دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 1-49 (خرداد و تیرماه 1389) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین سرم در بیماران با سقط راجعه و زنان بارور طبیعی

صفحه 1-6

ربابه طاهری پناه؛ مریم السادات حسینی؛ محمد کاظمی؛ الناز زمانی


4. بررسی تغییرات سدیم و هموگلوبین به دنبال هیستروسکوپی و ارتباط آن با طول مدت عمل

صفحه 17-22

امیر سالاری؛ فاطمه جواهر فروش زاده؛ زهرا پورمهدی؛ مژگان براتی؛ طناز لطفی


5. اثر مصرف خوراکی شربت عسل خرما طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا

صفحه 23-30

معصومه کردی؛ نسرین سالک نصیری؛ محمد صفریان؛ حبیب اله اسماعیلی؛ خدیجه شادجو