بررسی تأثیر ژل واژینال عسل و کرم واژینال کلوتریمازول بر فلور طبیعی واژن زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: لاکتوباسیلوس مهم‌ترین عامل حفظ فلور طبیعی واژن است. عدم وجود آن، زمینه را برای ابتلاء به عفونت‌های قارچی فراهم می‌آورد. شایع‌ترین دلیل مراجعه زنان به مراکز درمانی واژینیت کاندیدیایی است که برای درمان آن از داروهای شیمیایی آزول، با عوارض جانبی بسیار استفاده می‌شود. عسل یکی از درمان‌های غیرشیمیایی با خاصیت ضد قارچی است که به‌نظر می‌رسد قدرت حفظ فلور طبیعی واژن را داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر ژل واژینال عسل با کرم واژینال کلوتریمازول بر فلور طبیعی واژن در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1394 بر روی 106 زن مبتلا به واژینیت کاندیدایی در مراکز بهداشتی منتخب شهر تبریز انجام شد. نمونه‌ها با شکایت سوزش، خارش و داشتن کشت آزمایشگاهی مثبت و سایر معیارهای ورود وارد مطالعه شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه 53 نفره کرم واژینال کلوتریمازول و ژل واژینال عسل قرار گرفتند. پس از پایان دوره درمان 8 روزه مجدداً کشت و معاینه انجام و نتایج در دو گروه با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22)، Minitab، آزمون‌های فریدمن، جنرال میکس مدل، کای دو و تی مستقل با مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه عسل بعد از تکمیل دوره درمان و بهبود علائم بالینی، میزان لاکتوباسیل‌ها افزایش یافت که نسبت به قبل درمان اختلاف معنی‌دار بود (001/0p<). در گروه کلوتریمازول اختلاف معنی‌داری در فراوانی میزان لاکتوباسیل قبل و بعد از درمان مشاهده نشد (705/0=p).
نتیجه‌گیری: عسل در مقایسه با کلوتریمازول علاوه بر برای درمان واژینیت کاندیدیایی، فلور طبیعی واژن را تغییر نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of honey vaginal gel and clotrimazole vaginal cream on vaginal normal flour in women with vaginitis candidiasis

نویسندگان [English]

 • Zahra Seifi Nader Goli 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Abdol Rasoul Safaeean 3
 • Yousef Javadzadeh 4
 • Tahereh Eteraf Oskouee 5
1 M.Sc. in Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, International Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Statistics, Faculty of Health and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Associate professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Lactobacillus is the most important factor for protection of vaginal normal flour. No existence of vaginal normal flour provide the background for fungal infections. Vaginitis candidiasis is the most common reason for women referral that azole agents are used for its treatment that have many side-effects. Honey is a nonchemical treatment with anti-fungal property that seems has the ability to affects vaginal normal flour. This study was performed with aim to compare the effects of vaginal honey gel with clotrimazole cream on vaginal normal flour.
Methods: This single-blind randomized clinical trial study was conducted on 106 women with vaginitis candidiasis in Tabriz health centers at 2015. The samples were enrolled to the study with clinical complaints such as itching, burning, positive cultures and other inclusion criteria. Then, they were randomly divided into clotrimazole cream and honey gel groups (53 in each group). After the end of eighth day treatment, culture and examination were again performed. The obtained results were analyzed by SPSS software (version 22) and Minitab, Friedman, general mix model, Chi-square, and independent t tests. PResults: In honey group, after treatment completion and improvement of clinical symptoms, lactobacillus increased that the difference was significant compared with before treatment (P<0.001). In clotrimazole group, there was no significant differences in lactobacillus before and after treatment (P=0.705).
Conclusion: Honey in addition to treatment of vulvovaginitis candidiasis, does not change vaginal normal flour compared to clotrimazole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • clotrimazole
 • candidiasis
 • Honey
 • Vaginal normal flour
 • Vulvovaginal
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.
Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.