بررسی نتایج هیستروسالپنگوگرافی در زنان نابارور در بین سال‌های 94-1387 در کلینیک رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دستیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 متخصص رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکل ناباروری زوجین پیامدهای روانی و اجتماعی منفی فراوانی برای جامعه دارد و پزشکان همواره به دنبال یافتن علل و درمان این مشکل هستند. با کشف و درمان علل رحمی لوله‌ای می‌توان بروز ناباروری را کاهش داد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج غیرطبیعی در هیستروسالپنگوگرافی (HSG) در زوجین نابارور انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در طی سال‌های 94-1387 بر روی 308 زن مراجعه‌کننده جهت هیستروسالپنگوگرافی به کلینیک رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. از اطلاعات ثبت شده در پرونده‌ها و گزارش‌های رادیوگرافی‌ها، چک لیست آماده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد.
یافته‌ها: در طول مدت مطالعه، 308 زن نابارور با میانگین سن 4/6±5/30 سال و با مدت زمان ناباروری 8/2± 4/2 سال مراجعه کردند. 54% از بیماران ناباروری اولیه و 46% ناباروری ثانویه داشتند. بیش‌ترین آسیب‌شناسی رایج در میان زنان نابارور عامل لوله‌ای صفاقی (5/72%) بود. در 38 مورد (10%) همراهی چند پاتولوژی با یکدیگر مشاهده شد. در بیماران با پاتولوژی‌‌های رحمی‌، رحم دو شاخ با 12 مورد (3/1%) شایع‌ترین یافته غیرطبیعی بود.
نتیجه‌گیری: در بررسی هیستروسالپنگوگرافی زنان نابارور به ترتیب علل لوله‌ای صفاقی و درگیری چند عاملی و در آخر علل رحمی، شایع‌ترین عوامل مسبب ناباروری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The results of hysterosalpingography in infertile women between 2008 and 2015 in the radiology clinic of Imam Reza Hospital in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Donya Farokh Tehrani 1
 • Malihe Afiyat 2
 • Samineh Boloursaz 3
 • Shaghayegh Rahmani 4
 • Reza Mardani 5
 • Sahar Kazemi 5
 • Zahra Rezvani 5
1 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Radiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility of couples has many negative psychological and social consequences for society, and the physicians always seek to find the causes and treatment for this problem. Detection and treatment of Uterine and tubal causes can reduce the incidence of infertility. Therefore, this study was performed with aim to assess abnormal findings of hysterosalpingography (HSG) in infertile couples.
Methods: This descriptive study was performed on 308 women referring to the radiology clinic of Imam Reza hospital for hysterosalpingography between 2008 and 2015. A checklist was prepared from data recorded in files and reports of radiography. Data were analyzed by SPSS software (version 16).
Results: During the study period, 308 infertile women referred with mean age of 30.5±6.4 years and mean duration of infertility of 2.4±2.8 years. 54% of patients had primary infertility and 46% secondary infertility. The most common pathology among the infertile women was tubo-peritoneal factor (72.5%). In 38 cases (10%), association of several other pathologies was observed. In patients with pathologies of the uterus, uterine horns (Bicornate) was the most common abnormal finding.
Conclusion: In hysterosalpingography of infertile women, the most common causes of infertility were tubo-peritoneal, Multifactorial and uterine factors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hysterosalpingography
 • Infertility
 • Pathology
 1. Amiri M, Khosravi A, Chaman R, Sadeghi Z, Raei M, Jahanitiji M, et al. Social consequences of infertility on families in Iran. Glob J Health Sci 2015; 8(5):89-95.
 2. Masoumi SZ, Parsa P, Darvish N, Mokhtari S, Yavangi M, Roshanaei G. An epidemiologic survey on the causes of infertility in patients referred to infertility center in Fatemieh Hospital in Hamadan. Iran J Reprod Med 2015; 13(8):513-6.
 3. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. The epidemiology of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-5. J Reprod Infertil 2006; 7(3):154-7. (Persian).
 4. Dirkovand Moghadam A, Delpishe A, Sayemiri K. The prevalence of infertility in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81):1-7. (Persian).
 5. Kamali M, Kashfi F, Baghestani AR, Kashani H, Tavajohi SH, Amirchakhmaghi E. The epidemiologic survey on causes of infertility in patients referred to Royan Institute. Med J Tabriz Univ Med Sci 2006; 28(4):103-5. (Persian).
 6. Lanzani C, Savasi V, Leone FP, Ratti M, Ferrazzi E. Two dimensional HyCoSy with contrast tuned imaging technology and a second-generation contrast media for the assessment of tubal patency in an infertility program. Fertil Steril 2009; 92(3):1158-61.
 7. Sadowski EA, Ochsner JE, Riherd JM, Korosec FR, Agrawal G, Pritts EA, et al. MR hysterosalpingography with an angiographic time-resolved 3D pulse sequence: assessment of tubal patency. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(5):1381-5.
 8. Ismajovich B, Wexler S, Golan A, Langer L, David MP. The accuracy of hysterosalpingography versus laparoscopy in evaluation of infertile women. Int J Gynaecol Obstet 1986; 24(1):9-12.
 9. Behroozi H, Afkandeh R, Abolhassni S. Hysterosalpingography findings in infertile women. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(135):158-61. (Persian).
 10. Barzin M, Aminzadeh P. Evaluation of hysterosalpingography in infertile women referred to a private radiology clinic (Sari 1999-2007). J Babol Univ Med Sci 2009; 11(3):67-73. (Persian).
 11. Al Subhi T, Al Jashnmi RN, Al Khaduri M, Gowri V. Prevalence of tubal obstruction in the hysterosalpingogram of women with primary and secondary infertility. J Reprod Infertil 2013; 14(4):214–6.
 12. Socolow D, Lupasca IA, Dancine G, Doroftei B, Boian L, Boiculese L, et al. Sonohystrosalpingography versus hystrosalpingography in the evaluation of uterine and tubal infertility. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2009; 113(3):803-8.
 13. Fayez JA, Mutie G, Schneider AJ. The diagnostic value of hysterosalpingography and hysteroscopy in infertility investigation. Am J Obstet Gynecol 1987; 156(3):558-60.
 14.  Mol BW, Swart P, Bossuyt PM, Van der Veen F. Is hystrosalpingraphy an important tool in predicting fertility outcome. Fertil Steril 1997; 67(4):663-9.
 15. 15.     Sakar MN, Gul T, Atay AE, Celik Y. Comparison of hysterosalpingography and laparoscopy in the evaluation of infertile women. Saudi Med J 2008; 29(9):1315-8.
 16. Trik A, Fehmi C. Complications of gynaecological laparoscopy--a retrospective analysis of 3572 cases from a single institute. J Obstet Gynaecol 2004; 24(7):813-6.
 17. Heasler Jr DC, Brant WE. Obstetrics and gynecology imaging. 2nd ed. Philadelphia: Radiology Recall; 2008. P. 580.
 18. Arthut CF, Marcia CJ, Brooke RJ, Howard WJ. Clinical gynecologic imaging. 15th ed. Philadelphia: Ravea Publishers; 1997. P. 273-337.
 19. Sanfilippo JS, Yussman MA, Smith O. Hysterosalpingography in the evaluation of infertility: a six-year review. Fertil Steril 1978; 30(6):636-43.

Hoffman GE, Scott RT, Rosenwaks Z. Common technical errors in hysterosalpingography. Int J fertile 1992; 37(1):41-3.