تأثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22038/ijogi.2020.43737.3988

چکیده

مقدمه: اختلالات خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شود.هدف از این مطالعه تعیین تأثیر رایحه مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه می باشد.
روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور در سال 1398روی60زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه،انجام شد.افراد به روش تصادفی در دو گروه قرار گرفتند.گروه مداخله به مدت3شب متوالی در یک هفته،به مدت یک ماه2قطره از اسانس مریم گلی را که در یک قطره چکان وجود داشت را بر روی یک گلوله پنبه ای به صورت آویز گردنی که از قبل آماده شده،چکانده و قبل از خواب مورد استشمام قرارداده وبعد از بیدارشدن از خواب آن را از گردن خارج می کردند.گروه کنترل نیز از دارونما به روش مشابه استفاده کردند.قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو،کولموگروف اسمیرنوف،تی مستقل،ویلکاکسون و من ویتنی استفاده شد.
یافته ها:میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود(p=0.191). اما پس از مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب درگروه رایحه درمانی(1.57±3)بودکه در مقایسه با گروه کنترل(33/1±13/7)،کاهش معنی داری یافت(p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women

نویسندگان [English]

  • forozan sharifipour 1
  • Sousan Heydarpour 2
  • Nader Salary 3
1 MSc. in Midwifery, Midwifery Department, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah
2 , PHD in Reproductive Health, Dept. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Dept. of Biostatistics and epidemiology, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objectives: One of the most common problems in menopausal women is sleep disturbance that can lead to reduced quality of life. The primary aim of this study was to investigate the effect of Salvia officinalis aroma on sleep quality of postmenopausal women.
Methods: This was a double blind randomized controlled trial on 60 postmenopausal women referred to health centers in Kermanshah in 2018. The participants were assigned into two groups randomly. for 3 nights in a week, for one month, 2 drops of essential oil of salvia that is in a dropper, on a cotton ball in the form of a neck pendant, and before Sleep is inhaled and removed from the neck after awakening. The control group also uses a placebo in the same way. Before and after intervention, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was completed by both groups. The chi-square, kolmogorov smirnoff, independent t-test, wilcoxon and mann whitney were used for statistical purposes.
Results: The mean score of sleep quality before intervention was similar in both groups (p = 0.191). But after intervention, the mean score of sleep quality in aromatherapy group (3 ± 1.57) was significantly lower than control group (7.13± 1.33) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aroma
  • Salvia officinalis
  • Sleep Quality
  • Menopause
  • Medicinal herbs