نویسنده = دکتر فاطمه امینی
بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن مرغابی بر طول مرحله دوم زایمان، فراوانی اپی‌زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 53-62

10.22038/ijogi.2022.21588

منا مطوری عبدالهی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر سعید قنبری؛ دکتر فرشته گل فخرآبادی؛ دکتر فاطمه امینی


بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد در مقایسه با ژل لوبریکانت بر طول مرحله دوم زایمان و آسیب پرینه در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 63-72

10.22038/ijogi.2022.21579

فاطمه شوشتری‌پور؛ دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر فاطمه امینی