افزایش فراوانی نسبی سرطان تخمدان در مقایسه با روند نزولی سرطان سرویکس: بررسی 35 ساله سرطان های ژنیکولوژیک در شمال شرق ایران

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی مشهد،ایران

2 بیمارستان قائم

3 مرکز توسعه تحقیقات بیمارستان قایم،مشهد،ایران

4 مرکز تحقیقات درمان سرطان های توپر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشکده پزشکی مشهد،ایران

6 گروه پزشکی اجتماعی،دانشکده پزشکی مشهد،ایران

چکیده

مقدمه تومورهای زنان عامل مهم مرگ و میر زنان در جهان هستند. با توجه به اهمیت شناخت اپیدمیولوژیک کنسرهای زنان به صورت منطقه ای جهت برنامه ریزی اقدامات پیشگیری، این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه مراجعه کننده به مراکز تخصصی انکولوژی مشهد درسالهای 1361-1395 انجام پذیرفت.
روش ها و مواد در این مطالعه مقطعی پس از بررسی تمام پرونده های موجود در طی 35 سال اخیر، اطلاعات بیمار ان استخراج و ثبت گردید. زمان مطالعه به چهار دوره (سال69 و قبل از آن،سال70-79،سال 80-89 و سال 90_95) تقسیم بندی شد. فراوانی نسبی، میانگین سن زمان تشخیص و روند 35 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. سطح معنی دار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The increasing relative frequency of ovarian cancer versus descending trend in cervical cancer: A 35-years survey of gynecologic cancers in North East of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyede Samaneh Hoseini 1
  • Zohreh Yousefi 2
  • Maryam Emadzadeh 3
  • Fatemeh Homaee Shandiz 4
  • parvin hokmabadi 5
  • Mahta Salehi 3
  • pardis shojaei 6
1 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 nullWomen's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Clinical Research Unit, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Solid Tumor Treatment Research Center, Mashhad University of Medical University, Mashhad, Iran
5 Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Department of community medicine, Mashhad University of medical sciences. Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: Gynecologic cancers are the important cause of women's mortality in the world. Considering the importance of epidemiological recognition of Gynecologic cancers in regional form for planning prevention measures, This study aims to assess the epidemiologic characteristics of patients with gynecologic cancers referring to oncologic centers in 1982-2016 in Mashhad, Iran.
Methods: By evaluating all patients’ files recorded in the last 35 years, the required data were extracted. The study period was categorized into 4 intervals: before 1990, 1991-2000, 2001-2010, and 2011-2016. The relative frequency, mean age at the time of diagnosis, and the 35-year trend were then assessed. We used SPSS for data analysis, significance level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoplasms
  • gynecology, mashhad, Iran