مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و سوند سرویکال به تنهایی و مصرف توأم جهت آماده‌سازی سرویکس در زنان نولی‌پار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

3 دکترای تخصصی زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 مربی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده از میزوپرستول و سوند سرویکال، روش­های اثبات شده و مؤثری جهت آماده‌سازی سرویکس هستند؛ در مطالعات انجام شده نتایج متناقضی از مقایسه این دو روش و روش ترکیبی بر آماده‌سازی سرویکس به‌دست آمده است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر میزوپروستول واژینال و سوند سرویکال به تنهایی و مصرف توأم در بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 93-1392 بر روی 85 زن باردار ترم مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان که با اندیکاسیون ختم بارداری بستری شده بودند، انجام شد. بیماران به‌طور تصادفی در سه گروه استفاده از میزوپروستول، سوند سرویکال و استفاده هم‌زمان این دو روش قرار گرفتند. در گروه اول 25 میکروگرم میزوپروستول واژینال هر 4 ساعت تا حداکثر 4 دوز (در مجموع 100 میکروگرم)، در گروه دوم از سوند سرویکال شماره 18 با 50 سی‌سی نرمال سالین در سوراخ داخلی سرویکس و در گروه سوم، از هر دو روش به‌طور همزمان استفاده شد. سپس طول مدت شروع روش تا زایمان، طول مدت فاز نهفته و فعال لیبر، نوع زایمان، عوارض جنینی و مادری در سه گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون­های کی دو و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در بیماران سه گروه، از نظر نوع زایمان، طول مدت فاز فعال لیبر، مکونیال، دیسترس جنینی، کوریوآمنیونیت و میزان تاکی سیستولی رحم تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0p>). طول فاز نهفته لیبر در روش سوند سرویکال و روش توأم در مقایسه با میزوپروستول به تنهایی به‌طور معناداری کمتر بود (به ترتیب 002/0=p، 001/0=p). همچنین طول مرحله اول زایمان در روش توأم نسبت به سوند سرویکال به‌طور معناداری کمتر بود (009/0=p).
نتیجه‌گیری: در موارد نیاز به ختم بارداری با سرویکس ناآماده، روش ترکیبی تأثیر بیشتری نسبت به سوند سرویکال در جهت کوتاه‌تر شدن طول مدت مرحله اول زایمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual and Combined Administration of Intravaginal Misoprostol and Transcervical Foley Catheter in Cervical Ripening in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

 • Atousa Dabiri Oskei 1
 • Fatemeh Bayat 2
 • Zeynab Moghimi Haji 3
 • Goodarz Kolifarhood 4
1 Assistant Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
3 Gynecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
4 Instructor, Department of Biological Statistics, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The use of misoprostol and transcervical Foley catheter is an effective method in cervical ripening. According to the literature, there is a controversy surrounding the results of the comparison of these two methods and the combined method. This study was conducted to compare the individual and combined administration of misoprostol and transcervical Foley catheter in Ayatollah Mousavi Hospital, Zanjan, Iran, during 2013-14.
Methods: This randomized clinical trial was carried out among 85 nulliparous women with the gestational age of 40 weeks or more and the Bishop score of equal to or less than 4 with less than two contractions every 10 min. The subjects were randomly assigned into three groups of misoprostol (n=30), transcervical catheter (n=30), and combined (n=25). The misoprostol group received the maximum dose of 100 µg of misoprostol in equally divided doses every 4 h. A transcervical Foley catheter 18 F, inflated with 50 cc of normal saline was inserted into the cervices of the participants in the transcervical catheter group. Additionally, the combined group were simultaneously treated with both methods. The time interval between the intervention and the onset of labor, duration of the latent and active phases, and method of delivery (cesarean section or natural vaginal delivery), and the rates of neonatal and maternal complications were compared in these three groups. Data analysis was performed using the Chi-squared test and one-way analysis of variance in the SPSS software, version 22. The P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: No significant difference was observed between the groups in terms of the method of delivery, duration of the active phase, meconium, fetal distress, chorioamnionitis, and uterine tachysystole (P>0.05). However, the duration of latent phase was significantly shorter in the combined group compared to the misoprostol group (P=0.002, P=0.001). The duration of the first phase of labor was significantly shorter in the combined group in comparison to the transcervical Foley catheter group (P=0.009).
Conclusion: Given the results, both methods were effective in cervical ripening; nevertheless, the combined method was more effective than using transcervical Foley catheter in shortening the duration of the first phase of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Ripening
 • Foley catheter
 • Misoprostol
 • pregnancy
 1. National Institute for Clinical Excellence. National collaborating centre for women’s and children’s health. Caesarean section: clinical guideline. London: Induction of Labour in Specific Circumstances; 2003.
 2. World Health Organization. WHO recommendations for induction of labour. Geneva: World Health Organization; 2011.
 3. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill Companies; 2014.
 4. Vrouenraets FP, Roumen FJ, Dehing CJ, van den Akker ES, Aarts MJ, Scheve EJ. Bishop score and risk of cesarean delivery after induction of labor in nulliparous women. Obstet Gynecol 2005; 105(4):690-7.
 5. Vahratian A, Zhang J, Troendle JF, Sciscione AC, Hoffman MK. Labor progression and risk of cesarean delivery in electively induced nulliparas. Obstet Gynecol 2005; 105(4):698-704.
 6. Rouse DJ, Owen J, Hauth JC. Criteria for failed labor induction: prospective evaluation of a standardized protocol. Obstet Gynecol 2000; 96(5 Pt 1):671-7.
 7. Dublin S, Lydon-Rochelle M, Kaplan RC, Watts DH, Critchlow CW. Maternal and neonatal outcomes after induction of labor without an identified indication. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(4):986-94.
 8. Jozwiak M, Bloemenkamp KW, Kelly AJ, Mol BW, Irion O, Boulvain M. Mechanical methods for induction of labour. Cochrane Database Syst Revi 2012; 3:CD001233.
 9. Ten Eikelder ML, Neervoort F, Oude Rengerink K, van Baaren GJ, Jozwiak M, de Leeuw JW, et al. Induction of labour with a Foley catheter or oral misoprostol at term: the PROBAAT-II study, a multicentre randomised controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13(1):67.
 10. Chen W, Xue J, Wen SW. Authors' reply re: a systematic review and network meta‐analysis comparing the use of Foley catheters, misoprostol, and dinoprostone for cervical ripening in the induction of labour. BJOG 2016; 123(12):2048-9.
 11. Fox NS, Saltzman DH, Roman AS, Klauser CK, Moshier E, Rebarber A. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for labour induction: a meta‐analysis. BJOG 2011; 118(6):647-54.
 12. Fekrat M, Kashanian M, Alavi SM, Alinejhad S. Comparison of three methods of cervical ripening and induction of labor with vaginal misoprostol, traction by Foley catheter and a combines two methods. JRI 2007; 8(2):149-54. (Persian)
 13. Kehl S, Ziegler J, Schleussner E, Tuschy B, Berlit S, Kirscht J, et al. Sequential use of double‐balloon catheter and oral misoprostol versus oral misoprostol alone for induction of labour at term (CRBplus trial): a multicentre, open‐label randomised controlled trial. BJOG 2015; 122(1):129-36.
 14. Williams J, Caughey AB. 767: Cost-effectiveness of misoprostol alone versus misoprostol plus Foley catheter for induction of labor in term pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2017; 216(1):S444
 15. Tuuli MG, Keegan MB, Odibo AO, Roehl K, Macones GA, Cahill AG. Progress of labor in women induced with misoprostol versus the Foley catheter. Am J Obstet Gynecol 2013; 209(3):237-e1-7.
 16. Ten Eikelder ML, Oude Rengerink K, Jozwiak M, de Leeuw JW, de Graaf IM, Van Pampus MG, et al. Induction of labour at term with oral misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised controlled non-inferiority trial. Lancet 2016; 387(10028):1619-28.
 17. Chen W, Xue J, Gaudet L, Walker M, Wen SW. Meta‐analysis of Foley catheter plus misoprostol versus misoprostol alone for cervical ripening. Int J Gynecol Obstet 2015; 129(3):193-8.
 18. Afolabi BB, Oyeneyin OL, Ogedengbe OK. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. Int J Gynecol Obstet 2005; 89(3):263-7.

Sandberg EM, Schepers EM, van Sitter RL, Huisman CM, Wijngaarden WJ. Foley catheter for induction of labour filled with 30mL or 60mL: A randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 211:150-5.