کلیدواژه‌ها = تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید
تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 99-105

10.22038/ijogi.2021.17624

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری