کلیدواژه‌ها = آپوپتوز
بررسی اثر ملاتونین و کورکومین به‌صورت ترکیبی بر کیفیت پارامترهای اسپرم، القاء آپوپتوز و لیپید پراکسیداسیون غشاء در طی فرآیند انجماد اسپرم

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 60-71

10.22038/ijogi.2023.23243

مریم زمانی؛ دکتر فریبا ظفری؛ دکتر فرزاد رجایی؛ دکتر امیر فرزام؛ زینب خداکرمی؛ دکتر امیر حسینی


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر مهار رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی پستان (MCF-7)

دوره 18، شماره 151، تیر 1394، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2015.4624

داوود مهدیان؛ آذر حسینی؛ سید هادی موسوی؛ مهدی بی همتا؛ محمد مهدی واحدی