بررسی اثر ترامادول بر بافت بیضه و هورمون های انسولین و تستوسترون در موشهای سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود، شاهرود، ایران

4 دکتر گروه داخلی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

5 student of Medical Radiation Engineering ,Department of Medical Radiation Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran

چکیده

مقدمه : ترامادول از دسته داروهای مسکن مخدر یا اپوئید های مصنوعی می باشد.لذا بر آن شدیم که به بررسی اثرات ترامادول بر بافت بیضه در موشهای سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بپردازیم.
مواد و روش ها: در این تحقیق 60 سر موش صحرایی رت نر نژاد ویستار به 3 گروه (کنترل، تجربی1،2) تقسیم گردید، گروه کنترل که بافر سیترات را بصورت درون صفاقی دریافت کردند ، گروه تجربی یک، ترامادول را با دوز 50 میلی گرم بر کیلو گرم و گروه دوم 100 میلی گرم بر کیلو گرم بصورت روزانه تا 30 روز ترامادول را دریافت کردند. بعد از پایان روز مقرر نمونه ها برای بررسی فاکتور های خونی، مورد آزمایش قرار گرفتند.
در ابتدای هفته پنجم از نمونه ها خون گیری به عمل آمده و فاکتور های بیوشیمیایی و هورمونی خون و همچنین مقاطع بیضه ها مورد ارزیابی ماکروسکوپی و هسیتولوژیک قرار گرفت.
نتایج : در گروه دیابتی کاهش معنی داری را در سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی و همچنین، کاهش معنی داری در روند اسپرماتوژنز تعداد اسپرم و فعالیت اسپرم نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید همچنین در گروه های تجربی نیز کاهش معنی داری در سلول های اسپرماتوژنز نسبت به گروه دیابتی و شاهد مشاهده گردید.
نتیجه گیری : این تحقیق نشان داد که مصرف خوراکی دراز مدت ترامادول باعث بر هم زدن تعادل هورمون های انسولین و تستوسترون خون شده و فرایند اسپرماتوژنز را با کاهش می دهد.
واژگان کلیدی : دیابت ، ترامادول، سلول های سرتولی ، آسیب بیضه ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tramadol on testes and insulin and testosterone hormones in healthy streptozotocin-diabetic rats

نویسندگان [English]

  • sahar molzemi 1
  • nahid bolbolhaghighi 2
  • amirreza darabian 3
  • maryam hossin pur 3
  • Mohamad Mohamad afshar ardalan( 4
  • Hossin Hossin Tozande jani 5
1 Department of Laboratory Sciences ,Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
2 Department of Midwifery, School of Nursing & Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
3 Department of medical radiation engineering, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
4 lecturerof internal medicine department faculty of medicine Aja university of medical scinces
5 student of Medical Radiation Engineering ,Department of Medical Radiation Engineering, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Tramadol is a type of opiate analgesics or synthetic apoids, we will examine the effects of tramadol on testicular tissue in streptozotocin-safe and diabetic rats.

Materials and Methods: In this study, 60 male Wistar rats were divided into 3 groups (control, experimental 1). The control group, which received intraperitoneal citrate buffer, received experimental group 1, tramadol at 50 Mg / kg and the second group received 100 mg / kg of tramadol daily for up to 30 days. After the end of the prescribed day, samples were tested for blood factors.
Blood samples were taken at the beginning of the fifth week and the biochemical and hormone factors of the blood, as well as the testicles, were evaluated macroscopically and histologically.

Results: In the diabetic group, there was a significant decrease in spermatogonium and sertoli cells, as well as a significant decrease in the spermatogenesis of sperm count and sperm activity compared to the control group. Also, in the experimental groups, there was a significant decrease in spermatogenesis cells compared to The diabetic and control group was observed.
Conclusion: This study showed that long-term tramadol oral intake caused a decrease in the balance of insulin and testosterone hormones and reduced the spermatogenesis process.
Key words: Diabetes, Tramadol, Sertoli cells, Testicular damage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Tramadol
  • Sertoli cells
  • Testicular damage