بررسی فراوانی حاملگی و عوامل پیش‌بینی کننده آن در سیکل‌های IUI در مرکز ناباروری میلاد در طی سال‌های 92-1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شیوع بالای نازایی در جامعه ما (9/24%) یک مشکل عمده محسوب می‌شود. تلقیح اسپرم داخل رحمی به‌دلیل هزینه کم و غیر‌تهاجمی بودن آن، به‌عنوان خط اول درمان نازایی در روش­های کمک باروری انتخاب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی بارداری و عوامل پیش‌بینی کننده آن در IUI انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی بر روی 308 زوج نابارور که در طی سال­های 92-1390 به مرکز ناباروری میلاد مراجعه کرده بودند، انجام شد و در مجموع 370 سیکل IUI برای زنان نابارور صورت گرفت. زنان نابارور تحت رژیم دارویی لتروزول به‌همراه FSH نوترکیب قرار گرفته و پس از کنترل با سونوگرافی ترانس واژینال و مشاهده حداقل یک فولیکول بالغ با سایز بیش از 16 میلی‌متر، تحت تزریق HCG (5000 واحد) قرار می‌گرفتند. 36 ساعت بعد، IUI انجام می‌شد و موفقیت IUI و وقوع حاملگی با انجام تست حاملگی و سونوگرافی ترانس واژینال تأیید می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میزان کلی حاملگی 8/23% بود. عواملی نظیر تعداد دفعات کمتر IUI (035/0=p)، وجود تنها یک عامل ناباروری شناخته شده (01/0=p)، تعداد حداقل دو فولیکول بالغ (001/0=p)، ضخامت آندومتر حداقل 10 میلی‌متر (003/0=p)، عدم استفاده از تناکولوم (01/0=p)، میزان تحرک پیشرونده اسپرم در مایع منی بیش از 50% (015/0=p) و تعداد اسپرم متحرک و فانکشنال بیش از 5 میلیون عدد (015/0=p) به‌طور معناداری بر وقوع حاملگی مؤثر بودند. سن زن (08/0=p)، طول مدت ناباروری (94/0=p)، نوع و علل ناباروری (083/0=p) و همچنین غلظت (269/0=p) و شکل اسپرم (67/0=p) بر وقوع حاملگی تأثیر معناداری نداشتند.
نتیجه‌گیری: تعداد دفعات کمتر IUI، وجود تنها یک عامل ناباروری، وجود حداقل 2 فولیکول بالغ، ضخامت آندومتر حداقل 10 میلی‌متر، عدم استفاده از تناکولوم، تحرک اسپرم بیش از 50% و تعداد اسپرم متحرک بیش از 5 میلیون بر وقوع حاملگی در سیکل های IUI مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of pregnancy and its predicting factors in IUI cycles at Milad Infertility Center during 2011-2013

نویسندگان [English]

 • Nayereh Ghomian 1
 • Nezhat Mousavifar 1
 • Vasam Rostami Nezhad 2
 • Naser Ghanaei 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: High incidence of infertility in our society (24.9%) is considered as a main problem. Intrauterine insemination (IUI) due to its low cost and non-invasiveness is selected as a first-line treatment for infertility treatment in assisted reproductive technique. This study was performed with aim to evaluate the frequency of pregnancy and its predicting factors in IUI cycles.
Methods: This cross-sectional study was performed on 308 infertile couples who had referred to Milad infertility center during 2011-2013. A total of 370 IUI cycles were performed for infertile women. Infertile women underwent Letrozole regimen along with recombinant FSH, and after monitoring by transvaginal ultrasound, when observing at least one mature follicle with size over 16 mm, HCG (5000 IU intramuscularly) was injected. 36 hours later, IUI was performed. IUI success and pregnancy rate were confirmed by pregnancy test and transvaginal ultrasound. Data was analyzed by SPSS software (version 16). PResults: The overall pregnancy rate was 23.8% in this study. The factors such as less IUI cycles (P=0.035), existence of just one known infertility factor (P=0.01), at least two mature follicles (P=0.001), endometrial thickness of at least 10mm (P=0.003), no use of tenaculum (P=0.01), ratio of progressive motile sperm more than 50% (P=0.015) and Total Motile Functional Sperm more than 5 million (P=0.015) significantly affect pregnancy rate. The woman's age (P =0.08), duration of infertility (P =0.94), type and etiology of infertility (P =0.083) and sperm concentration (P=0.269) and sperm morphology (P=0.67) did not significantly affect the pregnancy rate.
Conclusion: Less IUI cycles, existence of just one known infertility factor, at least two mature follicles, endometrial thickness of at least 10mm, no use of tenaculum, ratio of progressive motile sperm more than 50%, and TMFS more than 5 million are significantly effective on pregnancy rate in IUI cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Intrauterine insemination
 • Letrozole
 • pregnancy
 • Recombinant FSH
 1. Basirat Z, Esmaeilzadeh S. Prognostic factors of pregnancy in 500 cases of intrauterine insemination in Babol, Northern Iran. Int J Fertil Steril 2010; 4(1):35-9.
 2. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. Prevalence of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-2005. Asia Pac J Public Health 2009; 21(3):287-93.
 3. Ashrafi M, Rashidi M, Ghasemi A, Arabipoor A, Daghighi S, Pourasghari P, et al. The role of infertility etiology in success rate of intrauterine insemination cycles: an evaluation of predictive factors for pregnancy rate. Int J Fertil Steril 2013; 7(2):100-7.
 4. Yavuz A, Demirci O, Sözen H, Uludoğan M. Predictive factors influencing pregnancy rates after intrauterine insemination. Iran J Reprod Med 2013; 11(3):227-34.
 5. Dinelli L, Courbi B, Achard V, Jouve E, Deveze C, Gnisci A, et al. Prognosis factors of pregnancy after intrauterine insemination with the husband's sperm: conclusions of an analysis of 2,019 cycles. Fertil Steril 2014; 101(4):994-1000.
 6. Kamath MS, Bhave P, Aleyamma T, Nair1 N, Chandy A, Mangalaraj AM, et al. Predictive factors for pregnancy after intrauterine insemination: a prospective study of factors affecting outcome. J Hum Reprod Sci 2010; 3(3):129-34.
 7. Soria M, Pradillo G, García J, Ramón P, Castillo A, Jordana C, et al. Pregnancy predictors after intrauterine insemination: analysis of 3012 cycles in 1201 couples. J Reprod Infertil 2012; 13(3):158-66.
 8. Zadehmodarres S, Oladi B, Saeedi S, Jahed F, Ashraf H. Intrauterine insemination with husband semen: an evaluation of pregnancy rate and factors affecting outcome. J Assist Reprod Genet 2009; 26(1):7-11.
 9. Requena A, Herreo J, Landeras J, Navarro E, Neyro JL, Salvador C, et al. Use of letrozole in assisted reproduction: systemic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2008; 14(6):571-82.
 10. Karlström PO, Bergh T, Lundkvist O. A prospective randomized trial of artificial insemination versus intercourse in cycles stimulated with human menopausal gonadotropin or clomiphene citrate. Fertil Steril 1993, 59(3):554-9.
 11. Delgadillo B, Ruiz R, Munguía M, Acosta V, Solís S, BarrosoVilla G, et al. Prognostic factors of pregnancy inintrauterine insemination. GinecolObstet Mex. 2006; 74(12): 611-625.
 12. Khalil MR, Rasmussen PE, Erb K, Laursen SB, Rex S, Westergaard LG. Homologous intrauterine insemination. An evaluation of prognostic factors based on a review of 2473 cycles. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80(1):74-81.
 13. Iberico G, Vioque J, Ariza N, Lozano JM, Roca M, Llacer J, et al. Analysis of factors influencing pregnancy rates in homologous intrauterine insemination. Fertil Steril 2004; 81(5):1308-13.
 14. Lucette A, Westerlaaken VD, Naaktgeboren N, Helmerhorst FM. Clinical assisted reproduction. J Assist Reprod Genet 1998; 15:359-64.
 15. Agarwal SK, Buyalos RP. Clomiphene citrate with intrauterine insemination: is it effective therapy in women above the age of 35 years? Fertil Steril 1996; 65:759-63.
 16. Corsan G, Trias A, Trout S, Kemmann E. Ovulation induction combined with intrauterine insemination in women 40 years of age and older: is it worthwhile? Hum Reprod 1996; 11:1109-12.
 17. Amiri MF. Analysis of prognostic factors for successful outcome in patients undergoing intrauterine insemination. Acta Med Iran 2007; 45(2):101-6.
 18. Rezaie Z, Azmodeh O, Hamadani NH. Intrauterine insemination: pregnancy rate and its associated factors in a university hospital in Iran. Midd East Fertil Soc J 2006; 11(1):59-63.

Merviel P, Heraud MH, Grenier N, Lourdel E, Sanguinet P, Copin H. Predictive factors for pregnancy after intrauterine insemination (IUI): An analysis of 1038 cycles and a review of the literature. Fertil Steril 2010; 93(1):79-88.