نویسنده = نسیبه کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات آکوا و مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی، آدیپونکتین، انسولین و گلوکز خون مبتلایان به دیابت بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 8-18

سید علی حسینی؛ نسیبه کاظمی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی؛ مریم کسرائیان