مقایسه تشخیص عفونت سیتومگالوویروس در سقط های خودبخودی به روش کشت سلولی و روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلمیراز (PCR)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران.

2 استادیار گروه قارچ شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت سیتومگالوویروس، رایج ترین عفونت ویروسی در دوران بارداری می باشد. روش های متداول شناسایی این عفونت شامل: روش کشت ویروس، آزمون PCR و الایزا می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه روش کشت سلولی و روش مولکولی PCR در تشخیص عفونت های سیتومگالوویروس در سقط های خودبخودی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 91-1390 بر روی 110 زن با سابقه سقط غیر عمد در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. برای کشت، 15 سی سی از خون مادران در لوله های حاوی سیترات ریخته شد و 5 سی سی فایکول اضافه شد و نمونه با دور 5000 به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از جدا شدن لایه بافی کت، این لایه با محیط کشت DMEM مخلوط و در رده سلولی MRC-5 تلقیح شد و پس از 72 ساعت از لحاظ انکلوزیون سلولی بررسی شد. نمونه ها همچنین به روش PCR از لحاظ حضور اسیدنوکلئیک ویروسی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از دو روش با استفاده از آزمون کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 110 مادر مورد مطالعه، 5 نفر (5/4%) از لحاظ کشت، در رده های سلولی MRC-5 (سلول های فیبروبلاست ریوی انسان) مثبت بودند در حالی که در آزمون PCR، 6 مورد (4/5%) مثبت بودند. حساسیت و ویژگی کشت به ترتیب 3/83 و 100 درصد بود در حالی که حساسیت و ویژگی آزمون PCR، 100 درصد به دست آمد.
نتیجه‌گیری: روش کشت در رده های سلولی، احتمالاً به تنهایی برای تشخیص عفونت کفایت نمی کند. روش های تشخیصی PCR و الایزا به منظور ارزیابی دقیق عفونت ضروری می باشد و PCR می تواند جایگزین روش کشت شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Diagnostic Value of Culture and Polymerase Chain Reaction Methods in Diagnosis of Cytomegalovirus Infections in Spontaneous Abortions

نویسندگان [English]

  • Ali Kazemi 1
  • Hosein Norouzi 2
  • Sima Nazarpour 3
1 Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Varamin Branch, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Mycology, Faculty of Paramedical, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Department of Nursing and Midwifery, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cytomegalovirus (CMV) infection is the most common viral infection during pregnancy. Current recognition methods are including culture, PCR and ELISA. The aim of this study was to evaluate and compare the diagnostic value of culture and PCR in cytomegalovirus infection in spontaneous abortion.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 110 women with unintentional abortion who referred to educational hospitals of Tehran university of medical sciences during 2011 and 2012. For culturing, 15cc of mother’s blood was decanted in citrated tubes. 5cc of Ficoll was added and centrifuged for 5 min at 5000 rpm. After separating the buffy coat layer, it was mixed with DMEM medium and inoculated into MRC-5. Cell inclusion was evaluated after 72 hours. Samples also were evaluated by PCR for presence of DNA of CMV. The results of two methods were analyzed using chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Of 110 women, 5 cases (4.5%) were positive in cultures on MRC-5 cell line (Human lung fibroblast cells), however, in PCR test, 6 cases (5.4%) were positive. Sensitive and specificity of culture was 83.3 and 100%, respectively, and both sensitivity and specificity of PCR were 100%.
Conclusion: Culture on cell line is not probably adequate in diagnosis of infection and PCR and ELISA are essential for exact evaluation of infection. PCR could be an alternative of culture method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytomegalovirus
  • Abortion/Spontaneous
  • Polymerase chain reaction
  • Culture