بررسی تاثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید و گازهای خونی در بند ناف نوزاد درهنگام تولد، یک مطالعه ی مقطعی

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

2 تهران. خ ولیعصر. نرسیده به تقاطع نیایش. دانشکده پرستاری مامایی

3 دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده ی علوم و غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده ی علوم و غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف : هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین روش زایمان با سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید و گازهای خونی در بند ناف نوزاد درهنگام تولد می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد. در این پژوهش 240 زن باردار ترم و بدون سابقه ی مشکلات تیروئیدی، بررسی شدند. افراد بر حسب روش زایمان به سه گروه زایمان طبیعی، زایمان سزارین اورژانس و زایمان سزارین انتخابی تقسیم شدند. بلافاصله پس از تولد نوزاد، 5 سی سی نمونه خون وریدی از بند ناف نوزادان جمع آوری می شد و روی آن آزمایش های هورمون محرک تیروئیدی (TSH)، تری‌یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) و نیز گازهای خونی شامل فشار اکسیژن ورید نافی (PO2)، فشار دی‌اکسید‌کربن (PCO2)، میزان اشباع اکسیژن (O2saturation) و PH بند ناف نوزادان متولد شده در آزمایشگاه اندازه‌گیری گردید.
نتایج:
میانگین سطح TSH در گروه سزارین اورژانس بیشتر از زایمان طبیعی (001/0=P) و همچنین بیشتر از سزارین انتخابی (034/0=P) بود. از طرفی بین زایمان طبیعی و سزارین انتخابی نیز اختلاف معنی داری وجود داشت(001/0=P). میانگین pH و PO2 در گروه سزارین انتخابی بیشتر از گروه زایمان طبیعی (024/0=P و 001/0=P) و همچنین بیشتر از میانگین آن در گروه سزارین اورژانس بود (014/0=P و 037/0=P). بین دو گروه زایمان طبیعی و سزارین انتخابی اختلاف معنی داری وجود نداشت(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of delivery method on thyroid hormone levels and blood gases in neonatal cord at birth, cross sectional study

نویسندگان [English]

  • Ava Nemati 2
  • Samira Behboudi-Gandevani Behboudi-Gandevani 3
  • malihe nasiri 4
2 تهران. خ ولیعصر. نرسیده به تقاطع نیایش. دانشکده پرستاری مامایی
3 Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده ی علوم و غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was to determine the relationship between delivery method and thyroid hormone levels and blood gases in the newborn cord at birth.
Materials and methods: The present study is a analytical study conducted in Shahid Akbarabad Hospital in Tehran, Iran, In this study, 240 single and term pregnant women with no history of thyroid problems were evaluated. Subjects were divided into three groups of natural delivery, emergency cesarean delivery and elective cesarean delivery. Immediately after birth, 5 cc venous blood samples were collected from neonatal cord and on it thyroid stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) tests measured, also blood gases including umbilical vein oxygen pressure (PO2), carbon dioxide pressure (PCO2), oxygen saturation (O2saturation) and pH were measured in the laboratory.
Results: Mean TSH level in emergency cesarean section was higher than normal delivery (P = 0.001) and also higher than selective cesarean section (P = 0.034). On the other hand, there was a significant difference between normal delivery and elective cesarean section (P = 0.001). It was also higher than elective cesarean section (P = 0/014, p=0/037). There was no significant difference between the two groups of natural delivery and elective cesarean section (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • delivery method
  • thyroid function hormones
  • blood gases