بررسی شیوع شدت علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی در مزاج گرم و سرد پس از 8 هفته تمرین هوازی منظم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، تجربه برخی علائم جسمی و روانی است و مزاج می‌‌تواند تعیین‌کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی فرد باشد. ورزش یکی از درمان­های کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع شدت علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی پس از 8 هفته تمرین هوازی منظم در مزاج گرم و سرد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه گروه کنترل و مداخله با دو زیر گروه مزاج گرم و سرد در سال 1393 بر روی 70 نفر از دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. گروه مداخله به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه تمرینات هوازی را انجام دادند. پرسش‌نامه­های مورد استفاده شامل: پرسشنامه‌ مشخصات فردی و مامایی، تشخیص موقت سندرم، ثبت روزانه علائم سندرم، تعیین مزاج و نمودار درک بورگ بود. با استفاده از این پرسش‌نامه‌ها نوع مزاج، شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی و تأثیر 8 هفته ورزش هوازی بر روی علائم سندرم در دو مزاج به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری توصیفی، من ویتنی، کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در مزاج سرد در گروه مداخله مطالعه تمامی علائم جسمی و روانی در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای با شدت کمتری شیوع داشتند؛ به‌گونه‌ای که علائم با شدت 3 به صفر رسیده بودند، در حالی‌که در مزاج گرم فقط گیجی و نگرانی به صفر رسیده بود، ولی از بین علائم جسمی تمام علائم و از بین علائم روانی، طغیان خشم، به آسانی گریه کردن و تمایل به تنهایی با شدت کمتری شیوع داشتند.
نتیجه‌گیری: شیوع شدت علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی پس از 8 هفته تمرین هوازی منظم در مزاج سرد بهبود بیشتری از مزاج گرم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of the severity of physical and psychological symptoms in premenstrual syndrome in warm and cool temperament after 8 weeks of regular aerobic exercise

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Shakeri 1
 • Farzaneh Jafarnejad 2
 • Zahra mohebbi dehnavi 3
1 Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Esfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is experiencing of some physical and mental symptoms, and temperament can determine physical, psychological and emotional characteristics of the individual. Exercise is one of the treatments to reduce the symptoms of premenstrual syndrome. Therefore, this study was performed with aim to determine the prevalence of physical and mental symptoms of premenstrual syndrome after 8 weeks of regular aerobic exercise in warm and cold temperament.
Methods: This clinical trial study with two groups of control and intervention and with two subgroups of warm and cold temperament was performed on 70 students in dormitories of Mashhad University of Medical Sciences in 2014. The intervention group performed aerobic exercises for 8 weeks, 3 times weekly, and 30 minutes each session. The questionnaires which were used included: individual and midwifery characteristics, temporary diagnosis of syndrome, daily recording of syndrome symptoms, determination of the temperament, and Burg perceptual diagram. Using these questionnaires, the type of temperament, the severity of symptoms of premenstrual syndrome, and the effect of 8 weeks of aerobic exercise on symptoms of syndrome in two temperament were obtained. Data were analyzed by SPSS software (version 22), and descriptive statistics tests, Mann-Whitney, Chi-square and T-test. P<0.05 was considered significant.
Results: In the intervention group in cold temperament, at the end of the study, all the physical and mental symptoms were less prevalent than the beginning of the study, so that the symptoms with severity of 3 had reached to zero; while in warm temperament, only confusion and worry had reached to zero, but all the physical symptoms and among the psychological symptoms, outbreak of anger, easy crying and tendency to be alone were less prevalent.
Conclusion: The prevalence of the severity of physical and psychological symptoms of premenstrual syndrome after 8 weeks of regular aerobic exercise was more improved in cold temperament than warm temperament

کلیدواژه‌ها [English]

 • aerobic exercise
 • Premenstrual Syndrome
 • Temperament
 1. Azimi H, Sadeghi T. The Effect of aerobic and walking exercise on physical and psychological symptoms and pain of premenstrual syndrome. Iran J Nurs 2013; 25(80):46-55.
 2. Azhary S, Karimi NC, Attarzadeh HS, Mazloom SA. Officacy of group aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(2):119-28. (Persian).
 3. Amiri Farahani L, Heidari T, Narenji F, Asghari Jafarabadi M, Shirazi V. Relationship between pre menstrual syndrome with body mass index among university students. J Hayat 2012; 17(4):85-95. (Persian).
 4. Teng CT, Filho AH, Artes R, Gorenstein C, Andrade LH, Wang Y. Premenstrul dysphoric symptoms amongst Brozilian college students. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005; 255(1):51-6.
 5. Mohebbi Dehnavi Z, Jafarnejad F, Mojahedy M, Shakeri M, Sardar M. The relationship between temperament warm and cold with symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(179):17-24. (Persian).
 6. Forrester-Knauss C, Zemp Stutz E, Weiss C, Tschudid C. The interrelation between premenstrual syndrome and major depression: results from a population-based sample. BMC Public Health 2011; 11:795.
 7. Braverman PK. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007; 20(1):3-12.
 8. Zamani M, Arab M, Nasrollahi SH, Manikashani KH. The evaluation of fish oil [Omega-3 fatty acids] efficacy in treatment of primary dysmenorrhea in high school female students in Hamadan. J Gorgan Univ Med Sci 2005; 7(1):39-42. (Persain).
 9. Kariman NS, Rezaian M, Nassaji F, Valaei N, Gachkar L. The effect of exercise in premenstrual syndrome (PMS). J Zanjan Univ Med Sci 2005; 13(53):8-15. (Persian).
 10. Novak E. Berek & Novaks gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 11. Henshaw CA. PMS: diagnosis, aetiology, assessment and management. Adv Psychiatr Treat 2007; 13(2):139-46.
 12. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecology endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Williams and Wilkins; 2001. P. 557-66.
 13. Haywood A, Slade P, King H. Psychosocial associates of premenstrual symptoms and the moderating role of social support in a community sample. J Psychosom Res 2007; 62(1):9-13.
 14. Ismail KM, O'Brien S. Premenstrual syndrome. Womens Health Med 2006; 3(6):72-5.
 15. Tempel R. PMS in workplace, an occupational health nurses guide to premenstrual syndrome. AAOHN J 2002; 49(2):72-8.
 16. Aganoff JA, Boyle GJ. Aerobic exercise, mood states and mensterual cycle symptomus. J Psychosom Res 1994; 38(3):183-92.
 17. Mohammadi V, Shidfar F, Keshtkar Aghababaee S, Mokhtari P, Gohari MR. The relationship of anthropometric indices with PMS and it’s severity in female students of Tehran University of Medical Sciences. Razi J Med Sci 2013; 20(109):87-94.
 18. Howlett T, Grossman A. Axford text book of sport medicine. Oxford: Oxford University Press; 1996. P. 276-82.
 19. Scully D, Kermer J, Meade MM, Graham R, Dudgeon K. Physical exercise and psychological well being a critical review. Br J Sports Med 1998; 32(2):111-20.
 20. Kiani Asiabar A, Heidari M, Mohammadi Tabar S, Kiani Asiabar M. The prevalence of and factors associated with headaches, menstrual characteristics in students. Beheshti Univ Med Sci J 2011; 35(1):63-7. (Persian).
 21. Abbaspour Z, Rostami M, Najjar SH. The effect of exercise on primary dysmenorrhea. J Res Health Sci 2006; 6(1):26-31.
 22. Lowdermilk P. Maternity nursing. Canada: Mosby; 2006.
 23. Fotokian Z, Ghaffari F. Aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Dermatol 2006;8(4):76-80. (Persian).
 24. Barnhart KT, Freeman EW, Sondheiner SJ. A clinicians guide to the premensterual syndrome. Med Chin North Am 1995; 79(6):1457-72.
 25. Homai HM, Shafai FS, Zoodfekr L. Comparing menarche age, Menstrual regularity, Dysmenorrhea and analgesic consumption among athletic and non-athletic female students at universities of Tabriz-Iran. Int J Womens Health Reprod Sci 2014; 2:307-10.
 26. Batra P, Harper DM. Recognizing and treating preal menstrudysphoric disorder. J Clin Outcomes Manag 2002; 9(2):87-99.
 27. Moeini B, Jalilian F, Jalilian M, Barati M. Predicting factors associated with regular physical activity among college students applying Basnef model. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2011; 18(3):70-6. (Persian).
 28. Mahdizadeh R, Safari SH, Kabiri Samani D. Relationship between temperament and physical activity level in non-athlete university students. J Islamic Iran Trad Med 2013; 4(1):35-40. (Persian).
 29. Chamanzari H, Saghebi A, Harati K, Hoseyni MR, Zarghi N, Mazlom R. Evaluation of Temperament-based diet education on Quality of Life in patients with GERD. Evid Based Care 2014; 3(4):29-38.
 30. Shahabi S, Zuhair MH, Mahdavi M, Dezfouli M, Torabi Rahvar M, Naseri M, et al. Evaluation of the neuroendocrine system and the cytokine pattern in warm and cold nature persons. Physiol Pharmacol 2007; 11(1):51-9.
 31. Ibn Sina H. Al-Qanun in pharmacology correction. Tehran: Alma Publishing; 2002. P. 662-4.
 32. Molakazemi M. The role of medicine in moral temperament. Med Moral 2013; 72:43.
 33. Jafarnejad F, Mohebbi DZ, Mojahedi M, Shakeri M, Sardar M. Effect of aerobic exercise program on premenstrual syndrome in women of hot and cold temperaments. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(8):54-60.
 34. Jafarnejad F, Shakeri Z, Najaf Najafi M, Salehi Fadradi N. Evaluation the relationship between stress and the risk of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(76):11-8. (Persian).
 35. Azhari S, Karimi NC, Attarzadeh HS, Mazloom R. Officacy of group aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(2):28-119. (Persian).
 36. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3):e15924.
 37. Behmanesh E, Nabi Maybodi M, Mokaberinejad R, Tansaz M, Mozafarpour S, Shirviyeh P. Menstrual pain explanation from Iranian traditional medicine point of view compared to contemporary medicine: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(35):22-31. (Persian).