مطالعه بیان ژن BATF2 در نمونه‌های سرطان پستان و همراهی آن با فاکتورهای بالینی و میزان بقاء بیماران

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22038/ijogi.2020.43958.4003

چکیده

مقدمه: BATF2 (فاکتور رونویسی زیپ لوسینی بازی2) با بعضی از انواع سرطان در ارتباط است، و تغییرات بیان BATF2 به طور مکرر در سرطان‌های متاستازی و تهاجمی مشخص شده است. بیان BATF2 به عنوان عامل مهاری تکوین سلول های توموری بوده و بیان کاهش یافته BATF2 با پیش آگهی ضعیف در سرطان های مختلف همراه است. با این وجود، نقش BATF2 در سرطان پستان کمتر شناخته شده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، 40 بافت پارافینه سرطان پستان و 40 بافت غیر توموری مجاور بررسی شدند. پس از استخراج RNAتام و سنتز cDNA، بیان نسبی ژن با استفاده از روش Real-Time PCR بدست آمد و بوسیله روش 2^(-∆∆ct) ارزیابی شد. همچنین همراهی بیان ژن با فاکتورهای بالینی و میزان بقا مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: بیان BATF2 به طور قابل توجهی در بافت های توموری پستان در مقایسه با بافت های غیرتوموری کاهش داشتند (0001/0=P). سازگار با این نتایج، بیان BATF2 همراه با متاستاز و درجه توموری بالا بود (008/0=P و 01/0=P). علاوه بر این، کاهش بیان BATF2، کاهش در میزان بقاء کلی را در مقایسه با میزان بیان بالای آن نشان داد (03/0=P).
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که BATF2 نقش مهارکننده تومور را در پیشرفت سرطان پستان ایفا می‌کند. علاوه‌ بر‌این، کاهش بیان BATF2 با متاستاز و همچنین پیش آگهی ضعیف سرطان در ارتباط است. بنابراین BATF2 ممکن است، در تشخیص، درمان و پیش آگهی افراد مبتلا به این بیماری مفید باشد. با این وجود بررسی‌های بیشتری برای اثبات این ادعا نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of BATF2 gene expression in breast cancer samples and association with clinical factors and patient survival

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemi 1
  • Somayeh Reiisi 2
  • Mozhgan Aslani 1
1 Veterinary medicine student, faculty of veterinary medicine, Shahrekord university, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Genetic, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Introduction: BATF2 (Basic leucine zipper transcription factor 2) is related to some cancer types, and dysregulation of BATF2 expression is frequently detected in aggressive and metastatic cancers. The expression of BATF2 was revealed to inhibit the development of malignant tumor cells and decreased expression of BATF2 has been correlated to poor prognosis in different cancer. However, the role of BATF2 in breast cancer less known.
Material and methods: In this case-control study, 40 formalin-fixed paraffin-embedded breast cancer tissues and 40 adjacent non-tumor tissues were enrolled. After total RNA extraction and cDNA synthesis, Relative gene expression was accomplished by Real-Time PCR and evaluated by 2^(-∆∆ct)the method. Besides, the association of gene expression with clinical factors and survival rate was evaluated.
Result: BATF2 expression was significantly decreased in the breast tumor tissues in compared with the non-tumor tissues (P=0.0001). Consistent with these results, BATF2 expression was correlated with metastasis and high tumor grade (P= 0.008 and P=0.01). As well as, decreased BATF2 expression showed reduced overall survival when compared to those with high expression (P=0.03).
Conclusion: Our results displayed that BATF2 plays a tumor-suppressor role in the development of breast cancer. Also, decreased BATF2 expression is associated with the metastasis as well as poor prognosis of cancer. Therefore, BATF2 may serve as a prognostic biomarker and potential therapeutic target for this disease. Although more studies are needed to validate the BATF2 function mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BATF2
  • Breast Cancer
  • Prognosis
  • Gene expression