بررسی تأثیر تماس پوستی بلافاصله و مداوم مادر و نوزاد پس از تولد بر طول مرحله سوم زایمان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک‌گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین مداخله برای پیشگیری از طولانی شدن مرحله سوم زایمان، تجویز داروهای صناعی است که با تمام کارایی، اثرات نامطلوبی را به همراه دارند. بر این اساس نیاز به جایگزینی با روش‌های کم خطرتر احساس می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تماس پوستی بلافاصله و مداوم مادر و نوزاد پس از تولد بر طول مرحله سوم زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1396 بر روی 92 مادر نخست ­باردار در زایشگاه بیمارستان ام‌البنین ­­­(س) شهر مشهد انجام شد. در گروه تماس پوستی، نوزاد پس از تولد بدون پوشش، در تماس پوستی با مادرش قرار می‌گرفت. در گروه مراقبت مرسوم، نوزاد به زیر وارمر منتقل می‌شد و پس از ترمیم پرینه، در داخل پتو تحویل مادر می‌شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید و دو گروه جهت ارزیابی طول مرحله سوم زایمان و میزان نیاز به اکسی‌توسین صناعی مورد پیگیری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون‌های کای­دو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: طول مدت مرحله سوم زایمان در 11 نفر (4/23%) از مادران گروه تماس پوستی و 3 نفر (7/6%) از گروه مراقبت مرسوم، کمتر از 5 دقیقه و در 6 نفر (8/12%) از گروه تماس پوستی و 13 نفر (9/28%) از گروه مراقبت مرسوم، بین 20-10 دقیقه بود که بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (02/0=p). همچنین نیاز به اکسی‌توسین صناعی پس از زایمان در گروه تماس پوستی به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (03/0=p).
نتیجه‌گیری: تماس پوستی مادر و نوزاد، طول مرحله سوم پس از زایمان را کاهش می‌دهد و از نیاز به دوز بالای اکسی‌توسین صناعی و عوارض آن می‌کاهد. می‌توان با برقراری تماس پوستی به‌عنوان یک روش مؤثر، ساده، ارزان و بدون عارضه جانبی به تسریع مرحله سوم زایمان کمک نمود و در نهایت از خونریزی پس از زایمان به‌عنوان یکی از علل شایع مرگ مادر کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of early mother-neonate skin-to-skin contact on the duration of the third stage of labor: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Talat Khadivzadeh 1
 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Fatemeh Tara 2
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Health Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Disorders Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The most important intervention to prevent the prolongation of the third stage of labor is the prescription of chemical drugs that have adverse effects despite their efficacy. Therefore, it seems necessary to seek for alternative methods with higher safety. Regarding this, the aim of the present study was to investigate the effects of immediate and continuous mother-neonate skin-to-skin contact (SSC) on the duration of the third stage of labor.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 92 primiparous women who referred to Omolbanin Hospital in Mashhad, Iran. The participants were divided into two groups of SSC and routine care (RC). In the SSC group, at the end of the second stage of labor, the neonate was placed naked against his/her mothers’ skin in a prone position. In the RC group, the newborns were kept under a radiant heater, and after the repairing of the perineum, they were transferred to their mothers in a blanket. The data were analyzed in SPSS (version 14) using the Chi-square test and independent t-test test. The P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The duration of the third stage of labor was less than 5 min in 11 (23.4%) and 3 (6.7%) participants in the SSC and RC groups, respectively. Additionally, this duration was within 10-20 min in 6 (12.8%) and 13 (28.9%) subjects of the SSC and RC groups, respectively. Accordingly, there was a significant difference between the two groups in this regard (P=0.02). Furthermore, the SSC group had a significantly lower need for synthetic oxytocin after delivery as compared to the RC group (P=0.03).
Conclusion: As the findings indicated, early mother-neonate SSC can shorten the length of the third stage of labor and reduce the need for a high dose of synthetic oxytocin and its complications. Therefore, this approach can be used a simple, cost-effective, efficient, and uncomplicated method to accelerate the third stage of labor and decrease the rate of postpartum hemorrhage, which is one of the main causes of maternal mortality and morbidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mother-neonate skin-to-skin contact
 • Routine care
 • Third stage of labor
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams Obstetrics, 24e: McGraw-Hill; 2014.
 2. Tara F, Davoodi R, Saghafi N, Mirteimouri M, Ghooshkhanei H, Soltanifar A, Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline). 2013. IJOGI; 16 (62): 11-17.
 3. Saxton AFahy KRolfe MSkinner VHastie C. Does skin-to-skin contact and breast feeding at birth affect the rate of primary postpartum haemorrhage: Results of a cohort study. Midwifery. 2015;31(11):1110-7.
 4. Essa RM, Ismail NI. Effect of early maternal/newborn skin-to-skin contact after birth on the duration of third stage of labor and initiation of breastfeeding. Journal of Nursing Education and Practice. 2015 Feb 2;5(4):98.
 5. Mojahed Sh, Aflatunian A, Khadem N, Dehghani Firouzabadi R, Karimi Zarchi M. An investigation into effectiveness of date (Rutab) on postpartum hemorrhage. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20(2): 159-66.
 6. Karimi A, Tara F, Khadivzadeh T, Aghamohammadian Sharbaf HR. The Effect of Skin to Skin Contact Immediately after Delivery on the Maternal Attachment and Anxiety Regarding Infant. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(67): 7-15
 7. Charpak N, Ruiz JG. Latin American Clinical Epidemiology Network Series - Paper 9: The Kangaroo Mother Care Method: from scientific evidence generated in Colombia to worldwide practice.J Clin Epidemiol. 2017 Jun; 86:125-128. .
 8. Karimi A, Bagheri S, Khadivzadeh T, Najmabadi KM. The Effect of an Interventional Program, Based on the Theory of Ethology, on Breastfeeding Competence of Infants. Iranian Journal of Neonatology. 2014 Sep 1; 5(3).
 9. Karimi FZ, Khadivzadeh T, Saeidi M, Bagheri S. The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Motherinfant Attachment and on Maternal Anxiety about the Baby 3- Months after Delivery: a Randomized Controlled Trial. Int J Pediatr 2016; 4(9): 3561-70.
 10. Vesel LBergh AMKerber KJValsangkar BMazia G, et al. Kangaroo mother care: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential solutions.BMC Pregnancy Childbirth. 2015; 15 Suppl 2:S5.
 11. Karimi FZ, Bagheri S, Tara F, Khadivzadeh T, Mousavi Bazaz SM. Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding selfefficacy in primiparous women, 3 month after child birth. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2014; 17(120): 1-8.
 12. Khadivzadeh T, Karimi FZ, Tara F, Bagheri S. The Effect of Postpartum Mother– Infant Skin-to-Skin Contact on Exclusive Breastfeeding In neonatal period: A Randomized Controlled Trial. Int J Pediatr 2016; 4(5): 5409-17.
 13. Mejbel MK, Ali RM. Effectiveness of Skin-to Skin Contact on duration of third stage of labor in Baghdad Teaching Hospital: Comparative Study. Kufa Journal for Nursing Sciences. 2012; 2(3): 1-13.
 14. Joshi S. The effect of birth kangaroo care on maternal and neonatal outcome: A randomized, controlled trial. Sinhgad e Journal of Nursing. 2012; 2(2): 13- 17.
 15. Gabriel M, Martín I, Escobar A, et al. Randomized controlled trial of early skin-to-skin contact: effects on the mother and the newborn. Acta Pædiatrica. 2010; 99: 1630-1634.
 16. Moor E, Anderson G. Randomized controlled trial of very early mother-infant skin-to-skin contact and breastfeeding status. J Mid Woman Health 2007; Mar-Apr 52(2):116-25.
 17. Matthiesen AS, Ransjo-Arvidson AB, Nissen E, et al. Postpartum maternal release by newborns: effects of infant hand massage and sucking. Birth. 2001: 28: 13-19.
 18. Bramson L, Moore E, Montgomery S, et al. Effect of Early Skinto-Skin Mother–Infant Contact During the First 3 Hours Following Birth on Exclusive Breastfeeding During the Maternity Hospital Stay. Journal of Human Lactation. 2010; 26(2):130-7.
 19. Md Mahbubul H, Nishat J, Md Maksudur R, Liton C S, Rowsan J A, et al . Effectiveness of KMC on Success of Breast feeding in Preterm Low Birth Weight Neonate. Acad J Ped Neonatol. 2017; 3(4): 555617.