کلیدواژه‌ها = تأخیر رشد داخل رحمی
بررسی شیوع تأخیر رشد داخل رحمی و عوامل خطر مرتبط با آن در استان ایلام در سال 1393

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 95-104

10.22038/ijogi.2017.10161

راضیه میرزائی؛ کوروش سایه‌میری؛ میرهادی موسوی؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ خیرالله اسداللهی


تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 7-11

10.22038/ijogi.2014.2957

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ فاطمه دیرکوند مقدم