نویسنده = دکتر ملیحه رخشانی‌فر
حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 102-107

10.22038/ijogi.2021.17833

دکتر لعیا شیرین‌زاده؛ دکتر ملیحه رخشانی‌فر


گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان

دوره 23، شماره 9، آذر 1399، صفحه 108-112

10.22038/ijogi.2020.17395

دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر ملیحه رخشانی‌فر؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده؛ دکتر فاطمه همایی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر هلنا عظیمی؛ دکتر ساره حسینی؛ دکتر مریم نخعی؛ علیرضا قدسی؛ بهرام حمیدی؛ دکتر سمیه معین درباری