افزایش سطح Ca125 در توده ی خوش خیم فیبرومای تخمدان: گزارش مورد

نوع مقاله: گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولی عصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

2 دانشکده پزشکی

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری،کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فیبروما از دسته تومورهای سکس کورداسترومال تخمدان و خوش خیم می باشد و با توجه به منشا استرومال قادر به تولید ca125 نمی باشد. Ca125 از سلول های اپی تلیال سلومیک صفاق، پلور، پریکارد، آندوسرویکس، آندومتر و لوله های فالوپ تولید می شود. در این مقاله یک مورد نادر از فیبروما همراه با ca125 بالا ، گزارش می شود.
معرفی بیمار: خانم 48 ساله با سابقه نازایی که طی بررسی جهت انجام IVF متوجه توده در آدنکس چپ همراه با آسیت، افیوژن پلور و ca125 بالا شده اند و با احتمال بدخیمی در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری شده اند.
نتیجه گیری: ca125 بالا و همراهی آن با توده های آدنکس، آسیت و افیوژن پلور از تظاهرات توده های بدخیم تخمدان می باشد. ولی باید به عنوان یک تشخیص افتراقی با سندرم میگز که در ارتباط با توده فیبرومای خوش خیم تخمدان می باشد، در نظر گرفته شود و درصورت امکان از بررسی سیتولوژی آسیت و ارسال توده به پاتولوژی فروزن حین جراحی استفاده شود تا از جراحی های وسیع و از دست رفتن باروری بیمار جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Ca125 Level in Benign Ovarian Fibroma: Case Report

نویسندگان [English]

  • Sharzad Sheikhhasani 1
  • Azamsadat Mousavi 1
  • farzaneh rashidi fakari 3
1 Department of Oncologic Gynecology, Vali-Asr hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Fibroma is a sex cord-stromal tumor of ovary, benign tumor and due to the source of stromal, it cannot produce ca125. Ca125 is produced from epithelial cells of the peritoneum, Pleural, pericardium, endocrine, endometrium and fallopian tubes. A rare case of fibroma with high ca125 is reported in this article.
Case presentation: A 48-year-old woman with a history of infertility who was diagnosed with left ventricular mass with ascites, pleural effusion and ca125 during IVF examination and admitted to the Imam Khomeini Hospital of Tehran University of Medical Sciences.
Conclusion: High ca125 and its association with the masses of adnexa, ascites and pleural effusion are the manifestations of malignant ovarian masses. However, it should be considered as a differential diagnosis of Meigs' syndrome associated with benign ovarian fibroma masses and, if possible, to examine the cytology of ascites and to send the mass to the pathology of furosemide during surgery to be used for extensive surgeries and Loss of fertility should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibroma
  • Meigs' syndrome
  • Ovarian