بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تامین اجتماعی اصفهان

2 استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22038/ijogi.2020.42276.3874

چکیده

مقدمه: منوراژی یکی از شایع‌ترین مشکلات ژنیکولوژیک و یکی از علل کم خونی فقر آهن در زنان می‌باشد با توجه به فقدان پژوهش در این زمینه، مطالعه‌ای با هدف تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی انجام شد.
روش کار: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی، شاهددار و سه‌سوکور با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انجام شد. معیارهای ورود سن 45-18، فقدان بیماری‌های شناخته‌شده، کیست‌ها، حاملگی و شیردهی بود. ابزار مطالعه فرم اطلاعاتی، چارت ارزیابی میزان خونریزی پکتوریال (PBAC)، وزنه و متر بود. پس از تأیید منوراژی در سیکل پایه، گروه مداخله (60 نفر) با 150‌ میلی‌گرم کپسول بومادران و 500 میلی‌گرم کپسول مفنامیک‌اسید (دو کپسول 250میلی‌گرمی) و گروه دارونما (60 نفر) با کپسول دارونمای بومادران (150 میلی‌گرم) و مفنامیک‌اسید( 500 میلی‌گرم) هر هشت ساعت در هفت روز سیکل قاعدگی، طی دو ماه متوالی درمان و در سیکل بعدی با چارت PBAC پیگیری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارSPSS و آزمون‌های آماری تی‌مستقل، تی‌زوجی، آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، فریدمن، ویلکاکسون، من‌ویتنی، فیشر و کای‌اسکوئر انجام شد.
یافته‌ها: مدت و میزان خونریزی قاعدگی در هر دو گروه کاهش یافت (001/0>p). کاهش میزان و مدت خونریزی (001/0>p) در گروه بومادران بیشتر بود. هر چند مدت و میزان خونریزی طی دوره پیگیری پس از درمان در هر دو گروه نسبت به دوره مداخله افزایش یافت (001/0>p)، ولی نسبت به قبل از مداخله کمتر بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر بومادران در کاهش میزان خونریزی قاعدگی می توان از بومادران در درمان منوراژی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Achillea millefolium on the intensity and duration of bleeding of women suffering menorrhagia

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ebrahimi Varzaneh 1
  • Fatemeh Nahidi 2
  • Faraz Mojab 3
  • Mohamad Amin Pourhoseingholi 4
1 Social Security Organization, Esfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery & Reproductive Health, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Menorrhagia is one of the common gynecological problems and one of the reasons for the iron deficiency anemia in women. This study focused on the effect of hydro alcoholic extract of Achillea Milefolium (AM) on Menorrhagia
Method: This study was carried out by the triple blind randomized controlled clinical trial method. Inclusion criteria were the age between 18 to 45 years, lack of systemic diseases, cysts, gestation and breastfeeding. Study instruments were demographic questionnaire, pictorial blood loss assessment chart (PBAC), weight and meter. After confirmation of Menorrhagia, the intervention group (60 women) was treated with 150mg AM capsule and 500mg Mefenamic-acid (two 250 mg capsules) every eight hours. Control group (60 women) was treated with AM placebo capsules and Mefenamic-acid capsules in the same way. Both groups were received the drugs on the first week of menstruation for two consecutive months. in the next cycle, bleeding of women was measured by the PBAC. The SPSS software analysis the data by independent t-test, Mann-Whitney, KayAskvyr, Fisher and Friedman methods.
Results: In both groups, the intensity and duration of bleeding were significantly decreased (p0.001), respect to the first cycle before intervention was insignificantly decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menorrhagia
  • Achillea Milefolium
  • Mefenamic-acid