بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در بازماندگان سرطان پستان با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز: 98-1397

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری ، بیمارستان امام رضا،

2 تبریز

چکیده

مقدمه: لنف ادم ناشی از درمان سرطان پستان عوارض وسیعی را به دنبال دارد که از آن میان می توان به سندرم تونل کارپ(CTS) اشاره نمود. این سندرم موجب ناتوانی بازماندگان سرطان پستان می شود؛ لذا اطلاع از شیوع آن امری ضروری جهت انجام اقدامات بعدی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در بازماندگان سرطان پستان با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در طی 98-1397 در مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز با مشارکت 160 (برآورد بر اساس فرمول حجم نمونه )زن بازمانده از سرطان پستان با لنف ادم به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بوستون(تشخیص CTS) جهت اهداف پژوهش استفاده شدند. داده ها با کمک آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن با در نظر گرفتن معناداری میزان p کمتر از پنج صدم در نرم افزار spss ویرایش 20 تحلیل شدند
نتایج: تعداد 33 نفر(20.62%) مبتلا به سندرم تونل کارپ بودند. تحلیل نتایج بر اساس آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن بود که بین سندرم تونل کارپ و متغیر های سن(0.009=P)، لنف ادم(0.001=P)، سابقه رادیوتراپی(0.001=P) ، سابقه عمل جراحی(0.019=P)، سابقه برداشتن غدد لنفاوی (0.03=P) و سابقه دیابت ملیتوس(0.04=P) ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: شیوع سندرم تونل کارپ برابر 20.62 درصد در بازماندگان سرطان پستان با لنف ادم است. شناسایی ریسک فاکتورهای ابتلا به این سندرم می تواند زمینه ساز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در این بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency Ratio of Carpal Tunnel Syndrome in Breast Cancer Survivors with Lymphedema in Tabriz Medical Education Centers: 2018-2019

نویسندگان [English]

  • Mehdil Khanbabayi Go 1
  • mehrdad zamani esfahlan 2
  • Mahmood Eydi 2
1 nursing, emam reza hospital
2 تبریز
چکیده [English]

Introduction: Lymphedema due to breast cancer treatment has a wide range of complications, including carpal tunnel syndrome (CTS). This syndrome can cause breast cancer survivors to be disabled, so knowing its prevalence is essential for future action. The aim of the present study was to evaluate the frequency of carpal tunnel syndrome in breast cancer survivors with lymphedema in Tabriz medical centers.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in Tabriz city health centers with the participation of 160 (estimation based on sample size formula) breast cancer survivors with available lymphedema in 1387-1988. Demographic data and Boston CTS Questionnaire (CTS) were used for the purposes of the study. Data were analyzed using Spearman correlation and regression tests with p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lymphedema
  • Breast Cancer
  • Carpal tunnel syndrome