بررسی نحوه استفاده از خدمات و درمان‌های ناباروری در زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مراکز درمان ناباروری در ایران 93-1391

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و نازایی، پژوهشکده سلامت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه آمار حیاتی، پژوهشکده سلامت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد آموزش مامایی، پژوهشکده سلامت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 پزشک، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع ناباروری و اهمیت آن در سلامت جامعه، لازم است به‌طور جدی برای مسائل آن برنامه‌ریزی شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی در زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مراکز درمان ناباروری خصوصی و دولتی در ایران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در طی سال‌های 93-1391 بر روی 682 زوج مراجعه‌کننده به مراکز ناباروری خصوصی و دولتی انجام شد. افراد از 15 مرکز درمان ناباروری متعلق به 9 استان کشور، از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته جهت تعیین نحوه استفاده از خدمات و مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در گرفتن خدمات، در زوج نابارور بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی‌تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 515 نفر (5/75%) از زوجین نابارور در اولین مراجعه، به متخصصین زنان و زایمان مراجعه کرده بودند. در 363 نفر (2/53%) از زوجین سابقه قطع درمان مشاهده شد، که در 230 نفر (61%) مشکلات اقتصادی مهم‌ترین عامل قطع درمان بود. عدم دسترسی فیزیکی در 113 نفر (6/28%) عامل شایع دیگر قطع درمان بود.
نتیجه‌گیری: بسیاری از آزمایشات و درمان‌های ناباروری پیشنهاد شده به زوجین، به‌صورت غیرضروری تکرار می‌شوند. همچنین با توجه به درصد بالای قطع درمان، تلاش در ایجاد دسترسی به پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری و استانداردسازی خدمات ناباروری می‌تواند راهگشای حل این مشکلات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The utilization of infertility services by infertile couples in Iranian infertility Clinics in 2012-2014

نویسندگان [English]

 • Batool Hossein Rashidi 1
 • Hossein Malek Afzali 2
 • Fedyeh Haghollahi 3
 • Mehrandokht Abedini 4
 • Mohammad Eslami 4
1 Professor, Department of Gynecology and Infertility, Family Health Institute, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Biostatistics, Family Health Institute, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
3 M.Sc. of Midwifery Education, Family Health Institute, Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Pysician, Ministry of Health and Medical Education, Office of Health of Family and School Population, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the high prevalence of infertility and its impact on public health, it is needed to seriously plan for its issues. Therefore this study was performed was performed with aim to investigate the utilization of infertility services by infertile couples referred to the public and private infertility centers.
Methods: This descriptive and analytic study was performed on 682 couples referred to the public and private infertility centers in 2012-2014. The subjects from 15 infertility centers of 9 provinces were selected through non-probability sampling method and were studied. Data collection tools were the researcher-made questionnaires to determine the utilization of infertility services by infertile couples and economic-social problems in the use of diagnostic or theraputic procedures. Data analysis was performed by SPSS software (version 21) and Chi-square and t-tests. P<0.05 was considered significant.
Results: 515 infertile couples (75.5%) reffered to a gynecologist for the first visit. 363 (53.2%) had a history of stopping therapy that economic factor was the most important reason for stopping treatment in 230 (61%). The second most common factor for stopping treatment was inaccessibility to the infertility centers in 113 (28.6%).
Conclusion: Many diagnostic procedures and treatments suggested to the infertile couples are repeated as unnecessary. Also, regarding to the high rate of treatment discontinuation, attempts to access to full coverage insurance of infertility services and the standardization of infertility services can help to solve these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diagnostic and treatment services
 • Infertility
 • Utilization of infertility services
 1. Dabo K. International Conference on Population and Development (ICPD). Follow-up to the Cairo and Ouagadougou programs of action. Pop Sahel 1999; 28:33-4.
 2. BitzerJ. Psychosomatics counseling and manag ement of infertile couples. Ther Umsch 1999; 56(5):246-50.
 3. Reddy UM, Wapner RJ, Rebar RW, Tasca RJ. Infertility, assisted reproductive technology, and adverse pregnancy outcomes: executive summary of a National Institute of Child Health and Human Development workshop. Obstet Gynecol 2007; 109(4):967-77.
 4. Ramezani F. Report of reproductive morbidity in women. [Master Thesis]. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education, Research Institute for Endocrine Sciences of Shahid Beheshti Medical Sciences; 1999. P. 36. (Persian).
 5. Speroff LE, Fritz MA. Clinical Gynecologic endocrinology and infertility. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. P. 1015-37.
 6. Noorbala AA, Ramezanzadeh F, Malakafzali H, Abedinia N, Rahimi Foroushani A, Shariet M. Effectiveness of psychiatric interventions on depression rate in infertile couples referred to Vali-Asr Reproductive Health Research Center. Hakim Res J 2008; 10(4):17-26. (Persian).
 7. Abedinia N, Ramazanzadeh F, Aghssa MM. The relationship between anxiety and depression with duration of infertility. Payesh 2003; 2(4):253-8. (Persian).
 8. Sciarra J. Infertility: an international health problem. Int J Gynecol Obstet 1994; 46(2):155-63.
 9. World Health Organization. Infertility: a tabulation of available data on prevalence of primary and secondary infertility. Geneva: World Health Organization; 1991.
 10. Wiersema NJ, Drukker AJ, Mai BT, Giang HN, Nguyen TN, Lambalk CB. Consequences of infertility in developing countries: results of a questionnaire and interview survey in the South of Vietnam. J Transl Med 2006; 4:54.
 11. Sharma V, Allgar V, Rajkhowa M. Factors influencing the cumulative conception rate and discontinuation of in vitro fertilization treatment for infertility. Fertil Steril 2002; 78(1):40-6.
 12. Olivius C, Friden B, Borg G, Bergh C. Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? a cohort study. Fertil Steril 2004; 81(2):258-61.
 13. Feature Article Infertility In Developing Countries. ProgramAppropriate Technol Health 1997; 15(3):1-8.
 14. Bennett LR. Sexual morality and the silencing of sexual health within Indonesian infertility care, sex and sexualities in contemporary Indonesia: sexual politics, health, diversity and representations. New York: Routledge; 2015. P. 148–68.
 15. Rouchou B. Consequences of infertility in developing countries. Perspect Public Health 2013; 133(3):174-9.
 16. Inhorn MC, Patrizio P. Infertility around the globe: new thinking on gender, reproductive technologies and global movements in the 21st century. Hum Reprod Update 2015; 21(4):411–26.
Ombelet W. Is global access to infertility care realistic? Thewalking egg project. Reprod Biomed Online 2014; 28(3):267–72.