نویسنده = مریم روحی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با وقفه های تنفسی خواب

دوره 16، شماره 52، خرداد 1392، صفحه 18-24

وجیهه باغی؛ رضا قانعی؛ مریم روحی؛ هادی قریشی؛ ناصر مرادی


2. بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی

دوره 16، شماره 43، فروردین 1392، صفحه 21-29

معصومه حسن؛ مریم کاشانیان؛ مریم حسن؛ مریم روحی؛ هما یوسفی