تأثیر کرم لاوندر با یا بدون حمام پا بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان پس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترلشده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان حضرت زهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران.

5 دانشیار گروه مامایی، مرکز تعیین‌کننده‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: دوران پس از زایمان، یک دوران آسیب­پذیر از نظر مشکلات روانی می­باشد. طب گیاهی ممکن است یک مداخله مؤثر جهت بهبود وضعیت روانی مادران باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کرم لاوندر با یا بدون حمام پا بر استرس، افسردگی و اضطراب انجام شد.
روش‌کار:این مطالعه کارآزمایی تصادفی کنترل شده در سال 93-1392 بر روی 141 زن 40-18 ساله با بارداری اول تا سوم با سن بارداری 28-25 هفته در تبریز انجام شد. افراد در سه گروه دریافت­کننده کرم لاوندر و حمام پا، کرم لاوندر به تنهایی و پلاسبو قرار گرفتند. زنان از بلافاصله پس از زایمان به مدت 6 هفته، 5/1 ساعت قبل از خواب حدوداً 2 گرم (2 بند انگشت) از کرم (لاوندر یا پلاسبو) را به‌طور موضعی به پاها می­مالیدند. گروه حمام پا بعد از مصرف کرم پاهای خود را در آب گرم غوطه­ور می­کردند. اضطراب، افسردگی و استرس قبل از مداخله و 6 هفته پس از زایمان با استفاده از پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، کروسکال والیس و من­ویتنی­یو استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: قبل از مداخله بین سه گروه از نظر نمره اضطراب، افسردگی و استرس تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت. 6 هفته پس از زایمان تفاوت آماری معنی­داری بین سه گروه از نظر اضطراب (001/0>p)، استرس (001/0>p) و افسردگی (001/0>p) وجود داشت که بر اساس آزمون من­ویتنی‌یو، تفاوت دو گروه مداخله با گروه پلاسبو از نظر آماری معنی­دار بود (05/0p<)، اما بین دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: کرم لاوندر با یا بدون حمام پا می­تواند اضطراب، افسردگی و استرس زنان را در دوره پس از زایمان کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression of women in postpartum: A clinical randomized controlled trial

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Effati Daryani 1
 • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi 2
 • Somayeh Zarei 3
 • Azam Mohammadi 4
 • Mojgan Mirghafourvand 5
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.
3 M.Sc. in Midwifery, Hazrat_e Zahra Hospital, Qom University of Medical Science, Qom, Iran.
4 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Saveh University of Medical Science, Saveh, Iran.
5 Associate Professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum is a vulnerable period in terms of mental problems. Herbal medicine may be an effective intervention for improving the mothers’ mental health.This study was performed with aim to determine the effect of Lavender cream with or without footbath on anxiety, stress and depression.
Methods: This randomized clinical controlled trial was conducted on 141 women aged 18-40 years with first to three pregnancies at 25-28 weeks of pregnancy in Tabriz-Iran during 2013-2014. The subjects were placed in three groups; receiving Lavender cream and footbath, Lavender cream, and placebo. Immediately after delivery, women applied locally 2 gr (two segments of hand finger) cream (Lavender or placebo) to the legs, 1.5 hours before sleep, for 6 weeks. The group of footbath immersed their legs in warm water. Depression, anxiety and stress were assessed at baseline and 6 weeks after delivery using DASS-21 (Depression, Anxiety, stress scales-21). Data were analyzed by SPSS software (version 14) and One-way ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. P<0.05 was considered significant.
Results: There was no significant difference between the three groups in terms of anxiety, depression and stress before intervention. There was significant difference between the three groups in terms of anxiety (P<0.001), stress (P<0.001) and depression (P<0.001) at 6th week postpartum; Mann-Whitney U test showed statistically significant difference between two intervention groups with the placebo group (P<0.05), but no significant difference was found between two intervention groups (P>0.05).
Conclusion: Lavender cream with or without footbath can decrease stress, anxiety and depression of women at postpartum period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Depression
 • Footbath
 • Lavender
 • stress
 1. Foruzande N, Dasht-Bozorgi B. Prevalence and predisposing factors of post-partum depression among women referred to the health care centers of Shahrekord. J Shahrekord Univ Med Sci. 2000; 2(1):43-51. (Persian).
 2. Grekin R, O'Hara MW. Prevalence and risk factors of postpartum posttraumatic stress disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2014; 34(5):389-401.
 3. Poromaa IS, Comasco E, Georgakis MK, Skalkidou A. Sex differences in depression during pregnancy and the postpartum period. J Neurosci Res. 2017; 95(1-2):719-25.
 4. Ross LE, McLean LM, Psych C. Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: a systematic review. depression. 2006; 6(9):1-14.
 5. Lee AM, Lam SK, Lau SMSM, Chong CSY, Chui HW, Fong DYT. Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstet gynecol. 2007;110(5):1102-12.
 6. O'hara MW, Swain AM. Rates and risk of postpartum depression: a meta-analysis. Int Rev Psychiatry. 2009;8(1):37-54.
 7. Yim IS, Tanner Stapleton LR, Guardino CM, Hahn-Holbrook J, Dunkel Schetter C. Biological and psychosocial predictors of postpartum depression: systematic review and call for integration. Annu Rev Clin Psychol. 2015;11:99-137.
 8. Kneisl C, Wilson H, Trigoboff E. Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. Athens: Hellin Publishing; 2009.
 9. Clout D, Brown R. Sociodemographic, pregnancy, obstetric, and postnatal predictors of postpartum stress, anxiety and depression in new mothers. J Affect Disord. 2015;188:60-7.
 10. Dennis C, Creedy D. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2004;18(4):2-49.
 11. McDonagh MS, Matthews A, Phillipi C, Romm J, Peterson K, Thakurta S, et al. Depression drug treatment outcomes in pregnancy and the postpartum period: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2014;124(3):526-34.
 12. Price J, Cole V, Goodwin GM. Emotional side-effects of selective serotonin reuptake inhibitors: qualitative study. Br J Psychiatry. 2009;195(3):211-7.
 13. Mann JJ. The medical management of depression. N Engl J Med. 2005;353(17):1819-34.
 14. Davanzo R, Copertino M, De Cunto A, Minen F, Amaddeo A. Antidepressant drugs and breastfeeding: a review of the literature. Breastfeed Med. 2011;6(2):89-98.
 15. Mousley S. Audit of an aromatherapy service in a maternity unit. Complement Ther Clin Pract. 2005;11(3):205-10.
 16. Posadzki P, Watson LK, Alotaibi A, E. E. Prevalence of herbal medicine use by UK patients/consumers: a systematic review of surveys. Focus Altern Complement Ther. 2013;18(1):19-26.
 17. Chang SM, Chen CH. Effects of an intervention with drinking chamomile tea on sleep quality and depression in sleep disturbed postnatal women: a randomized controlled trial. J Adv Nurs. 2016;72(2):306-15.
 18. Chen SL, Chen CH. Effects of Lavender tea on fatigue, depression, and maternal‐infant attachment in sleep‐disturbed postnatal women. Worldviews Evid Based Nurs. 2015;12(6):370-9.
 19. Choi MS, Lee EJ. Effects of foot-reflexology massage on fatigue, stress and postpartum depression in postpartum women. J Korean Acad Nurs. 2015;45(4):587-94.
 20. Imura M, Misao H, Ushijima H. The Psychological Effects of Aromatherapy‐Massage in Healthy Postpartum Mothers. J Midwifery Womens Health. 2006;51(2):e21-7.
 21. Weier KM, Beal MW. Complementary therapies as adjuncts in the treatment of postpartum depression. J Midwifery Womens Health. 2004;49(2):96-104.
 22. O’Connor DW, Eppingstall B, Taffe J, van der Ploeg ES. A randomized, controlled cross-over trial of dermally-applied Lavender (Lavandula angustifolia) oil as a treatment of agitated behaviour in dementia. BMC Complement Altern Med. 2013; 13(1):315-22.
 23. Prusinowska R, Śmigielski KB. Composition, biological properties and therapeutic effects of lavender (Lavandula angustifolia L). A review. Herba Pol. 2014; 60(2):56-66.
 24. Silva GL, Luft C, Lunardelli A, Amaral RH, Melo DA, Donadio MV, et al. Antioxidant, analgesic and anti-inflammatory effects of lavender essential oil. An Acad Bras Cienc. 2015; 87(2):1397-408.
 25. Perry R, Terry R, Watson L, Ernst E. Is lavender an anxiolytic drug? A systematic review of randomised clinical trials. Phytomedicine. 2012; 19(8):825-35.
 26. Sung EJ, Tochihara Y. Effects of bathing and hot footbath on sleep  in winter. J Physiol Anthropol Appl Human Sci. 200; 19 (1):21-7.
 27. Xu F, Uebaba K. Temperature dependent circulatory changes by footbath-changes of systemic, cerebral and peripheral circulation. . J Jpn Soc Balneol Climatol Phys. 2003;66 (4):214-26.
 28. Saeki Y, Nagai N, Hishinuma M. Effects of footbathing on autonomic nerve and immune function. Complement Ther Clin Pract. 2007;13 (3):158-65.
 29. Dennis CL, Chung‐Lee L. Postpartum depression help‐seeking barriers and maternal treatment preferences: A qualitative systematic review. Birth. 2006;33(4):323-31.
 30. Fard FE, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Farshbaf-Khalili A, Javadzadeh Y, Asgharian H. Effects of zinc and magnesium supplements on postpartum depression and anxiety: a randomized controlled clinical trial. Women Health 2017; 57(9):1115-25.
 31. Mirghafourvand M, Charandabi SMA, Hakimi S, Khodaie L, Galeshi M. The effect of orange peel essential oil on postpartum depression and anxiety: A randomized controlled clinical trial. Iran red crescent med j. 2016;19(2):2-9.
 32. Nik-Azin A, Nainian MR, Zamani M, Bavojdan MR, Bavojdan MR, Motlagh MJ. Evaluation of Sexual Function, Quality of Life, and Mental and Physical Health in Pregnant Women. JFRH. 2013;7(4):171-6.
 33. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Asghari Jafarabadi M, Mohammadi A, Soltanpour S. The Relationship between Physical Activity during Pregnancy and Postpartum Mood in Primiparous Women. J Babol Univ Med Sci. 2016;18 (6):35-41.
 34. Henry JD, Crawford JR. The short‐form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS‐21): Construct validity and normative data in a large non‐clinical sample. British journal of clinical psychology. 2005;44(2):227-39.
 35. Sahebi A, Asghari M, Salari R. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iran J Psychiatry. 2005; 4:299-313.
 36. Shafaie FS, Mirghafourvand M, Rahmati M, Nouri P, Bagherinia M. Association between psychological status with perceived social support in pregnant women referring to Tabriz health centers 2017 [cited 2017]. Available from: http://dx.doi.org/10.1080/14767058.2017.1319934.
 37. Cunningham NK, Brown PM, Brooks J, Page AC. The structure of emotional symptoms in the postpartum period: is it unique? J Affect Disord. 2013;151(2):686-94.
 38. Effati-Daryani F, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Taghizadeh M, Mohammadi A. Effect of Lavender cream with or without foot-bath on anxiety, stress and depression in pregnancy: a randomized placebo-controlled trial. JCS. 2015;4(1):63-73.
 39. Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bulletin of the World Health Organization. 2000;78(2):258-66.
 40. Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, F. A. Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. Asian Pac J Trop Biomed. 2015;5(8):601-11.
 41. Cooke B, Ernst E. Aromatherapy: a systematic review. Br J Gen Pract. 2000;50 (455):493-6.
 42. Conrad P, Adams C. The effects of clinical aromatherapy for anxiety and depression in the high risk postpartum woman–a pilot study. Complement Ther Clin Pract. 2012;18(3):164-68.
 43. Karadag E, Samancioglu S, Ozden D, Bakir E. Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients. Nurs Crit Care 2015; 22(2):105-12.
 44. Rashidi-Fakari Fahimeh , Tabatabaeichehr Mahbubeh, Mortazavi Hamed. The effect of aromatherapy by essential oil of orange on anxiety during labor: A randomized clinical trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015; 20(6 ):661-71.
 45. Venkataramana M, Pratap K, Padma M, Kalyan S, Reddy AA, Sandhya P. Effect of aromatherapy on dental patient anxiety: A randomized controlled trial. J Indian Assoc Public Health Dent. 2016;14(2):131-4.
 46. Kianpour M, Mansouri A, Mehrabi T, Asghari G. Effect of Lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period. Iran j nurs midwifery res. 2016;21(2):197-201.
 47. W Jager, G Buchbauer, L Jirovetz, M Fritzer. Percutaneous absorbtion of Lavender oil from a massage oil. J Cosmet Sci. 1992;43:49-54.
 48. Koulivand PH, Ghadiri MK, Gorji A. Lavender and the nervous system. 2013. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2013/681304.
 49. Atsumi T, Tonosaki K. Smelling lavender and rosemary increases free radical scavenging activity and decreases cortisol level in saliva. Psychiatry Res. 2007;150(1):89-96.
 50. Babashahi M, Kahangi LS, Babashahi F. Comparing the effect of massage aromatherapy and massage on anxiety level of the patients in the preoperative period: a clinical trial. Evidence Based Care. 2012;2(2):19-27.
 51. Bikmoradi A, Seifi Z, Poorolajal J, Araghchian M, Safiaryan R, Oshvandi K. Effect of inhalation aromatherapy with Lavender essential oil on stress and vital signs in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A single-blinded randomized clinical trial. Complement ther med 2015;23(3):331-8.
 52. Myung-Haeng H, Song J-A, Lee J, Lee MS. Aromatherapy for stress reduction in healthy adults: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Maturitas. 2014;79(4):362-9.
 53. Saeki Y. The effect of foot-bath with or without the essential oil of Lavender on the autonomic nervous system: a randomized trial. Complement Ther Med. 2000;8(1):2-7.
 54. Field T, Field T, Cullen C, Largie S, Diego M, Schanberg S, et al. Lavender bath oil reduces stress and crying and enhances sleep in very young infants. Early hum dev. 2008;84(6):399-401.
 55. Toda M, Morimoto K. Effect of Lavender aroma on salivary endocrinological stress markers. Arch oral biol. 2008;53(10):964-8.
 56. Miyazat K, Matsukawa Kanji. Decreased cardiac parasympathetic nerve activity of pregnant women during foot baths. JJNS. 2010;7(1):65-75.
 57. Setayesh-Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of Damask Rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous women. CMJA. 2012;2(2):124-36. (Persian).
 58. Yamamoto K, Nagata S. Physiological and psychological evaluation of the wrapped warm footbath as a complementary nursing therapy to induce relaxation in hospitalized patients with incurable cancer: a pilot study. Cancer Nurs. 2011;34(3):185-92.