ارزیابی علل و عوارض مادری و نوزادی حاملگیهای طول کشیده در مقایسه با حاملگیهای ترم در سالهای 93-1392 در بیمارستان بعثت سنندج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج، ایران.

3 پزشک عمومی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی طول کشیده به طور میانگین در 10% از حاملگی‌ها اتفاق می‌افتد. این پدیده می‌تواند دارای پیامدهایی برای مادر و جنین باشد. با توجه به اینکه بررسی آماری از سرانجام حاملگی‌های طول کشیده در مقایسه با حاملگی‌های ترم شهر سنندج وجود ندارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با حاملگی­های طول کشیده و مدیریت آنها انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال­های 93-1392 در بیمارستان بعثت شهر سنندج با مطالعه پرونده­های تمام افراد باردار مراجعه کننده و تعیین میزان شیوع حاملگی­های طول کشیده انجام شد. سپس در این جامعه متغیرهای مورد نظر در حاملگی­های طول کشیده در مقایسه با حاملگی‌­های ترم جمع‌‌آوری شد و در نهایت این دو نوع حاملگی از نظر فراوانی تعداد دفعات حاملگی، تعداد دفعات زایمان، شاخص توده بدنی مادر، فراوانی میزان کاهش مایع آمنیوتیک، میزان استفاده از میزوپروستول برای ripening سرویکس، آتونی رحم، میزان پاسخ‌دهی به اینداکشن، نوع زایمان، فراوانی افت ضربان قلب جنین، دفع مکونیوم، وزن بدو تولد، نمره آپگار دقیقه 1 و 5 و میزان بستری شدن نوزاد در NICU با هم مقایسه شدند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نر‌م‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 20) و آزمون‌های کای دو و تی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های مادری و نوزادی حاملگی­های طول کشیده در مقایسه با حاملگی‌­های ترم از نظر فراوانی تعداد دفعات حاملگی، تعداد دفعات زایمان، میزان استفاده از میزوپروستول برای ripening سرویکس، آتونی رحم، میزان پاسخ‌دهی به اینداکشن، نوع زایمان (واژینال یا سزارین)، فراوانی افت ضربان قلب جنین، وزن بدو تولد و نمره آپگار دقیقه 1 تفاوت آماری معنی‌داری داشتند (05/0p<)، اما از نظر شاخص توده بدنی مادر، کاهش مایع آمنیوتیک، دفع مکونیوم، نمره آپگار دقیقه 5 و میزان بستری شدن نوزاد در NICU تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0p>).
نتیجه‌گیری: عوامل خطرزای مادر و جنین به طور معنی‌داری در حاملگی‌های طول کشیده بالاتر از حاملگی‌های طبیعی بود. لذا بکارگیری دستورالعمل‌های برخورد با حاملگی‌های طول کشیده برای حفظ سلامت مادر و نوزاد ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the causes and maternal and fetal complications in prolonged pregnancy compared with term pregnancy in Sanandaj Besat hospital during 2013-2014

نویسندگان [English]

 • Shamsi Zare 1
 • Farnaz Zandvakili 1
 • Nasrin Soofizade 1
 • Fariba Farhadifar 2
 • Amin Sadrinezhad 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Sanandaj University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Sanandaj University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 General Practitioner, Faculty of Medicine, Sanandaj University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prolonged pregnancy occurs in approximately 10% of pregnancies which can also have consequences for the mother and fetus. Since there is no statistical evaluation of the outcome of prolonged pregnancy compared with term pregnancies in Sanandaj city, this study was performed with aim to evaluate the risk factors associated with prolong pregnancy and management of them.
Methods: This analytic-descriptive study was performed with evaluation of the files of all referring pregnant women and determining the prevalence of prolong pregnancy in Sanandaj Besat hospital during 2013-2014. Then, in this population, the variables of prolonged pregnancy compared to term pregnancy were collected. Finally, these two types of pregnancy were compared in terms of frequency of the number of pregnancy, the number of delivery, maternal BMI, reduction in amniotic fluid, use of misoprostol for cervical ripening, uterine atony, response to induction, mode of delivery, decelerations of fetal heart rate, Liquid Disposal, birth weight, 1 and 5 minute Apgar scores, and NICU admission. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Chi-square and T tests. P<0.05 was considered significant.
Results: Prolonged pregnancy compared with term pregnancy was significantly different in terms of maternal and neonatal complications such as the number of pregnancy, the number of delivery, use of misoprostol for cervical ripening, uterine atony, response to induction, mode of delivery (vaginal or cesarean), decelerations of fetal heart rate, the response rate to induction, decelerations of fetal heart rate, birth weight, and 1 minute Apgar score (P <0.05), but there was no significant difference in terms of maternal BMI, reduction in amniotic fluid, Liquid Disposal, 5 minute Apgar score, and NICU admission (P>0.05).
Conclusion: Maternal and fetal risk factors were significantly higher in prolonged pregnancies than in term pregnancies. Therefore, it is essential to use guidelines for dealing with long-term pregnancies to maintain the health of mother and neonate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maternal and fetal complications
 • Prolonged pregnancy
 • Term pregnancy
 1. Smith GC. Life-table analysis of the risk of perinatal death at term and post term in singleton pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2001; 184(3):489-96.
 2. Morris JM, Thompson K, Smithey J, Gaffney G, Cooke I, Chamberlain P, et al. The usefulness of ultrasound assessment of amniotic fluid in predicting adverse outcome in prolonged pregnancy: a prospective blinded observational study. BJOG 2003; 110(11):989-94.
 3. Mandruzzato G, Alfirevic Z, Chervenak F, Gruenebaum A, Heimstad R, Heinonen S, et al. Guidelines for the management of postterm pregnancy. J Perinat Med 2010; 38(2):111-9.
 4. Walker N, Fischer-Walker C, Bryce J, Bahl R, Cousens S. Standards for CHERG reviews of intervention effects on child survival. Int J Epidemiol 2010; 39(Suppl 1):i21-31.
 5. Taipale P, Hiilesmaa V. Predicting delivery date by ultrasound and last menstrual period in early gestation. Obstet Gynecol 2001; 97(2):189-94.
 6. Hussain AA, Yakoob MY, Imdad A, Bhutta ZA. Elective induction for pregnancies at or beyond 41 weeks of gestation and its impact on stillbirths: a systematic review with meta-analysis. BMC Public Health 2011; 11(3):1.
 7. Symonds IM. Screening for gynaecological conditions. Curr Obstet Gynaecol 2004; 14(1):44-51.
 8. Usha Kiran T, Hemmadi S, Bethel J, Evans J. Outcome of pregnancy in a woman with an increased body mass index. BJOG 2005; 112(6):768-72.
 9. Mogren I, Stenlund H, Högberg U. Recurrence of prolonged pregnancy. Int J Epidemiol 1999; 28(2):253-7.
 10. Divon MY, Ferber A, Sanderson M, Nisell H, Westgren M. A functional definition of prolonged pregnancy based on daily fetal and neonatal mortality rates. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23(5):423-6.
 11. Olesen AW, Westergaard JG, Olsen J. Perinatal and maternal complications related to postterm delivery: a national register-based study, 1978-1993. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(1):222-7.
 12. Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev 2006; 4:CD004945.
 13. Roos N, Sahlin L, Ekman-Ordeberg G, Kieler H, Stephansson O. Maternal risk factors for postterm pregnancy and cesarean delivery following labor induction. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(8):1003-10.
 14. Eslamian LA, Shahsavari H. Management and outcome of prolonged pregnancies in Shariati university hospital. Tehran Univ Med J 2008; 65(12):48-54. (Persian.(
 15. Christiansen OB, Nybo Andersen AM, Bosch E, Daya S, Delves PJ, Hviid TV, et al. Evidence-based investigations and treatments of recurrent pregnancy loss. Fertil Steril 2005; 83(4):821-39.
 16. Wikland M, Hardarson T, Hillensjö T, Westin C, Westlander G, Wood M, et al. Obstetric outcomes after transfer of vitrified blastocysts. Hum Reprod 2010; 25(7):1699-707.
 17. Heimstad R, Skogvoll E, Mattsson LÅ, Johansen OJ, Eik-Nes SH, Salvesen KÅ. Induction of labor or serial antenatal fetal monitoring in postterm pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007; 109(3):609-17.
 18. Moayed MS, Nikzad M, Falah N. The effect of gestational age on outcomes of term pregnancies. J Med Sci Pathobiol 2002; 1-2:123-7. (Persian.(
 19. Bagheri A, Sarafraz N, Kafaee M. Evaluation of labor indices in prolonged pregnancy in Shabihkhani Hospital, Kashan 2003. Feyz J Kashan Univ Med Sci 2007; 11(1):51-5. (Persian.(
 20. Akbarzadeh R, Eftekhar Yazdi M. The effectiveness of induction of labor instead of fetal observation on outcome of post term pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(2):49-54. (Persian.(