in risk of breast cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(19):25-38. (Persian).
 19. 19.     Youlden DR, Cramb SM, Dunn NA, Muller JM, Pyke CM, Baade PD. The descriptive epidemiology of female breast cancer: an international comparison of screening, incidence, survival and mortality. Cancer Epidemiol 2012; 36(3):237-48.
 20. 20.     Mohsen N, Ahmadreza S, Fatemeh H, Fatemeh H, Fariba ER. Frequency of K-RAS and N-RAS Gene mutations in colorectal cancers in southeastern Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(9):4511-5.
 21. 21.     Harirchi I, Ebrahimi M, Zamani N, Jarvandi S, Montazeri A. Breast cancer in Iran: a review of 903 case records. Public Health 2000; 114(2):143-5.
 22. 22.     Sadjadi A, Nouraie M, Ghorbani A, Alimohammadian M, Malekzadeh R. Epidemiology of breast cancer in the Islamic Republic of Iran: first results from a population-based cancer registry. East Mediterr Health J 2009; 15(6):1426-31.
 23. 23.     Khalili G, Barzegar A, Nikbakhsh N, Ansari-Pirsaraee Z. Study of Cytochrome P450 1A1 (T3801C) single nucleotide polymorphism in patients with breast cancer in mazandaran province-northern Iran. Res Mol Med 2015; 3(4):17-22.
 24. 24.     Neinavaie M, Soltani HR, Soltani N. The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1):15-22. (Persian).
 25. 25.     Harirchi I, Karbakhsh M, Kashefi A, Momtahen AJ. Breast cancer in Iran: results of a multi-center study. Asian Pac J Cancer Prev 2004; 5(1):24-7.
 26. 26.     Janbabaee G, Moosazadeh M, Asdaghi Jahrom Z. Epidemiological, clinical and pathological characteristics of patients with breast cancer. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 25(134):43-51.
 27. 27.     Bakhtiyari A, Haj Ahmadi M. Year assessment of breast cancer at Rajaii Hospital, Babolsar (1991-1996). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 9(1):47-51. (Persian).
 28. 28.     Keshavarzi F, Javadi GR, Nafissi N, Akbari ME, Yassaee VR, Sharafi Farzad M, et al. BRCA1 and BRCA2 genetic testing in breast and/or ovarian cancer families in Iran. Yakhteh Med J 2010; 12(3):329-40.
 29. 29.     Mehdipour P, Hosseini-Asl S, Savabi-E A, Habibi L, Alvandi E, Atri M. Low frequency of 185delAG founder mutation of BRCA1 gene in Iranian breast cancer patients. J Cancer Mol 2006; 2(3):123-7.
 30. 30.     Tajadini MH, Khadem H, Pourhosein M, Sabzghabaee AM, Hemati S, Sadeghi HM. Investigating the prevalence of BRCA1 and BRCA2 Gene mutations in patients with breast cancer. J Isfahan Med Sch 2013; 30(218):2217-24.
 31. 31.     Kooshyar MM, Nassiri M, Mahdavi M, Doosti M, Parizadeh A. Identification of germline BRCA1 mutations among breast cancer families in Northeastern Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(7):4339-45.
 32. 32.     Keshavarzi F, Javadi GR, Zeinali S. BRCA1 and BRCA2 germline mutations in 85 Iranian breast cancer patients. Fam Cancer 2012; 11(1):57-67.
 33. 33.     Pietschmann A, Mehdipour P, Atri M, Hofmann W, Hosseini-Asl SS, Scherneck S, et al. Mutation analysis of BRCA1 and BRCA2 genes in Iranian high risk breast cancer families. J Cancer Res Clin Oncol 2005; 131(8):552-8.
 34. 34.     Ghaderi A, Talei A, Farjadian S, Mosalaei A, Doroudchi M, Kimura H. Germline BRCA1 mutations in Iranian women with breast cancer. Cancer Lett 2001; 165(1):87-94.