تأثیر کپسول گرده خرما بر ارگاسم و رضایت‌مندی جنسی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فارماکولوژیک و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:کاهش رضایت جنسی و فقدان ارگاسم در روابط‌ جنسی، از مشکلات شایع زنان یائسه می‌باشد که کیفیت زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در کتب طب سنتی گرده خرما به‌عنوان گیاه تقویت جنسی معرفی‌ شده است و در تحقیقات اخیر باعث بهبود رفتار جنسی در حیوانات آزمایشگاهی شده است، اما پژوهشی جهت بررسی گرده خرما بر عملکرد جنسی در انسان انجام‌ نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر گرده خرما بر ارگاسم و رضایت‌مندی جنسی زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور همراه با گروه دارونما در سال 1395 بر روی 60 زن یائسه دارای یائسگی طبیعی و فاقد هرگونه اختلال عملکرد جنسی، مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. شرکت کنندگان به‌صورت تصادفی در دو گروه مصرف‌کننده کپسول گرده خرما و دارونما به مدت 35 روز قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) بود که بخشی از آن وضعیت ارگاسم و رضایت‌مندی جنسی را مورد ارزیابی قرار می‌داد. قبل و بعد از مداخله، عملکرد جنسی زنان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 16) و آزمون‌های دقیق فیشر، من‌ویتنی،تی‌زوجی و تی‌مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین تغییر نمره حیطه ارگاسم زنان یائسه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله به‌صورت معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (004/0=p). میانگین تغییر نمره رضایت‌مندی جنسی در مرحله بعد از مداخله، در دو گروه مداخله و کنترل معنی‌داری نبود (122/0=p).
نتیجه‌گیری: مصرف کپسول گرده خرما باعث بهبود ارگاسم زنان یائسه می‌شود، اما بر حیطه رضایت‌مندی جنسی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Date Palm Pollen Capsule on orgasm and sexual satisfaction in Menopausal Women: A double-blind controlled clinical trial

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Yosefzadeh 1
 • Somayeh Sadeghi 2
 • Hassan Rakhshandeh 3
 • Salameh Dadghar 4
 • Seyed Reza Mazloum 5
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Pharmacology, Pharmacologic and Medical Plants Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 PhD of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Decreased sexual satisfaction and lack of orgasm in sexual relations are of the most common problems in postmenopausal women that affect their quality of life. In traditional medicine books, pate palm pollen is introduced as sexual enhancer plant and in recent researches, it has improved sexual behavior in animals, but no study which examines date palm pollen on sexual function in humans has not been conducted; therefore this study was performed with aim to evaluate the effect of date palm pollen capsules on sexual satisfaction and orgasm in menopausal women.
Methods: This double-blind clinical trial with placebo group was performed on 60 ‌menopausal women with natural menopause and without any sexual function disorder who referred to health centers of Mashhad in 2016. Participants were randomly assigned to two groups: receiving date palm pollen and placebo for 35 days. The research tool was female sexual function Index (FSFI) that a part of which assessed sexual satisfaction and orgasm. The sexual function of women was evaluated before and after treatment. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Fisher-Exact, Mann-Whitney, Paired-t, and independent-t tests. P < 0.05 was considered significant.
Results: The mean change in orgasm score of ‌menopausal women after the intervention was significantly higher in the intervention group than the control group (P= 0.004). The mean change in sexual satisfaction score after the intervention was not significant in the intervention and control group (P=0.122).
Conclusion: The use of date palm pollen improves orgasm in menopausal women, but has no effect on their sexual satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Date palm pollen
 • Menopausal women
 • Orgasm
 • Sexual satisfaction
 1. Pachana NA, Helmes E, Gudgeon S. An Australian fact on ageing quiz. Australas J Ageing 2013; 32(2):117-21.
 2. Im EO, Ko Y, Chee E, Chee W. Cluster analysis of midlife women's sleep-related symptoms: racial/ethnic differences. Menopause 2015; 22(11):1182-9.
 3. Geller SE, Studee L. Contemporary alternatives to plant estrogens for menopause. Maturitas 2006; 55)Suppl 1(:S3-13.
 4. Novak E, Berek JS. Berek & Novak's gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 1063-74.
 5. Taghizadeh Z, Rezaeipour A, Kazemnejad A, Mirsaeedi Z. The study of the effect of Vitex agnus-castus on the early menopausal complications in menopaused. J Hayat 2006; 12(1):67-76. (Persian).
 6. Beigi M, Fahami F, Hassanzahraei R, Arman S. Associative factors to sexual dysfunction in menopause women. Iran J Nurs Midwifery Res 2008; 13(1):32-5. (Persian).
 7. Basson R, Berman J, Burnett A, Derogatis L, Ferguson D, Fourcroy J, et al. Report of the international consensus development conference on female sexual dysfunction: definitions and classifications. J Urol 2000; 163(3):888-93.
 8. Young M, Denny G, Young T, Luqui R. Sexual satisfaction among married women. Am J Health Stud 2000; 16(2):73-84.
 9. Ventegodt S. Sex and the quality of life in Denmark. Arch Sex Behav 1998; 27(3):295-307.
 10. Salari P, Nayebi NA, Modarres GM, Vahid RF, Jabbari NH. Surveying the relationship between adult attachment style to parents with female sexual function. J Fundament Ment Health 2012; 13(4):346-55.
 11. Litzinger S, Gordon KC. Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. J Sex Marital Ther 2005; 31(5):409-24.
 12. Klein M. Beyond orgasm: dare to be honest about the sex you really want. 1st ed. New York: Ten Speed Press; 2002. P. 87.
 13. Birnbaum G, Glaubman H, Mikulincer M. Women’s experiences of hetero sexual intercourse scale construction, factor structure, and relations to orgasmic disorder. J Sex Res 2001; 38(3):191-204.
 14. Gonzalez M, Viáfara G, Caba F, Molina E. Sexual function, menopause and hormone replacement therapy (HRT). Maturitas 2004; 48(4):411-20.
 15. Nappi RE, Lachowsky M. Menopause and sexuality: prevalence of symptoms and impact on quality of life. Maturitas 2009; 63(2):138-41.
 16. Blumel JE, Castelo-Branco C, Binfa L, Gramegna G, Tacla X, Aracena B, et al. Quality of life after the menopause: a population study. Maturitas 2000; 34(1):17-23.
 17. Taavoni S, Unesie Kafshgiry M, Shahpoorian F, Mahmoudie M. Hormone replacement therapy: post-menopausal sex life and attitudes towards sex. Psychogeriatric 2005; 5(1):9-14.
 18. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999; 281(6):537-44.
 19. Oh SM, Chung KH. Estrogenic activities of Ginkgo biloba extracts. Life Sci 2004; 74(11):1325-35.
 20. Kim MY, Choi SD, Ryu A. Is complementary and alternative therapy effective for women in the climacteric period. J Menopausal Med 2015; 21(1):28-35.
 21. Panjary M, Davis SR. Vaginal DHEA to treat menopause related atrophy: a review of the evidence. Maturitas 2011; 70(1):22-5.
 22. Kangh HJ, Ansbacher R, Hammond MM. Use of alternative and complementary medicine in menopause. Int J Gynecol Obstet 2002; 79(3):195-207.
 23. Taghizadeh ZI, Rezaipour A, Kazemnejad AN, Mirsaeedi Z. The study of the effect of Vitex agnus castus on the early menopausal complications in menopaused women. J Hayat 2006; 12(1):67-76.
 24. Kennedy J. Herb and supplement use in the US adult population. Clin Ther 2005; 27(11):1847-58.
 25. Hashempour M. Worth the treasure. Karaj: Education Agricultural Publications; 2008. (Persian).
 26. Aaghili Shirazi SM. Makhzanol-al-Advieh. 3th ed. India: Ministry of Health and Medical Education Electronic Library Website; 1992.
 27. Rahimi R, Sham Ardakani MR, Farjadmand F. Tohfatolmomenin. Tehran: Nashre Shahr; 2007.
 28. Yosefi Haravi Y. Ryazol Advieh. 1st ed. Tehran: Almoee Publications; 1970.
 29. Bishr M, Desoukey SY. Comparative study of the nutritional value of four types of egyptian palm pollens. J Pharm Nutr Sci 2012; 2:50-6.
 30. Biglari F, AlKarkhi AF, Easa AM. Antioxidant activity and phenolic content of various date palm (Phoenix dactylifera) fruits from Iran. Food Chem 2008; 107(4):1636-41.
 31. Abedi A, Parviz M, Karimian SM, Sadeghipour R. Effects of aqueous of phoenix dactylifera pollen grain on sexual behavior of male rates. J Phys Parm Adv 2012; 2(6):235-42.
 32. Amiri M, Taavoni S, Fatemi SN, Haghani H. A comparison between sexual function of menopause women before and after using Ginkgo Biloba capsules. Armaghan Danesh 2012; 17(2):92-101.
 33. Mehraban F, Jafari M, Toori MA, Sadeghi H, Joodi B, Mostafazade M, et al. Effects of date palm pollen (Phoenix dactylifera L.) and Astragalus ovinus on sperm parameters and sex hormones in adult male rats. Iran J Reprod Med 2014; 12(10):705-12.
 34. Bahmanpour ST, Talaei T, Vojdani Z, Panjehshahin MR, Poostpasand A, Zareei S, et al. Effect of Phoenix Dactylifera pollen on sperm parameters and reproductive system of adult male rats. Iran J Med Sci 2006; 31(4):208-13.
 35. Mohammadi M, Heidari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index: validation of the Iranian version. Payesh 2009; 7(3):269-78. (Persian).
 36. Ambler DR, Bieber EJ, Diamond MP. Sexual function in elderly women: a review of current literature. Rev Obstet Gynecol 2012; 5 (1):16-27.
 37. Graziottin A, Leiblum SR. Biological and psychosocial pathophysiology of female sexual dysfunction during the menopausal transition. J Sex Med 2005; 2(3):133-45.
 38. Moshtaghi A, Johari H, Shariati M, Amiri J. Effect of phoenix dactylifera on serum concentration of estrogen, progestron and gonadotropins in adult females rats. J Rafsanjan Univ Med Sci Health Serv 2010; 9(2):117-24. (Persian).
 39. Reymond D, Bennet RD. Isolation of estrone and cholesterol from the date palm pollen. Phytochemical 1966; 5:231-5.
 40. Amin ES, Awad O, El Samad MA, Iskander MN. Isolation of estrone from moghat roots and from pollen grains of date palm. Phytochmistry 1969; 8(1):295-7.
 41. Hassan HM. Chemical composition and nutritional value of palm pollen grains. Global J Biotechnol Biochem 2011; 6(1):1-7.
 42. Mahran GH, Abdel-wahab SM, Attia AM. A phytochemical study of date palm pollen. Planta Med 1976; 29(2):171-5.
 43. Shariati ME, Sharifi ES, Kaveh MA. The Effect of phoenix dactylifera (date- palm) pit powder on testosterone level and germ cells in adult male rats. Zanjan Univ Med Sci J 2007; 15(61):21-8. (Persian).
 44. Kazeminia M, Ebrahimi S, Nasri S. Effect of dietary alcoholic extract of palm pollen on pituitary-testicular axis in male diabetic rates. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23(1):167-75. (Persian).
 45. Van der Sluijs CP, Bensoussan A, Chang S, Baber R. A randomized placebo-controlled trial on the effectiveness of an herbal formula to alleviate menopausal vasomotor symptoms. Menopause 2009; 16(2):336-44.
 46. Malini T, Vanithakumari G. Comparative study of effects beta-sitosterol, estradiol and progesterone on selected biochemical parameters of the uterus of ovariectomised rats. J Ethnopharmacol 1992; 36(1):51-5.
 47. Berg JA. Dimension of sexuality in the perimenopousal transition: a model for practice. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2001; 30(3):421-8.
 48. Keesling B. Rx sex: making love is the best medicine. Almeda: Hunter House; 2004.