اثر 8 هفته تمرین ورزشی هوازی برتغییر پذیری ضربان قلب در زنان باردار

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزشی دانشکده ادبیات وعلوم اجتماعیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ایران

2 فیزیولوژی ورزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 زنان ومامایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 فیزیولوژی ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

چکیده

زمینه و هدف: هنوز اثر تمرینات ورزشی بر تغییر پذیری ضربان قلب در زنان بارداربه اندازه کافی مطالعه نشده است.
مواد و روش‌ها:‌ در این کار آزمایی بالینی 12 خانم باردار سالم در هفته 24 تا 26 در گروه مداخله و 10 خانم باردار سالم در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه مطالعه به مدت 8 هفته در تمرینات ورزشی هوازی با شدت متوسط شرکت کردند. قبل از تمرینات ورزشی پرسشنامه های فعالیت های فیزیکی و تغذیه تکمیل شدند و اندازه گیری های انتروپومتریک نظیر قد و وزن، شاخص توده بدنی، چین های پوستی، اندازه گیری فشار خون، تست الکتروکاردیوگرام و تست ورزشی هوازی انجام شدند.
ملاحظات اخلاقی: این تحقیق در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با کد IR.IAU.SRB.REC.1397.101تصویب گردید و در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با کد IRCT20190227042856N1 به ثبت رسید.
یافته ها: میانگین پارامترهای انحراف استاندارد فواصل نرمال(SDNN)، باند فرکانس پایین(LF) و جذر میانگین مجذور اختلافات فواصل طبیعی(RMSSD) در زنان باردار تمرین کرده در هفته 34 ( به ترتیب: 22/62±75/85 ، 06/53±50/63 و 89/505±08/452) به لحاظ آماری بصورت معنی داری بیشتر از زنان باردار گروه کنترل (به ترتیب 89/13±80/51 ، 01/31±70/27 و 73/871±80/1502) می باشند. (05/0>p)
نتیجه گیری:
پارامتر های فرکانسی و زمانی تغییر پذیری ضربان قلب تحت تاثیر تمرینات ورزشی هوازی افزایش داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of 8 week aerobic exercise training on heart rate vareability in pregnant women

نویسندگان [English]

  • khadijeh ahrari 1
  • mandana gholami 2
  • maryam chamani 3
  • hossein abednatanzi 4
1 exercise physiology Literature, Humanities and Social Sciences,islamic azad university science and research branch of tehran
2 exercise physiology Literature, Humanities and Social Sciences islamic azad uni versity science and researchbranch
3 obstetrics and gynecology faculty of medicine medical sciences university of iran tehran
4 exercise physiology Literature, Humanities and Social Sciences islamic azad uni versity science and researchbranch
چکیده [English]

Background and Aim: The influence of maternal exercise training on Hear rate variability has not yet been well monitored.
Materials and Methods: In this randomized clinical trial, There were 12 healthy pregnant women in 24th - 26th week of gestational age in the interventional group and 10 healthy pregnant women in the control group. The interventional group were taken part in aerobic exercise training with moderate intensity. Before training both groups completed physical activity questionnaire and nutrition checklist. Anthropometric measures like height, weight, body mass index, skinfolds, and also blood pressure, electrocardiogram and aerobic exercise test were monitored.
Ethical Considerations: This study with research ethics code IR.IAU.SRB.REC.1397.101 has been approved by research ethics committee at science and research branch, Islamic Azad University of Tehran and also has been registered with code IRCT20190227042856N1 at Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT).
Findings:
Standard deviation of normal to normal interval (SDNN), low frequency band (LF), and root mean square of the successive differences (RMSSD) were more in trained pregnant women (consequently: 85.75±62.22, 63.50±53.06,452.08±505.89) at 34th week of pregnancy than pregnant women in control group (consequently: 51.80±13.89,27.70±31.01,1502.80±871.73) and differences in means were statistically meaningful.(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • heart rate variability
  • pregnancy