بررسی عوارض جنین و مادری در زایمان‌های طبیعی و سزارین در موارد ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی اصفهان طی سال‌های 95 -1392

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: زایمان مهمترین دغدغه ذهنی هر زن باردار است و تاثیر بسزایی بر سلامت روانی و اجتماعی وی دارد. زایمان به دو روش طبیعی یا سزارین انجام می‌گیرد. ایران از جمله کشورهای دارای نرخ بالای سزارین است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و مقایسه عوارض نوزادی و مادری در دو روش زایمان انجام گرفت.
روش کار: مطالعه به روش مقطعی با جمع آوری داده ها از پرونده های ارجاع شده به کمسیون پزشکی قانونی اصفهان از اول سال 1392 الی پایان سال 1395 انجام گرفت. در این مطالعه پرونده کلیه ارجاعات به دلیل آسیب زایمانی بررسی شد و 65 پرونده که در آن آسیب ناشی از فرایند زایمان در مادر، نوزاد یا هردو توسط کمسیون تایید شده است وارد مطالعه گردید.
یافته ها: از 65 مورد زایمان (47%)31 مورد سزارین و (51%)34 مورد زایمان طبیعی داشتند. آسیب وارده به نوزاد در (5/78%) 51زایمان و آسیب وارده به مادر در(37%) 24 زایمان مورد تایید کمسیون قرار گرفته است. (6/44%)29 نوزاد آسیب دیده در زایمان طبیعی و (34%) 22نوزاد آسیب دیده سزارین شدند. (3/55%)36 نوزاد و(8/10%) 7 مادر نیز در اثر عوارض زایمان فوت شدند.
نتیجه گیری: در این مطالعه نسبت شانس آسیب نوزاد در زایمان طبیعی نزدیک به 2.5 بار بیش از سزارین و نسبت شانس آسیب به مادر در سزارین دو برابر زایمان طبیعی بدست آمد. به نظر میرسد در تصمیم گیری روش زایمان اندیکاسیونها نوع زایمان زن باردار به دقت بررسی نمی شود، هرچند اظهار نظر قطعی در این باره نیازمند مطالعات کمی و کیفی بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neonatal and maternal complications in vaginal and cesarean section in referral cases to Isfahan Legal Medicine Commission during 2013-2016

نویسنده [English]

  • jalal Karimi
چکیده [English]

Background: Delivery is the most important challenge of every pregnant woman and has a significant impact on her mental and social health. Delivery is done in two ways: Vaginal or the cesarean section (C/S). Iran has one of the countries with high rates of C/S. The aim of this study was to determine the frequency and comparison of neonatal and maternal complications in two methods of delivery.
Methods: T study was conducted by collecting data from cases referred to the Legal Medicine Commission in Isfahan province 1.1.2013 to 30.12.2016. The records of all referrals due to labor injury were investigated and 65 cases were considered in which injuries in mother, neonate or both were confirmed by the Commission.
Results: Out of 65 deliveries 31 (47%) cases of cesarean section had a vaginal delivery. In 51 (78.5%) of the neonates and 24 (37%) of mothers complications confirmed by Commission in the childbirth process. 29 (44.6%) of neonates were damaged during vaginal delivery and 22 (34%) were injured in cases of C/S. 36 (55.3%) of neonates and 7 (10.8%) of mothers died due to complications of the childbirth process.
Conclusion: The odds ratio of neonate complications in vaginal delivery was 2.5 times than cesarean section and the odds ratio of mother to cesarean was twice that of vaginal delivery. It seems that the type of delivery of a pregnant woman is not carefully considered in the delivery methods indications, although definite comments on this issue require more quantitative and qualitative studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neonatal complications
  • Maternal Complications
  • Cesarean delivery
  • Natural delivery