مقایسه‌ دریافت‌های غذایی و شاخص توده بدنی پیش از بارداری، در زنان مبتلا به سقط جنین خودبه‌خودی و زنان با بارداری موفق

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی بهداشت، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.

5 کارشناس مامایی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سقط‌ خودبه‌خودی یا از دست دادن بارداری، به از دست رفتن جنین قبل از هفته بیستم حاملگی اطلاق می‌شود. این احتمال وجود دارد که دریافت­های غذایی با وقوع سقط خودبه‌خودی در ارتباط باشد، لذا مطالعه‌ حاضر با هدف مقایسه­ شاخص توده بدنی و دریافت­های غذایی در زنان مبتلا به سقط خودبه‌خودی و زنان با دوران بارداری موفق انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1395 بر روی 45 زن مبتلا به سقط جنین خودبه‌خودی (مورد) و 112 زن با تولد نوزاد سالم و ترم (شاهد) مراجعه کننده به بیمارستان زنان و زایمان فریده بهبهانی، واقع در شهرستان بهبهان انجام شد.افراد توسط پرسشنامه‌ بسامد خوراک مختصر، در زمینه دریافت­های غذایی بارداری اخیر مورد پرسش قرار گرفتند. وزن پیش از بارداری و قد، با مراجعه به پرونده­های بهداشتی استخراج و شاخص توده بدنی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی مستقل یا من ویتنی و کای دو انجام شد.میزانp کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: زنان مبتلا به سقط خودبه‌خودی به‌طور معنی‌داری وزن و شاخص توده بدنی بالاتری داشتند. در این گروه از زنان نسبت به زنان سالم، مصرف میوه (001/0>p)، سبزی‌های برگ سبز (001/0>p)، شیر و پنیر (001/0>p) به صورت معنی­داری کمتر بود.
نتیجه‌گیری: شاخص توده بدنی بالای پیش از بارداری و همچنین رژیم فقیر از میوه، سبزی­های برگ سبز و محصولات لبنی با وقوع سقط‌های خودبه‌خودی مرتبط می­باشد و احتمالاً وقوع آن را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of food intake and body mass index before pregnancy between women with spontaneous abortion and women with successful pregnancy

نویسندگان [English]

 • Shirin Amini 1
 • Sima Jafarirad 2
 • Houra Mohseni 3
 • Hajar Ehsani 4
 • Ladan Hejazi 5
 • Nahid Feghhi 5
1 PhD student of Nutrition, Student Research Committee, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nutrition, Nutrition and Metabolic Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. student of Nutrition, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 B.Sc. student of Health, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.
5 B.Sc. of Midwifery, Behbahan Faculty of Medical Sciences, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Spontaneous abortion or pregnancy loss is defined as the natural death of fetus before 20th weeks of pregnancy. There is a possibility that food intake is related to spontaneous abortion. Therefore, this study was performed with aim to compare body mass index (BMI) and food intake between women with spontaneous abortion and women with successful pregnancy.
Methods: This case-control study was performed on 45 women with spontaneous abortion (cases) and 112 women with term and health neonates' birth (controls) who referred to the obstetrics and gynecology hospital of Farideh Behbahani of Behbahan city in 2016. The subjects were answered by Brief food frequency questionnaire about food intakes during recent pregnancy.Weight before pregnancy and height were extracted by referring to health records and BMI was calculated. Data were analyzed by SPSS statistical software (Version 20) and independent-t test or Mann-Whitney and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: Women with spontaneous abortion had significantly higher weight and BMI. This group of women had consumed less fruit (p<0.001), green vegetables (p<0.001), milk and cheese (p<0.001) compared to healthy women.
Conclusion: High pre-pregnancy BMI and poor diet in terms of fruits, green vegetables and dairy products are associated with spontaneous abortion and probably increase its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Diet
 • Spontaneous abortion
 1. Dehghani Firoozabadi R, Klantar SM, Klantar SM, Seyed-Hasani SM, Ghasemi N, Asgharnia M, et al. Cytogenetic analysis in couples with recurrent spontaneous abortion. Int J Reprod Biomed 2006; 4(1):13-7.
 2. Ammon Avalos L, Galindo C, Li DK. A systematic review to calculate background miscarriage rates using life table analysis. Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2012; 94(6):417-23.
 3. Akhtari E. Pregnancy termination from ancient Persia till present time. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):1-5. (Persian).
 4. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Dietary fatty acid intakes and the risk of ovulatory infertility. Am J Clin Nutr 2007; 85(1):231-7.
 5. Nankali A, Mahdavi Z. Study of the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah (2011-2014). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1):1-9. (Persian).
 6. Gaskins AJ, Rich-Edwards JW, Hauser R, Williams PL, Gillman MW, Penzias A, et al. Prepregnancy dietary patterns and risk of pregnancy loss. Am J Clin Nutr 2014; 100(4):1166-72.
 7. Neela J, Raman L. Therelationship between maternal nutritional status and spontaneous abortion. Natl Med J India 1997; 10(1):15-6.
 8. Rodríguez-Bernal CL, Rebagliato M, Iñiguez C, Vioque J, Navarrete-Muñoz EM, Murcia M, et al. Diet quality in early pregnancy and its effects on fetal growth outcomes: the infancia y medio ambiente (childhood and environment) mother and child cohort study in Spain. Am J Clin Nutr 2010; 91(6):1659-66.
 9. Almasi-Hashiani A, Sepidarkish M, Esmailzadeh A. Relationship between weight gain of mothers during pregnancy and gestational age at birth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(12):10-7. (Persian).
 10. Nusbaum MJ, Zettner A. The content of calcium, magnesium, copper, iron, sodium, and potassium in amniotic fluid from eleven to nineteen weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol 1973; 115(2):219-26.
 11. Skajaa K, DØrup I, Sandstrom B. Magnesium intake and status and pregnancy outcome in a Danish population. Int J Gynaecol Obstet 1991; 98(9):919-28.
 12. Di Cintio E, Parazzini F, Chatenoud L, Surace M, Benzi G, Zanconato G, et al. Dietary factors and risk of spontaneous abortion. Eur J Obstet GynecolReprodBiol 2001; 95(1):132-6.
 13. Hovdenak N, Haram K. Influence of mineral and vitamin supplements on pregnancy outcome. Eur J Obstet GynecolReprodBiol 2012; 164(2):127-32.
 14. Maconochie N, Doyle P, Prior S, Simmons R. Risk factors for first trimester miscarriage--results from a UK‐population‐based case-control study. BJOG 2007; 114(2):170-86.
 15. Darabi F, Rasaie N, Jafarirad S. The relationship between premenstrual syndrome and food patterns in university student girls. Jentashapir J Health Res 2014; 5(6):e26656.
 16. Ghaderpour S, Baveicy K, Jafarirad S. Relationship of constipation and irritable bowel syndrome with food intake, anthropometric measurements and eating behaviors in male students. Nutr Food Sci Res 2015; 2(4):3-9.
 17. Gupta S, Agarwal A, Banerjee J, Alvarez JG. The role of oxidative stress in spontaneous abortion and recurrent pregnancy loss: a systematic review. Obstet Gynecol Surv 2007; 62(5):335-47.
 18. Craig LB, Ke RW, Kutteh WH. Increased prevalence of insulin resistance in women with a history of recurrent pregnancy loss. Fertil Steril 2002; 78(3):487-90.
 19. Esmaillzadeh A, Kimiagar M, Mehrabi Y, Azadbakht L, Hu FB, Willett WC. Fruit and vegetable intakes, C-reactive protein, and the metabolic syndrome. Am J Clin Nutr 2006; 84(6):1489-97.
 20. Marcoux S, Brisson J, Fabia J. Calcium intake from dairy products and supplements and the risks of preeclampsia and gestational hypertension. Am J Epidemiol 1991; 133(12):1266-72.
 21. Larqué E, Gil-Sánchez A, Prieto-Sánchez MT, Koletzko B. Omega 3 fatty acids, gestation and pregnancy outcomes. Br J Nutr 2012; 107(S2):S77-84.
 22. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. Obstet Gynecol 2007; 110(5):1050-8.
 23. Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. Curr Opin Lipidol 2002; 13(1):3-9.
 24. Rubio C, Pehlivan T, Rodrigo L, Simón C, Remohí J, Pellicer A. Embryo aneuploidy screening for unexplained recurrent miscarriage: a minireview. Am J Reprod Immunol2005; 53(4):159-65.