بررسی تأثیر عصاره مریم گلی بر علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی در زنان است که کیفیت زندگی اجتماعی آنان را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار می­دهد. برخی مطالعات حاکی از تأثیر مریم گلی بر برخی مشکلات قاعدگی است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره­ مریم گلی بر علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور در سال ۱۳۹۴ بر روی ۹۰ نفر از دانشجویان خوابگاه­های دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. نمونه­ها پس از تشخیص با فرم استاندارد تشخیص سندرم پیش از قاعدگی به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و به مدت دو ماه متوالی از روز ۲۱ سیکل قاعدگی تا روز پنجم سیکل بعدی با کپسول‌های ۵۰۰ میلی‌گرمی مریم گلی یا پلاسبو ‌یک بار در روز تحت درمان قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و فرم ثبت وضعیت روزانه علائم بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۰) و آزمون‌های تی‌تست، کای اسکوئر، من ویتنی و اندازه‌گیری‌های مکرر انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اگرچه از نظر میانگین شدت علائم کلی سندرم قبل از قاعدگی در بین دو گروه مریم گلی و دارونما قبل از درمان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (۰۰۱/۰p<)، ولی اختلاف میانگین کاهش شدت کلی علائم بعد از دوره اول و دوم درمان معنی‌دار و نشان دهنده تأثیر بیشتر مریم گلی بود (۰۰۱/۰p<). در مورد کاهش شدت علائم روحی، بین دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود داشت و مریم گلی مؤثرتر از دارونما بود (۰۰۱/۰p<).
نتیجه‌گیری: عصاره مریم گلی موجب کاهش شدّت علائم روانی این سندرم می‌شود و اثر آن نسبت به دارونما بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Salvia (Sage) extract on the emotional symptoms of premenstrual syndrome

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Abdnezhad 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Zohreh Sheikhan 3
 • Faraz Mojab 4
 • Malihe Nasiri 5
1 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Reproductive Endocrinology Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common psychosomatic disorders in women which significantly affects their social quality of life. Some studies have demonstrated the effects of Salvia on some problems of menstruation. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effects of Salvia extract on the symptoms of PMS.
Methods: This randomized, triple-blind, clinical trial study was conducted on 90 students living in the dormitories of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2015. After diagnosis by the standard form of PMS diagnosis, the samples were randomly assigned to two groups. They were treated for two consecutive months, since the 21st day of menstruation till the 5th day of next menstrual cycle with 500 mg sage capsule or placebo once a day. Data collection tools were questionnaire and the form of daily status recording of the symptoms. Data was analyzed by SPSS software (version 20) and t-test, Chi-square, Mann-Whitney, and repeated measurements tests. P<0.05 was considered significant.
Results: Although there was a significant difference between the two groups of sage and placebo in terms of overall severity of premenstrual syndrome symptoms before treatment (P<0.001), but the difference between the mean reduction in the overall severity of symptoms after the first and second stages of treatment was significant and showed the greater effect of sage (P<0.001). There was a significant difference between the two groups in reducing the severity of emotional symptoms, and sage was more effective than placebo (P <0.001).
Conclusion: Sage extract reduces the severity of emotional symptoms of PMS; it is more effective than placebo.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical trial
 • Emotional symptoms
 • Premenstrual Syndrome
 • Sage extract
 1. Direkvand-Moghadam A, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sattar KA. Epidemiology of premenstrual syndrome (PMS)-a systematic review and meta-analysis study. J Clin Diagn Res 2014; 8(2):106-9.
 2. Berek JS. Berek and Novak’s gynecology. Trans: Ghazijahani B, Ghotbi R. 15th ed. Tehran: Gholban Publication; 2012. P. 65-330. (Persian).
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 4. Sammon CJ, Nazareth I, Petersen I. Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. BMJ Open 2016; 6(3):e010244.
 5. Chen HY, Huang BS, Lin YH, Su IH, Yang SH, Chen JL, et al. Identifying Chinese herbal medicine for premenstrual syndrome: implications from a nationwide database. BMC Complement Altern Med 2014; 14:206.
 6. Danno K, Colas A, Terzan L, Bordet MF. Homeopathic treatment of premenstrual syndrome: a case series. Homeopathy 2013; 102(1):59-65.
 7. Wakil L, Meltzer-Brody S, Girdler S. Premenstrual dysphoric disorder: how to alleviate her suffering; Accurate Diagnosis, Tailored Treatments Can Greatly Improve Women's Quality of Life. Curr Psychiatry 2012; 11(4):22.
 8. Ramezani Tehrani F, Robab Allameh M. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Horizon Med Sci 2012; 18(3):121-7. (Persian).
 9. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65): 8-17. (Persian).
 10. Chocano-Bedoya PO. Micronutrient intake and premenstrual syndrome. [PhD Theses]. Massachusetts: University of Massachusetts-Amherst; 2011. P. 3-302.
 11. Seedhom AE, Mohammed ES, Mahfouz EM. Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia University Students, Egypt. ISRN Public Health 2013; 2013:1-7.
 12. Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturitas 2006; 55:S47-54.
 13. Sohrabi N, Kashanian M, Ghafoori SS, Malakouti SK. Evaluation of the effect of omega-3fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome:“a pilot trial”. Complement Ther Med 2013; 21(3):141-6.
 14. Vichnin M, Freeman EW, Lin H, Hillman J, Bui S. Premenstrual syndrome (PMS) in adolescents: severity and impairment. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(6):397-402.
 15. Kapur N. Premenstrual symptoms and social disability. Int J Innovat Knowl Concepts 2016; 2(1):515-24.
 16. Shabiri F, Ezzati F, Ebrahimi R, Nazari M. Effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1-2):1-8. (Persian).
 17. Shabiri F, Jenabi E. Evaluation the effect of vitamin E on severity of muscle pain in students with premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(96):1-5. (Persian).
 18. Pearlstein T. Treatment of premenstrual dysphoric disorder: therapeutic challenges. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 6:1-4.
 19. Bertone-Johnson ER, Whitcomb BW, Rich-Edwards JW, Hankinson SE, Manson JE. Premenstrual syndrome and subsequent risk of hypertension in a prospective study. Am J Epidemiol 2015; 182(12):1000-9.
 20. Taavoni S, Barkhordari F, Goushegir A, Haghani H. Effect of Royal Jelly on premenstrual syndrome among Iranian medical sciences students: A randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Complement Ther Med 2014; 22(4):601-6.
 21. Astin JA. Why patients use alternative medicine: results of a national study. JAMA 1998; 279(19):1548-53.
 22. Hamidpour M, Hamidpour R, Hamidpour S, Shahlari M. Chemistry, pharmacology, and medicinal property of sage (Salvia) to prevent and cure illnesses such as obesity, diabetes, depression, dementia, lupus, autism, heart disease, and cancer. J Tradit Complement Med 2014; 4(2):82-8.
 23. Abu-Darwish MS, Cabral C, Ferreira IV, Gonçalves MJ, Cavaleiro C, Cruz MT, et al. Essential oil of common sage (Salvia officinalis L.) from Jordan: Assessment of safety in mammalian cells and its antifungal and anti-inflammatory potential. Biomed Res Int 2013; 2013:538940.
 24. Martins N, Barros L, Santos-Buelga C, Henriques M, Silva S, Ferreira IC. Evaluation of bioactive properties and phenolic compounds in different extracts prepared from Salvia officinalis L. Food Chem 2015; 170:378-85.
 25. Mora S, Millán R, Lungenstrass H, Díaz-Véliz G, Morán JA, Herrera-Ruiz M, et al. The hydroalcoholic extract of Salvia elegans induces anxiolytic-and antidepressant-like effects in rats. J Ethnopharmacol 2006; 106(1):76-81.
 26. Riaz M, Zia-Ul-Haq M, Saad B. Anthocyanins and human health: biomolecular and therapeutic aspects. Switzerland: Springer; 2016. P. 1-19.
 27. Bulku E, Zinkovsky D, Patel P, Javia V, Lahoti T, Khodos I, et al. A novel dietary supplement containing multiple phytochemicals and vitamins elevates hepatorenal and cardiac antioxidant enzymes in the absence of significant serum chemistry and genomic changes. Oxid Med Cell Longev 2010; 3(2):129-44.
 28. Savelev SU. Extracts of salvia species: relation to potential cognitive therapy. [Doctoral Dissertation]. Australia: The University ofNewcastle; 2003.
 29. Bauer J, Kuehnl S, Rollinger JM, Scherer O, Northoff H, Stuppner H, et al. Carnosol and carnosic acids from Salvia officinalis inhibit microsomal prostaglandin E2 synthase-1. J Pharmacol Exp Ther 2012; 342(1):169-76.
 30. Kennedy DO, Pace S, Haskell C, Okello EJ, Milne A, Scholey AB. Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis) on mood, anxiety and performance on a psychological stressor battery. Neuropsychopharmacology 2006; 31(4):845-52.
 31. Barnhart ER. Physicians' Desk Reference: PDR. New Jersey: Medical Economics Company; 1986. P. 689-700.
 32. Suija K, Rajala U, Jokelainen J, Liukkonen T, Härkönen P, Keinänen-Kiukaanniemi S, et al. Validation of the Whooley questions and the Beck Depression Inventory in older adults. Scand J Prim Health Care 2012; 30(4):259-64.
 33. Özcan MM, Özkan G. Determination of antioxidant activity and total phenol contents of two Salvia extracts. Indian J Tradit Knowl 2015; 14(2):226-30.
 34. Kheirkhah M, Abassinia K, Jahdi F, Agha Hosseini F, Hassani M. The effect of perforan on the mood symptoms of premenstrual syndrome. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11(3): 245-51.
 35. Ozgoli G, Esmaeili S, Nasiri N. The effect oral of orange peel on the severity of symptoms of premenstrual syndrome, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Reprod Fertil.;12(2): pp.123-9, 2011.
 36. Sharifi F, Simbar M, Mojab F, Majd HA. Comparison of the effects of Matricaria chamomila (Chamomile) extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Complement Ther Clin Pract 2014; 20(1):81-8.
 37. Mousavi P, Zaheri H, Najar S, Afshari P. The effect of Vitagnus on physical and emotional symptoms of premenstrual syndrome: a randomized clinical trial. J Clin Nurs Midwifery 2015; 4(1):68-76.
 38. Bajaj JK, Singh SJ, Khosla PP, Walia R. Clinical efficacy of pyridoxine and mefenamic acid alone and in combination in premenstrual syndrome. Int J Med Clin Res 2012; 3:115-7.
 39. KhalighiSigarudi F, Jarvandi S, Taghizade M. Use of medicinal plants. Tehran: Ketab Arjmand; 2011. (Persian). 
 40. Ehsani P, Nazayer H, Memari A. The effect of herbs (thyme, chamomile and sage) on bleeding in menstruation. J Women Culture 2014; 5(18):127-40.